Impacts of bisphosphonates on the bone and its surrounding tissues

Bisfosfoniany są szeroko stosowane jako środki przeciwresorpcyjne do leczenia różnych chorób kości i stawów, w tym zaawansowanej osteoporozy, szpiczaka mnogiego, nowotworów z przerzutami do kości, choroby Pageta kości i reumatoidalnego zapalenia stawów. Bisfosfoniany działają jako antyosteoklasty poprzez indukcję apoptozy osteoklastów, co powoduje zmniejszenie tempa resorpcji kości. Niestety, istnieje wiele dowodów na to, że długotrwałe stosowanie bisfosfonianów wiąże się z martwicą kości.

Patogeneza martwicy kości obejmuje śmierć osteoblastów, osteoklastów i osteocytów. Ponadto funkcje komórek śródbłonka, komórek nabłonkowych i fibroblastów są upośledzone w martwicy kości, co prowadzi do zaburzającej angiogenezy i opóźnionego gojenia się ran. Martwica kości jest najczęściej stwierdzana w kości szczęki, a określenie związanej z lekami martwicy kości szczęki (MRONJ) stało się stanem o największym znaczeniu klinicznym wśród pacjentów otrzymujących bisfosfoniany. Chociaż leczenie chirurgiczne jest skuteczną strategią leczenia MRONJ, zbadano również kilka niechirurgicznych interwencji mających na celu osłabienie MRONJ.

Mając na celu pogłębienie wiedzy na temat MRONJ, postanowiliśmy podsumować i omówić holistyczny wpływ bisfosfonianów na kość i otaczające ją tkanki.

Ponadto omówiono i omówiono niechirurgiczne interwencje mające na celu osłabienie martwicy kości wywołanej bisfosfonianami.

  • Jednym z powikłań endoskopowego rozwarstwienia podśluzówkowego przełyku (ESD) jest pooperacyjne tworzenie się zwężenia. Powstawanie zwężenia jest związane ze stanem zapalnym i zwłóknieniem w procesie gojenia.
  • Postawiliśmy hipotezę, że stopień uszkodzeń termicznych spowodowanych przez urządzenie jest związany z powstawaniem zwężeń.
  • Naszym celem było ujawnienie związku między uszkodzeniem termicznym a wartością nastawczą urządzenia. Po resekcji przełyku świńskiego podaliśmy energię za pomocą urządzenia ESD (Flush Knife 1.5). Wykonaliśmy 10 punktów zasilania przez 1 s, 3 s i 5 s przy czterech nastawach urządzenia.
  • Zmierzyliśmy ilość prądu płynącego do przewodzących punktów oraz temperaturę i oceniliśmy patologicznie skutki uszkodzeń termicznych. W rezultacie średnie najwyższe temperatury przez 1 s to I (SWIFT Efekt3, Wat20): 61,19°C, II (SWIFT Efekt3, Wat30): 77,28 °C, III (SWIFT Efekt4 Wat20): 94,50 °C i IV (SWIFT Efekt4 Wat30) ): 94,29°C.
  • Średnie pola denaturacji cieplnej wynosiły I: 0,84 mm 2 , II: 1,00 mm 2 , III: 1,91 mm 2 , IV: 1,54 mm 2 . Średnia najwyższa temperatura i średnia powierzchnia denaturacji cieplnej były istotnie skorelowane (P < 0,001). Podsumowując, niskoprądowe wyładowania elektrostatyczne mogą tłumić rzeczywistą temperaturę i uszkodzenia termiczne w ranie ESD.
  • Sarkoidoza jest wieloukładową, zapalną chorobą ziarniniakową, która rzadko obejmuje tkankę piersi. Patofizjologia tej przewlekłej choroby ziarniniakowej nie jest dobrze poznana, ale uważa się, że jest wieloczynnikowa, obejmująca wpływy środowiskowe powodujące wzmocnioną odpowiedź immunologiczną.
  • Kluczową cechą histomorfologiczną w sarkoidozie jest obecność niemartwiczych ziarniniaków. W tym przypadku opisujemy 41-letniego Afroamerykanina ze znaną historią sarkoidozy płuc, u którego wystąpiła ginekomastia i obustronna tkliwość piersi z wyczuwalnymi guzkami.
  • W dalszej biopsji i badaniu mikroskopowym guzków piersi stwierdzono rozlane zajęcie ziarniniaków niemartwiczych w obu piersiach. Ostateczną diagnozę rozległej sarkoidozy obejmującej tkankę piersi postawiono po wykluczeniu innych przyczyn ziarniniaków niemartwiczych.
  • Pacjentka przeszła obustronną mastektomię w celu usunięcia guzków piersi. Ten przypadek omawia sarkoidozę z nietypowym miejscem. Enteroidy pochodzące z ludzkiej tkanki jelitowej (HIE; zwane również organoidami) są potężnym modelem ex vivo do badań żołądkowo-jelitowych.

