Impacts of bisphosphonates on the bone and its surrounding tissues

Bisfosfoniany są szeroko stosowane jako środki przeciwresorpcyjne do leczenia różnych chorób kości i stawów, w tym zaawansowanej osteoporozy, szpiczaka mnogiego, nowotworów z przerzutami do kości, choroby Pageta kości i reumatoidalnego zapalenia stawów. Bisfosfoniany działają jako antyosteoklasty poprzez indukcję apoptozy osteoklastów, co powoduje zmniejszenie tempa resorpcji kości. Niestety, istnieje wiele dowodów na to, że długotrwałe stosowanie bisfosfonianów wiąże się z martwicą kości.

Patogeneza martwicy kości obejmuje śmierć osteoblastów, osteoklastów i osteocytów. Ponadto funkcje komórek śródbłonka, komórek nabłonkowych i fibroblastów są upośledzone w martwicy kości, co prowadzi do zaburzającej angiogenezy i opóźnionego gojenia się ran. Martwica kości jest najczęściej stwierdzana w kości szczęki, a określenie związanej z lekami martwicy kości szczęki (MRONJ) stało się stanem o największym znaczeniu klinicznym wśród pacjentów otrzymujących bisfosfoniany. Chociaż leczenie chirurgiczne jest skuteczną strategią leczenia MRONJ, zbadano również kilka niechirurgicznych interwencji mających na celu osłabienie MRONJ.

Mając na celu pogłębienie wiedzy na temat MRONJ, postanowiliśmy podsumować i omówić holistyczny wpływ bisfosfonianów na kość i otaczające ją tkanki.

Ponadto omówiono i omówiono niechirurgiczne interwencje mające na celu osłabienie martwicy kości wywołanej bisfosfonianami.

  • Jednym z powikłań endoskopowego rozwarstwienia podśluzówkowego przełyku (ESD) jest pooperacyjne tworzenie się zwężenia. Powstawanie zwężenia jest związane ze stanem zapalnym i zwłóknieniem w procesie gojenia.
  • Postawiliśmy hipotezę, że stopień uszkodzeń termicznych spowodowanych przez urządzenie jest związany z powstawaniem zwężeń.
  • Naszym celem było ujawnienie związku między uszkodzeniem termicznym a wartością nastawczą urządzenia. Po resekcji przełyku świńskiego podaliśmy energię za pomocą urządzenia ESD (Flush Knife 1.5). Wykonaliśmy 10 punktów zasilania przez 1 s, 3 s i 5 s przy czterech nastawach urządzenia.
  • Zmierzyliśmy ilość prądu płynącego do przewodzących punktów oraz temperaturę i oceniliśmy patologicznie skutki uszkodzeń termicznych. W rezultacie średnie najwyższe temperatury przez 1 s to I (SWIFT Efekt3, Wat20): 61,19°C, II (SWIFT Efekt3, Wat30): 77,28 °C, III (SWIFT Efekt4 Wat20): 94,50 °C i IV (SWIFT Efekt4 Wat30) ): 94,29°C.
  • Średnie pola denaturacji cieplnej wynosiły I: 0,84 mm 2 , II: 1,00 mm 2 , III: 1,91 mm 2 , IV: 1,54 mm 2 . Średnia najwyższa temperatura i średnia powierzchnia denaturacji cieplnej były istotnie skorelowane (P < 0,001). Podsumowując, niskoprądowe wyładowania elektrostatyczne mogą tłumić rzeczywistą temperaturę i uszkodzenia termiczne w ranie ESD.
  • Sarkoidoza jest wieloukładową, zapalną chorobą ziarniniakową, która rzadko obejmuje tkankę piersi. Patofizjologia tej przewlekłej choroby ziarniniakowej nie jest dobrze poznana, ale uważa się, że jest wieloczynnikowa, obejmująca wpływy środowiskowe powodujące wzmocnioną odpowiedź immunologiczną.
  • Kluczową cechą histomorfologiczną w sarkoidozie jest obecność niemartwiczych ziarniniaków. W tym przypadku opisujemy 41-letniego Afroamerykanina ze znaną historią sarkoidozy płuc, u którego wystąpiła ginekomastia i obustronna tkliwość piersi z wyczuwalnymi guzkami.
  • W dalszej biopsji i badaniu mikroskopowym guzków piersi stwierdzono rozlane zajęcie ziarniniaków niemartwiczych w obu piersiach. Ostateczną diagnozę rozległej sarkoidozy obejmującej tkankę piersi postawiono po wykluczeniu innych przyczyn ziarniniaków niemartwiczych.
  • Pacjentka przeszła obustronną mastektomię w celu usunięcia guzków piersi. Ten przypadek omawia sarkoidozę z nietypowym miejscem. Enteroidy pochodzące z ludzkiej tkanki jelitowej (HIE; zwane również organoidami) są potężnym modelem ex vivo do badań żołądkowo-jelitowych.