Modyfikacja genetyczna tych nieprzekształconych kultur umożliwia nowy wgląd w funkcje genów i procesy biologiczne związane z chorobami jelit, a także funkcje specyficzne dla przewodu pokarmowego i segmentu dawcy.

W tym miejscu przedstawiamy szczegółowy rurociąg techniczny i protokół wykorzystania systemu edycji genomu CRISPR-Cas9 do wyłączenia interesującego genu w szczególności w HIE poprzez transdukcję lentiwirusową i klonowanie pojedynczych komórek. Protokół ten różni się od wcześniej opublikowanej alternatywy wykorzystującej elektroporację ludzkich kolonioidów do dostarczania transpozonów typu „piggyback” lub konstruktów CRISPR-Cas9, ponieważ protokół ten wykorzystuje zmodyfikowany, zfuzowany mały kierujący RNA LentiCRISPRv2 do ekspresji Cas9 i małego kierującego RNA w lentiwirusie.

 

Protokół obejmuje również etapy dostarczania genów i późniejsze klonowanie pojedynczych komórek komórek z nokautem, jak również weryfikację klonów i identyfikację sekwencji miejsc mutacji w celu ustanowienia klonów z nokautem.Przedstawiono ogólny schemat blokowy, wskazówki krok po kroku i sugestie dotyczące rozwiązywania problemów, aby pomóc badaczowi w uzyskaniu genetycznej linii HIE z nokautem w ciągu 2-3 miesięcy. W tym protokole dalej opisujemy, jak stosować HIE jako model ex vivo do oceny czynników restrykcyjnych gospodarza dla replikacji wirusa (na przykładzie replikacji ludzkiego norowirusa) przez nokautowanie czynników przyłączania gospodarza lub genów odporności wrodzonej. Omówiono inne zastosowania w celu poszerzenia użyteczności tego systemu, na przykład do generowania linii typu knockin lub warunkowego knockout HIE w celu zbadania funkcji niezbędnych genów w wielu procesach biologicznych, w tym w innych typach organoidów.

Inżynieria tkankowa in situ (TE) to podejście, które wykorzystuje bioresorbowalne przeszczepy w celu wywołania endogennej regeneracji uszkodzonych naczyń krwionośnych. Ocena nowo opracowanych przeszczepów naczyniowych TE in situ w dużej mierze opiera się na doświadczeniach na zwierzętach. Nie zdefiniowano jednak żadnego standardu dla modeli in vivo ani projektu badania, co utrudnia porównania między badaniami i wydajność translacji.

Aby dostarczyć danych wejściowych do sformułowania takiego standardu, celem tego badania było zmapowanie wszystkich doświadczeń na zwierzętach pod kątem TE naczyniowych in situ przy użyciu dostępnych z półki, resorbowalnych syntetycznych przeszczepów naczyniowych. Przeszukanie literatury (PubMed, Embase) dało 15 896 badań, z których 182 badania spełniały kryteria włączenia (n = 5101 zwierząt). Raporty przedstawiały szeroką gamę projektów badań, modeli zwierzęcych i biomateriałów. Metaanaliza drożności przeszczepu z analizą podgrup pod kątem gatunku, wieku, płci, miejsca implantacji i czasu obserwacji wykazała różnice specyficzne dla modelu. Badanie to identyfikuje możliwości ulepszonego projektowania i raportowania doświadczeń na zwierzętach w celu zwiększenia wartości translacyjnej.

Wpływ układu odpornościowego i stanu zapalnego na homeostazę narządów i nisze komórek macierzystych tkanek przy braku inwazji patogenów od dawna stanowi zagadkę w dziedzinie medycyny regeneracyjnej.

Paradoksalna rola składników immunologicznych w promowaniu uszkodzenia tkanek, a także rozwiązywaniu uszkodzeń tkanek, komplikuje terapeutyczne ukierunkowanie zapalenia jako środka do osiągnięcia homeostazy tkanek w kontekście choroby zwyrodnieniowej. Problem ten można rozwiązać za pomocą zintegrowanej, złożonej oceny zależności między komponentami zapalnymi a czynnikami mikro- i makrośrodowiskowymi występującymi w tkankach podczas zdrowia i choroby.

Rozważne decyzje dotyczące losu komórek macierzystych i ich zróżnicowanego potomstwa mają kluczowe znaczenie dla zachowania integralności i funkcji tkanek. Komórki macierzyste muszą dokonać tego wyboru losu w porozumieniu z innymi składnikami tkanki. Pod tym względem tkankowe komponenty odpornościowe, cząsteczki wykrywające niebezpieczeństwo/uszkodzenie kierujące sterylnymi kaskadami sygnalizacji zapalnej i komórki barierowe pełniące funkcje nadzoru immunologicznego odgrywają kluczową rolę w nadzorowaniu decyzji komórek macierzystych w ich niszach. Komórki macierzyste uczą się na podstawie wcześniejszych uszkodzeń, zarówno endogennych, jak i egzogennych, albo dostosowują się do trwałych zmian mikrośrodowiskowych, aby koordynować swoje decyzje.

Zatem zrozumienie sieci komunikacyjnych między komórkami macierzystymi a elementami układu odpornościowego jest niezbędne do zrozumienia decyzji podejmowanych przez komórki macierzyste w endogennych niszach tkankowych. Ponadto interakcje ogólnoustrojowe między niszami tkankowymi zintegrowanymi przez sieci odpornościowe służą jako systemy patrolujące do ustanawiania połączeń komunikacyjnych i organizowania ekologii mikroimmunologicznych w celu lepszej odpowiedzi organizmu na urazy i promowania regeneracji. Zrozumienie tych połączeń komunikacyjnych jest kluczem do opracowania immunocentrycznych terapii regeneracyjnych.

Gastroscope biopsy (ESD) tissue array

ST245 TissueArray each 114 EUR

Whatman Lens Tissue 300x200mm - PK100

CLE9002 Scientific Laboratory Supplies PK100 66.15 EUR

Whatman Lens Tissue 460x570mm - PK500

CLE9004 Scientific Laboratory Supplies PK500 561.6 EUR

Whatman Lens Cleaning Tissue 100x150mm - PK625

CLE9000 Scientific Laboratory Supplies PK625 191.7 EUR

Cryobox for biopsy vial - PK12

DD64052 Scientific Laboratory Supplies PK12 209.25 EUR

BD Primaria 100x20mm Easy Grip Tissue Culture Dish - PK200

353803 Scientific Laboratory Supplies PK200 467.1 EUR

EZ-LINE Cell culture Dishes Tissue culture treated, 60X15mm, 500 per case

SP31171 Bio Basic 1CS, 500UNIT 230.89 EUR

EZ-LINE Cell culture Dishes Tissue culture treated, 90x20mm, 200 per case

SP31212 Bio Basic 1CS, 200UNIT 162.61 EUR

Divider for cryobox 136x136x50mm 81 cryotubes 2 mL height 50 mm - EACH

DD39823 Scientific Laboratory Supplies EACH 5.4 EUR

Filtration Tissue Nylon NITEX mesh opening 48um 102x100 cms - EA

DD074011 Scientific Laboratory Supplies EA 247.05 EUR

Biopsy Coredish 12 Compartmen Empty - PK10

CON8150 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Clear PP cryobox with no divider 130x44x130mm - PK5

ARG1692 Scientific Laboratory Supplies PK5 126.9 EUR

Cardboard cryobox 133x133x50mm white colour for 81 cryotubes 2mL - EACH

DD39542 Scientific Laboratory Supplies EACH 9.72 EUR

Cardboard cryobox 133x133x75mm white colour for 81 cryotubes 4mL - EACH

DD39547 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.8 EUR

EZ-LINE Cell culture Dishes Tissue culture treated, 35X10mm, PS, Sterile TC treated, 500 per case

SP31146 Bio Basic 1CS, 500UNIT 208.27 EUR

Rectangular Boiling Bath 425x321x90mm 12 Place - EACH

BAT1026 Scientific Laboratory Supplies EACH 996.3 EUR

Tissue-Tek

abx082403-118ml Abbexa 118 ml 276 EUR

Tissue-Tek

abx082403-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Tissue-Tek

abx082403-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Tissue-Tek

abx082403-200l Abbexa 200 µl Ask for price

SLS Lens Tissues 80 x100mm - PK50

SLS9500 Scientific Laboratory Supplies PK50 8.1 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Blue - PK5

ARG1700 Scientific Laboratory Supplies PK5 155.25 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Green - PK5

ARG1694 Scientific Laboratory Supplies PK5 155.25 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Purple - PK5

ARG1702 Scientific Laboratory Supplies PK5 156.6 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Orange - PK5

ARG1704 Scientific Laboratory Supplies PK5 156.6 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Natural - PK5

ARG1696 Scientific Laboratory Supplies PK5 156.6 EUR

Biopsy Coredish Lower GI Tract 12 Compartment Empty - PK10

CON8152 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Stainless Steel Embedding Base Molds 15x15x5mm, 12 pcs/pack

HB-15 IHC World - 95 EUR

Stainless Steel Embedding Base Molds 24x24x5mm, 12 pcs/pack

HB-24 IHC World - 95 EUR

Stainless Steel Embedding Base Molds 30x24x5mm, 12 pcs/pack

HB-30 IHC World - 95 EUR

Stainless Steel Embedding Base Molds 37x24x5mm, 12 pcs/pack

HB-37 IHC World - 95 EUR

Chuck Adaptor for Tissue Tek, each

IW-P172 IHC World - 110 EUR

Biopsy Bags, Small (Nylon Mesh)

25564-100 Polysciences Europe GmbH 1pack 73 EUR

Biopsy Bags, Small (Nylon Mesh)

25564-1000 Polysciences Europe GmbH 1pack 407 EUR

Biopsy Bags, Small (Nylon Mesh)

25564-200 Polysciences Europe GmbH 1pack 225 EUR

Biopsy Bags, Small (Nylon Mesh)