Modyfikacja genetyczna tych nieprzekształconych kultur umożliwia nowy wgląd w funkcje genów i procesy biologiczne związane z chorobami jelit, a także funkcje specyficzne dla przewodu pokarmowego i segmentu dawcy.

W tym miejscu przedstawiamy szczegółowy rurociąg techniczny i protokół wykorzystania systemu edycji genomu CRISPR-Cas9 do wyłączenia interesującego genu w szczególności w HIE poprzez transdukcję lentiwirusową i klonowanie pojedynczych komórek. Protokół ten różni się od wcześniej opublikowanej alternatywy wykorzystującej elektroporację ludzkich kolonioidów do dostarczania transpozonów typu „piggyback” lub konstruktów CRISPR-Cas9, ponieważ protokół ten wykorzystuje zmodyfikowany, zfuzowany mały kierujący RNA LentiCRISPRv2 do ekspresji Cas9 i małego kierującego RNA w lentiwirusie.

 

Protokół obejmuje również etapy dostarczania genów i późniejsze klonowanie pojedynczych komórek komórek z nokautem, jak również weryfikację klonów i identyfikację sekwencji miejsc mutacji w celu ustanowienia klonów z nokautem.Przedstawiono ogólny schemat blokowy, wskazówki krok po kroku i sugestie dotyczące rozwiązywania problemów, aby pomóc badaczowi w uzyskaniu genetycznej linii HIE z nokautem w ciągu 2-3 miesięcy. W tym protokole dalej opisujemy, jak stosować HIE jako model ex vivo do oceny czynników restrykcyjnych gospodarza dla replikacji wirusa (na przykładzie replikacji ludzkiego norowirusa) przez nokautowanie czynników przyłączania gospodarza lub genów odporności wrodzonej. Omówiono inne zastosowania w celu poszerzenia użyteczności tego systemu, na przykład do generowania linii typu knockin lub warunkowego knockout HIE w celu zbadania funkcji niezbędnych genów w wielu procesach biologicznych, w tym w innych typach organoidów.

Inżynieria tkankowa in situ (TE) to podejście, które wykorzystuje bioresorbowalne przeszczepy w celu wywołania endogennej regeneracji uszkodzonych naczyń krwionośnych. Ocena nowo opracowanych przeszczepów naczyniowych TE in situ w dużej mierze opiera się na doświadczeniach na zwierzętach. Nie zdefiniowano jednak żadnego standardu dla modeli in vivo ani projektu badania, co utrudnia porównania między badaniami i wydajność translacji.

Aby dostarczyć danych wejściowych do sformułowania takiego standardu, celem tego badania było zmapowanie wszystkich doświadczeń na zwierzętach pod kątem TE naczyniowych in situ przy użyciu dostępnych z półki, resorbowalnych syntetycznych przeszczepów naczyniowych. Przeszukanie literatury (PubMed, Embase) dało 15 896 badań, z których 182 badania spełniały kryteria włączenia (n = 5101 zwierząt). Raporty przedstawiały szeroką gamę projektów badań, modeli zwierzęcych i biomateriałów. Metaanaliza drożności przeszczepu z analizą podgrup pod kątem gatunku, wieku, płci, miejsca implantacji i czasu obserwacji wykazała różnice specyficzne dla modelu. Badanie to identyfikuje możliwości ulepszonego projektowania i raportowania doświadczeń na zwierzętach w celu zwiększenia wartości translacyjnej.