25564-500 Polysciences Europe GmbH 1pack Ask for price

Stainless Steel Embedding Base Molds 7x7x5mm, 12 pcs/pack

HB-07 IHC World - 95 EUR

Biohazard Carton 305x305x685mm - PK6

SAF7674 Scientific Laboratory Supplies PK6 411.75 EUR

Biohazard Carton 196x196x244mm - PK6

SAF7676 Scientific Laboratory Supplies PK6 260.55 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Pink

HIS0077 Scientific Laboratory Supplies PK1500 348.84 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Blue

HIS0080 Scientific Laboratory Supplies PK1500 348.84 EUR

Premium Facial Tissues 18x21cm - PK36

CLE2432 Scientific Laboratory Supplies PK36 192.41 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette White

HIS0076 Scientific Laboratory Supplies PK1500 348.84 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Green

HIS0078 Scientific Laboratory Supplies PK1500 348.84 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Yellow

HIS0079 Scientific Laboratory Supplies PK1500 348.84 EUR

Dermal Biopsy Punch 2mm, pack of 10

IW-113-2 IHC World - 48 EUR

Dermal Biopsy Punch 3mm, pack of 10

IW-113-3 IHC World - 48 EUR

Dermal Biopsy Punch 4mm, pack of 10

IW-113-4 IHC World - 48 EUR

Laser Cryo Labels 24x12.5mm - PK2380

CRY8512 Scientific Laboratory Supplies PK2380 189 EUR

Aluminum Cryobox 133x133mm for 2 vials - EACH

ARG1016 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.8 EUR

Biopsy Coredish 5 Compartment Empty - PK10

CON8156 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Biopsy Coredish 8 Compartment Empty - PK10

CON8160 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Aluminum Cryobox 133x133mm xfor 3 vials - EACH

ARG1018 Scientific Laboratory Supplies EACH 49.35 EUR

Dermal Biopsy Punch 1.5 mm, pack of 10

IW-113-1 IHC World - 48 EUR

Cardboard cryobox 133x133mm blue colour for 81 cryotubes 2 mL no dividers - EACH

DD39545 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.8 EUR

Disposable Base Molds, 15x15x5mm, 500 pcs/pack

M475-2 IHC World - 145 EUR

Disposable Base Molds, 24x24x5mm, 500 pcs/pack

M475-3 IHC World - 145 EUR

Disposable Base Molds, 30x24x5mm, 500 pcs/pack

M475-4 IHC World - 145 EUR

Disposable Base Molds, 37x24x5mm, 500 pcs/pack

M475-5 IHC World - 145 EUR

Disposable Deep Base Molds, 37x24x10mm, 500 pcs/pack

M475-10 IHC World - 165 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Pink - PK1500

HIS0033 Scientific Laboratory Supplies PK1500 256.5 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Blue - PK1500

HIS0036 Scientific Laboratory Supplies PK1500 236.25 EUR

Stainless Steel Cryobox 133x133mm for 2 vials - EACH

ARG1766 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.8 EUR

Stainless Steel Cryobox 133x133mm for 3 vials - EACH

ARG1768 Scientific Laboratory Supplies EACH 55.52 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette White - PK1500

HIS0032 Scientific Laboratory Supplies PK1500 256.5 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Green - PK1500

HIS0034 Scientific Laboratory Supplies PK1500 256.5 EUR

Simport Swingsette Biopsy Cassette Pink - PK1500

HIS2002 Scientific Laboratory Supplies PK1500 418.5 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Yellow - PK1500

HIS0035 Scientific Laboratory Supplies PK1500 256.5 EUR

Simport Swingsette Biopsy Cassette White - PK1500

HIS2000 Scientific Laboratory Supplies PK1500 418.5 EUR

Simport Swingsette Biopsy Cassette Green - PK1500

HIS2004 Scientific Laboratory Supplies PK1500 418.5 EUR

Simport Swingsette Biopsy Cassette Yellow - PK1500

HIS2006 Scientific Laboratory Supplies PK1500 418.5 EUR

Bag heat seal 380x610x125mm - PK250

AUT1454 Scientific Laboratory Supplies PK250 292.95 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 1 tier - EACH

COV1024 Scientific Laboratory Supplies EACH 222.75 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 2 tier - EACH

COV1026 Scientific Laboratory Supplies EACH 278.1 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 3 tier - EACH

COV1028 Scientific Laboratory Supplies EACH 318.6 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 4 tier - EACH

COV1032 Scientific Laboratory Supplies EACH 338.85 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 6 tier - EACH

COV1034 Scientific Laboratory Supplies EACH 423.9 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 1 tier - EACH

COV1036 Scientific Laboratory Supplies EACH 255.15 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 2 tier - EACH

COV1038 Scientific Laboratory Supplies EACH 306.45 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 3 tier - EACH

COV1056 Scientific Laboratory Supplies EACH 346.95 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 4 tier - EACH

COV1058 Scientific Laboratory Supplies EACH 355.05 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 6 tier - EACH

COV1062 Scientific Laboratory Supplies EACH 453.6 EUR

Staining Jar W Lid 115x115x77mm - PK10

MIC6016 Scientific Laboratory Supplies PK10 481.95 EUR

Rack, freezer, PP, 81x2ml, (130x130x45mm) Rainbow Pak, 5/pk

R1060 MTC Bio 5/pack 44.94 EUR

Brush Beaker 70x150x400mm - PK10

BRU1000 Scientific Laboratory Supplies PK10 72.9 EUR

Nalgene 25x50mm Cryo Labels - PK200

CRY8328 Scientific Laboratory Supplies PK200 79.65 EUR

Basket PP 390x290x110mm Heavy Duty - EACH

BAS5100 Scientific Laboratory Supplies EACH 30.65 EUR

Glass Disposal Box 300x300x690mm - PK6

SAF7670 Scientific Laboratory Supplies PK6 121.77 EUR

Hazards Cabinet 1800x1200x460mm - EACH

SAF8102 Scientific Laboratory Supplies EACH 1032.75 EUR

Box Poly Airtight 100X100X65mm - EACH

B59400 Scientific Laboratory Supplies EACH 12.15 EUR

Box Poly Airtight 210X100X65mm - EACH

B59410 Scientific Laboratory Supplies EACH 21.6 EUR

Box Poly Airtight 210X210X65mm - EACH

B59420 Scientific Laboratory Supplies EACH 36.45 EUR

Box Poly Airtight 210X210X90mm - EACH

B59425 Scientific Laboratory Supplies EACH 43.2 EUR

Biopsy Foam Pads for Cassettes, pack of 1000pcs

M476-1 IHC World - 35 EUR

Hazards Cabinet 900x900x460mm - EACH

SAF8106 Scientific Laboratory Supplies EACH 589.95 EUR

Hazards Cabinet 700x350x300mm - EACH

SAF8108 Scientific Laboratory Supplies EACH 390.15 EUR

Hazards Cabinet 700x900x460mm - EACH

SAF8110 Scientific Laboratory Supplies EA 538.65 EUR

Trolley 2xShelf 660x914x845mm - EACH

TRO1105 Scientific Laboratory Supplies EACH 774.06 EUR

PC Freezer Box 100-Place 133x133x50mm - PK4

ARG1720 Scientific Laboratory Supplies PK4 557.55 EUR

PC Freezer Box 81-Place 133x133x78mm - PK4

ARG1726 Scientific Laboratory Supplies PK4 149.82 EUR

PolyPress„¢ Tissue Embedding Tampers (10mm x10mm)