Wpływ układu odpornościowego i stanu zapalnego na homeostazę narządów i nisze komórek macierzystych tkanek przy braku inwazji patogenów od dawna stanowi zagadkę w dziedzinie medycyny regeneracyjnej.

Paradoksalna rola składników immunologicznych w promowaniu uszkodzenia tkanek, a także rozwiązywaniu uszkodzeń tkanek, komplikuje terapeutyczne ukierunkowanie zapalenia jako środka do osiągnięcia homeostazy tkanek w kontekście choroby zwyrodnieniowej. Problem ten można rozwiązać za pomocą zintegrowanej, złożonej oceny zależności między komponentami zapalnymi a czynnikami mikro- i makrośrodowiskowymi występującymi w tkankach podczas zdrowia i choroby.

Rozważne decyzje dotyczące losu komórek macierzystych i ich zróżnicowanego potomstwa mają kluczowe znaczenie dla zachowania integralności i funkcji tkanek. Komórki macierzyste muszą dokonać tego wyboru losu w porozumieniu z innymi składnikami tkanki. Pod tym względem tkankowe komponenty odpornościowe, cząsteczki wykrywające niebezpieczeństwo/uszkodzenie kierujące sterylnymi kaskadami sygnalizacji zapalnej i komórki barierowe pełniące funkcje nadzoru immunologicznego odgrywają kluczową rolę w nadzorowaniu decyzji komórek macierzystych w ich niszach. Komórki macierzyste uczą się na podstawie wcześniejszych uszkodzeń, zarówno endogennych, jak i egzogennych, albo dostosowują się do trwałych zmian mikrośrodowiskowych, aby koordynować swoje decyzje.

Zatem zrozumienie sieci komunikacyjnych między komórkami macierzystymi a elementami układu odpornościowego jest niezbędne do zrozumienia decyzji podejmowanych przez komórki macierzyste w endogennych niszach tkankowych. Ponadto interakcje ogólnoustrojowe między niszami tkankowymi zintegrowanymi przez sieci odpornościowe służą jako systemy patrolujące do ustanawiania połączeń komunikacyjnych i organizowania ekologii mikroimmunologicznych w celu lepszej odpowiedzi organizmu na urazy i promowania regeneracji. Zrozumienie tych połączeń komunikacyjnych jest kluczem do opracowania immunocentrycznych terapii regeneracyjnych.