25960-1 Polysciences Europe GmbH 1each 43 EUR

Brush Flask Bristle 50x100x380mm

BRU1060 Scientific Laboratory Supplies PK5 90.06 EUR

Biopsy Coredish Breast 5 Compartment Empty - PK10

CON8158 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

AcidAlkali Cabinet 900x900x460mm - EA

SAF8206 Scientific Laboratory Supplies EA 889.65 EUR

Tray with ribbed base PVC 200x250x60mm - EACH

TRA3002 Scientific Laboratory Supplies EACH 33.89 EUR

Wooden Slide Storage Box for Large Slides 75x38x1mm, 100-place

IW-2005 IHC World - 45 EUR

Wooden Slide Storage Box for Large Slides 75x50x1mm, 100-place

IW-2006 IHC World - 38 EUR

Cuvette Rack 16 place 210x70x38mm - EACH

CEL1020 Scientific Laboratory Supplies EACH 49.95 EUR

Hazardous Cabinet 1800x900x460mm - EACH

SAF8100 Scientific Laboratory Supplies EACH 876.15 EUR

Capsule No Lid 52x42x18mm 25ml - EACH

CX55218 Scientific Laboratory Supplies EACH 56.7 EUR

Brush Bottle Nylon 65x100x400mm - PK10

BRU1014 Scientific Laboratory Supplies PK10 116.1 EUR

Brush Bottle Nylon 75x125x460mm - PK10

BRU1016 Scientific Laboratory Supplies PK10 210.6 EUR

Dissecting Board PP 300x210x9mm - EACH

INS4107 Scientific Laboratory Supplies EACH 54 EUR

AcidAlkali Cabinet 1800x1200x460mm - EACH

SAF8202 Scientific Laboratory Supplies EACH 1593 EUR

Nalgene Jerrican 10L 191x229x368mm - EACH

BOT0272 Scientific Laboratory Supplies EACH 103.95 EUR

Nalgene Jerrican 20L 229x305x445mm - EACH

BOT0273 Scientific Laboratory Supplies EACH 151.2 EUR

Hazards Wall Cabinet 570x850x255mm - EACH

SAF8129 Scientific Laboratory Supplies EACH 514.35 EUR

Tray Photographic 530x675x100mm - EACH

TRA3012 Scientific Laboratory Supplies EACH 206.55 EUR

Tray Photographic 430x550x190mm - EACH

TRA3014 Scientific Laboratory Supplies EACH 248.4 EUR

Tray Photographic 150x200x45mm - EACH

TRA3000 Scientific Laboratory Supplies EACH 19.75 EUR

Tray Photographic 250x310x65mm - EACH

TRA3004 Scientific Laboratory Supplies EACH 51.41 EUR

Tray Photographic 300x350x80mm - EACH

TRA3006 Scientific Laboratory Supplies EACH 55.08 EUR

Tray Photographic 330x430x90mm - EACH

TRA3008 Scientific Laboratory Supplies EACH 85.05 EUR

Tray Photographic 420x520x90mm - EACH

TRA3010 Scientific Laboratory Supplies EACH 120.15 EUR

AcidAlkali Cabinet 1800x900x460mm - EACH

SAF8200 Scientific Laboratory Supplies EACH 1333.8 EUR

AcidAlkali Cabinet 1040x900x460mm - EACH

SAF8212 Scientific Laboratory Supplies EACH 1314.9 EUR

Laser Cryo Labels 38x19mm White - PK1200

CRY8514 Scientific Laboratory Supplies PK1200 191.7 EUR

Brush Cylinder Nylon 65x120x650mm - PK5

BRU1050 Scientific Laboratory Supplies PK5 102.6 EUR

Block for 103x67x30mm Worm Bath, WSC-2620/30

4002658 Atto 1unit 176.88 EUR

Hazards Floor Cabinet 900x460x460mm - EACH

SAF8104 Scientific Laboratory Supplies EACH 463.05 EUR

AcidAlkali Cabinet 900x460x460mm - EACH

SAF8204 Scientific Laboratory Supplies EACH 693.9 EUR

AcidAlkali Cabinet 700x350x300mm - EACH

SAF8208 Scientific Laboratory Supplies EACH 579.15 EUR

AcidAlkali Cabinet 700x900x460mm - EACH

SAF8210 Scientific Laboratory Supplies EACH 818.1 EUR

AcidAlkali Cabinet 840x900x460mm - EACH

SAF8214 Scientific Laboratory Supplies EACH 1243.35 EUR

AcidAlkali Cabinet 850x570x255mm - EACH

SAF8216 Scientific Laboratory Supplies EACH 774.9 EUR

Brush Bottle Nylon 45x65x300mm - PK10

BRU1010 Scientific Laboratory Supplies PK10 106.65 EUR

Brush Bottle Nylon 50x75x350mm - PK10

BRU1012 Scientific Laboratory Supplies PK10 76.95 EUR

Biopsy Coredish Prostate 1 Compartment Empty - PK10

CON8154 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Biopsy Coredish Prostate 8 Compartment Empty - PK10

CON8162 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Cardboard Freezer Box 133x133x76mm - EACH

ARG1660 Scientific Laboratory Supplies EACH 12.15 EUR

PC Freezer Box 25-Place 76x76x27mm - PK4

ARG1728 Scientific Laboratory Supplies PK4 92.53 EUR

CoreDish Prostate Biopsy Container with 10% Formalin

M970-D12P-PREFILLED ScyTek Laboratories 1 Case(s) 196.8 EUR

CoreDish Prostate Biopsy Container with 10% Formalin

M971-D12P ScyTek Laboratories 1 Case(s) 196.8 EUR

Astell Morrison Discard 290x330x280mm - EACH

AUT4196 Scientific Laboratory Supplies EACH 1517.4 EUR

100-Place PP Storage Boxes 140x140x60mm Blue - PK5

ARG1710 Scientific Laboratory Supplies PK5 175.5 EUR

Cryobabies label 33x13mm Green - PK1000

CRY1000G Scientific Laboratory Supplies PK1000 82.35 EUR

Simport Cryovial T310 10ml 17x84mm - PK500

CRY2232 Scientific Laboratory Supplies PK500 382.05 EUR

SLS Cryolabels White 24x13mm 119 Per Sheet - PK20

LAB2232 Scientific Laboratory Supplies PK20 93.15 EUR

Cryo Babies Labels 33x13mm Orange - PK1000

IZ053519 Scientific Laboratory Supplies PK1000 108 EUR

100-Place PP Storage Boxes 140x140x60mm Black - PK5

ARG1706 Scientific Laboratory Supplies PK5 148.5 EUR

100-Place PP Storage Boxes 140x140x60mm Green - PK5

ARG1712 Scientific Laboratory Supplies PK5 167.4 EUR

Rectangular Boiling Bath 321x216x90mm - EACH

BAT1022 Scientific Laboratory Supplies EACH 792.45 EUR

Simport Deep Base Mould 37x24x10mm - PK500

HIS0225 Scientific Laboratory Supplies PK500 163.35 EUR

100-Place PP Storage Boxes 140x140x60mm Orange - PK5

ARG1714 Scientific Laboratory Supplies PK5 167.4 EUR

100-Place PP Storage Boxes 140x140x60mm Purple - PK5

ARG1716 Scientific Laboratory Supplies PK5 167.4 EUR

Simport Base Mould 15x15x5mm - PK1000

HIS0221 Scientific Laboratory Supplies PK1000 260.55 EUR

Simport Base Mould 24x24x5mm - PK1000

HIS0222 Scientific Laboratory Supplies PK1000 303.75 EUR

Simport Base Mould 30x24x5mm - PK1000

HIS0223 Scientific Laboratory Supplies PK1000 303.75 EUR

Simport Base Mould 37x24x5mm - PK1000

HIS0224 Scientific Laboratory Supplies PK1000 333.45 EUR

Slides Economy Twin Frost 76x26x1mm

MIC2002 Scientific Laboratory Supplies PK50 3.15 EUR

Cardboard Freezer Box wo Divider 133x133x50mm - EACH

ARG1658 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.8 EUR

Pyrex Crucible Adaptor 30x40x68mm - EACH

CRU1062 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.05 EUR

Pyrex Crucible Adaptor 40x70x78mm - EACH

CRU1064 Scientific Laboratory Supplies EACH 35.1 EUR

Slide Superfrost Plus 76x26x1mm - PK72

MIC3040 Scientific Laboratory Supplies PK72 126.32 EUR

Interlocking Wire Glove Rack Blue 260x178x102mm - EACH

ARG1762 Scientific Laboratory Supplies EACH 97.2 EUR

100-Place PP Boxes 140x140x60mm Assorted Colours - PK5

ARG1718 Scientific Laboratory Supplies PK5 166.05 EUR

Rectangular Boiling Bath 425x321x90mm 6 Place - EACH

BAT1024 Scientific Laboratory Supplies EACH 843.75 EUR

White Cryogenic Labels 67x25mm sheet - PK600

ARG1428 Scientific Laboratory Supplies PK600 195.35 EUR

Biopsy Punch Needles with Plunger 1mm, 4 pcs/pack

IW-125-0 IHC World - 58 EUR

Biopsy Punch Needles with Plunger 1.5mm, 4 pcs/pack

IW-125-1 IHC World - 58 EUR

Biopsy Punch Needles with Plunger 2mm, 4 pcs/pack

IW-125-2 IHC World - 58 EUR

Biopsy Punch Needles with Plunger 3mm, 4 pcs/pack

IW-125-3 IHC World - 58 EUR

Biopsy Punch Needles with Plunger 4mm, 4 pcs/pack

IW-125-4 IHC World - 58 EUR

White Cryogenic Labels 33x13mm sheet - PK1700

ARG1422 Scientific Laboratory Supplies PK1700 242.35 EUR

White Cryogenic Labels 24x13mm sheet - PK2380

ARG1426 Scientific Laboratory Supplies PK2380 270 EUR

Cardboard Dividers 25-Place 67x67x32mm - PK12

ARG1684 Scientific Laboratory Supplies PK12 49.35 EUR

CoolRack V16 holds 9x16x100mm blood tubes - EACH

432066 Scientific Laboratory Supplies EACH 430.65 EUR

CoolRack V13 holds 9x13x100mm blood tubes - EACH

432067 Scientific Laboratory Supplies EACH 430.65 EUR

Microscope Slide Polysine 75x25x1mm - PK72

MIC3050 Scientific Laboratory Supplies PK72 48.62 EUR

KOMBI 12 148X210MM SA POLYESTER B7541 AC Signs

251621 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 5.32 EUR

CoolRack VS13 holds 9x13x75mm blood tubes - EACH

432065 Scientific Laboratory Supplies EACH 430.65 EUR

VL-TYPE 12-145X85MM SAFETY TAGS AC Signs

284411 BRADY NV Pack of 10 Tag(s) 29.46 EUR

White Cryogenic Labels Strips 33x13mm Roll - PK1000

ARG1408 Scientific Laboratory Supplies PK1000 120.15 EUR

Tissue Pre-Conditioner, 10X

T201 Insitus Biotechnologies 50ml 180 EUR

Nunc Cryobox 125X125X50 - PK48

369639 Scientific Laboratory Supplies PK48 1139.4 EUR

Biopsy Coredish Upper GI Tract 8 Compartment Empty - PK10

CON8164 Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Slide Storage Box for Large Slides 75x50x1mm, 25-place, each

97-0625 IHC World - 15 EUR

Allis Tissue 3x4 6 Inch - EACH

INS6116 Scientific Laboratory Supplies EACH 20.25 EUR

Allis Tissue 4x5 6 Inch - EACH

INS6118 Scientific Laboratory Supplies EACH 21.6 EUR

Box Western Blot Polystyrene Transparent 95x30x16mm X5 - PK5

DD62676 Scientific Laboratory Supplies PK5 112.05 EUR

Polyethylene Molding Cup Trays, 13x19x5mm (9 cavities)

17177C-3 Polysciences Europe GmbH 3each 92 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Tan Four Compartment - PK1000

HIS0148 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Base Mould 7x7x5mm - PK1000

HIS0220 Scientific Laboratory Supplies PK1000 303.75 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Pink Four Compartment - PK1000

HIS0143 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Blue Four Compartment - PK1000

HIS0146 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Grey Four Compartment - PK1000

HIS0149 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Aqua Four Compartment - PK1000

HIS0152 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Pink Single Compartment - PK1000

HIS0132 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Blue Single Compartment - PK1000

HIS0135 Scientific Laboratory Supplies PK1000 488.7 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Tan Single Compartment - PK1000

HIS0137 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Grey Single Compartment - PK1000

HIS0138 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Aqua Single Compartment - PK1000

HIS0141 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette White Four Compartment - PK1000

HIS0142 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Green Four Compartment - PK1000

HIS0144 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Yellow Four Compartment - PK1000

HIS0145 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Peach Four Compartment - PK1000

HIS0147 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Lilac Four Compartment - PK1000

HIS0150 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Orange Four Compartment - PK1000

HIS0151 Scientific Laboratory Supplies PK1000 538.65 EUR

Box Western Blot Polystyrene Transparent 6 Compartiments 107x210x35mm X4 - PK4

DD62682 Scientific Laboratory Supplies PK4 244.35 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette White Single Compartment - PK1000

HIS0131 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Green Single Compartment - PK1000

HIS0133 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Yellow Single Compartment - PK1000

HIS0134 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Peach Single Compartment - PK1000

HIS0136 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Lilac Single Compartment - PK1000

HIS0139 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Orange Single Compartment - PK1000

HIS0140 Scientific Laboratory Supplies PK1000 527.85 EUR

Nalgene Cryobox 81x5ml Vials - PK4

CRY8304 Scientific Laboratory Supplies PK4 122.85 EUR

Polyethylene Molding Cup Trays, 2x15x5mm (9 cavities)

17177B-3 Polysciences Europe GmbH 3each 92 EUR

Polyethylene Molding Cup Trays, 6x12x5mm (20 cavities)

16643A-1 Polysciences Europe GmbH 1each 55 EUR

Midi Box Insert 32x2ml Cryotubes - EACH

SAF6626 Scientific Laboratory Supplies EACH 62.1 EUR

RACK,10X10,2ML,2D,CRYO

8674 CORNING 1/pk 159.6 EUR

paq. de 100 f. filtre non tissé 40 g, 400x600 mm

NT40F4060C Filtratech 100 61.71 EUR

paq. de 500 f. filtre non tissé 40 g, 400x600 mm

NT40F4060D Filtratech 500 308.58 EUR

MagneSphere(R) Mag. Sep. Stand 12-hole, 12x75mm

Z5343 ImmunoStep unit 261.8 EUR

Simport Cryovial T301 1 2ml 12.5x41mm - PK1000

CRY2200 Scientific Laboratory Supplies PK1000 508.95 EUR

Simport Cryovial T301 2ml 12.5x49mm - PK1000

CRY2202 Scientific Laboratory Supplies PK1000 584.55 EUR

Simport Cryovial T301 2ml 12.5x48mm - PK1000

CRY2204 Scientific Laboratory Supplies PK1000 513 EUR

Simport Cryovial T301 5ml 12.5x90mm - PK1000

CRY2206 Scientific Laboratory Supplies PK1000 596.7 EUR

Simport Cryovial T311 1.2ml 12.5x41mm - PK1000

CRY2208 Scientific Laboratory Supplies PK1000 508.95 EUR

Simport Cryovial T311 2ml 12.5x49mm - PK1000

CRY2210 Scientific Laboratory Supplies PK1000 432 EUR

Simport Cryovial T311 2ml 12.5x48mm - PK1000

CRY2212 Scientific Laboratory Supplies PK1000 513 EUR

Simport Cryovial T311 4ml 12.5x70mm - PK1000

CRY2214 Scientific Laboratory Supplies PK1000 633.15 EUR

Simport Cryovial T311 4ml 12.5x72mm - PK1000

CRY2216 Scientific Laboratory Supplies PK1000 600.75 EUR

Simport Cryovial T311 5ml 12.5x90mm - PK1000

CRY2218 Scientific Laboratory Supplies PK1000 575.1 EUR

Simport Cryovial T310 1.2ml 12.5x41mm - PK1000

CRY2220 Scientific Laboratory Supplies PK1000 575.1 EUR

Simport Cryovial T310 2ml 12.5x42mm - PK1000

CRY2222 Scientific Laboratory Supplies PK1000 641.25 EUR

Simport Cryovial T310 2ml 12.5x47mm - PK1000

CRY2224 Scientific Laboratory Supplies PK1000 553.5 EUR

Simport Cryovial T310 3ml 12.5x71mm - PK1000

CRY2226 Scientific Laboratory Supplies PK1000 587.25 EUR

W związku z tym niniejszy przegląd stanowi zintegrowaną próbę przedstawienia ujednoliconego poglądu na to, w jaki sposób komórki zapalne i odpornościowe dostarczają wskazówek komórkom macierzystym do rzeźbienia tkanek podczas rozwoju, starzenia się organizmu i kryzysu tkankowego w oparciu o aktualną wiedzę w tej dziedzinie.