Gastroscope biopsy (ESD) tissue array

ST245 TissueArray each 114 EUR

Whatman Lens Tissue 300x200mm

CLE9002 Scientific Laboratory Supplies PK100 58.8 EUR

Whatman Lens Tissue 460x570mm

CLE9004 Scientific Laboratory Supplies PK500 499.2 EUR

Whatman Lens Cleaning Tissue 100x150mm

CLE9000 Scientific Laboratory Supplies PK625 170.4 EUR

BD Primaria 100x20mm Easy Grip Tissue Culture Dish

353803 Scientific Laboratory Supplies PK200 415.2 EUR

Cryobox for biopsy vial

DD64052 Scientific Laboratory Supplies PK12 186 EUR

Divider for cryobox 136x136x50mm 81 cryotubes 2 mL height 50 mm

DD39823 Scientific Laboratory Supplies EACH 4.8 EUR

Filtration Tissue Nylon NITEX mesh opening 48um 102x100 cms

DD074011 Scientific Laboratory Supplies EA 219.6 EUR

EZ-LINE Cell culture Dishes Tissue culture treated, 60X15mm, 500 per case

SP31171 Bio Basic 1CS, 500UNIT 230.89 EUR

EZ-LINE Cell culture Dishes Tissue culture treated, 90x20mm, 200 per case

SP31212 Bio Basic 1CS, 200UNIT 162.61 EUR

Clear PP cryobox with no divider 130x44x130mm

ARG1692 Scientific Laboratory Supplies PK5 112.8 EUR

Cardboard cryobox 133x133x50mm white colour for 81 cryotubes 2mL

DD39542 Scientific Laboratory Supplies EACH 8.64 EUR

Cardboard cryobox 133x133x75mm white colour for 81 cryotubes 4mL

DD39547 Scientific Laboratory Supplies EACH 9.6 EUR

Biopsy Coredish 12 Compartmen Empty

CON8150 Scientific Laboratory Supplies PK10 106.8 EUR

Rectangular Boiling Bath 425x321x90mm 12 Place

BAT1026 Scientific Laboratory Supplies EACH 885.6 EUR

EZ-LINE Cell culture Dishes Tissue culture treated, 35X10mm, PS, Sterile TC treated, 500 per case

SP31146 Bio Basic 1CS, 500UNIT 208.27 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Blue

ARG1700 Scientific Laboratory Supplies PK5 138 EUR

SLS Lens Tissues 80 x100mm

SLS9500 Scientific Laboratory Supplies PK50 7.2 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Green

ARG1694 Scientific Laboratory Supplies PK5 138 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Purple

ARG1702 Scientific Laboratory Supplies PK5 139.2 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Orange

ARG1704 Scientific Laboratory Supplies PK5 139.2 EUR

81-Place PP Storage Boxes 12 x127x44mm Natural

ARG1696 Scientific Laboratory Supplies PK5 139.2 EUR

Tissue-Tek

abx082403-118ml Abbexa 118 ml 276 EUR

Biopsy Coredish Lower GI Tract 12 Compartment Empty

CON8152 Scientific Laboratory Supplies PK10 106.8 EUR

Biohazard Carton 305x305x685mm

SAF7674 Scientific Laboratory Supplies PK6 366 EUR

Biohazard Carton 196x196x244mm

SAF7676 Scientific Laboratory Supplies PK6 231.6 EUR

Premium Facial Tissues 18x21cm

CLE2432 Scientific Laboratory Supplies PK36 171.03 EUR

Laser Cryo Labels 24x12.5mm

CRY8512 Scientific Laboratory Supplies PK2380 168 EUR

Aluminum Cryobox 133x133mm for 2 vials

ARG1016 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.82 EUR

Aluminum Cryobox 133x133mm xfor 3 vials

ARG1018 Scientific Laboratory Supplies EACH 43.87 EUR

Cardboard cryobox 133x133mm blue colour for 81 cryotubes 2 mL no dividers

DD39545 Scientific Laboratory Supplies EACH 9.6 EUR

Stainless Steel Cryobox 133x133mm for 2 vials

ARG1766 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.82 EUR

Stainless Steel Cryobox 133x133mm for 3 vials

ARG1768 Scientific Laboratory Supplies EACH 49.35 EUR

Bag heat seal 380x610x125mm

AUT1454 Scientific Laboratory Supplies PK250 260.4 EUR

Nalgene 25x50mm Cryo Labels

CRY8328 Scientific Laboratory Supplies PK200 70.8 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 1 tier

COV1024 Scientific Laboratory Supplies EACH 198 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 2 tier

COV1026 Scientific Laboratory Supplies EACH 247.2 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 3 tier

COV1028 Scientific Laboratory Supplies EACH 283.2 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 4 tier

COV1032 Scientific Laboratory Supplies EACH 301.2 EUR

PPE lockers 1800x300x300mm 6 tier

COV1034 Scientific Laboratory Supplies EACH 376.8 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 1 tier

COV1036 Scientific Laboratory Supplies EACH 226.8 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 2 tier

COV1038 Scientific Laboratory Supplies EACH 272.4 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 3 tier

COV1056 Scientific Laboratory Supplies EACH 308.4 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 4 tier

COV1058 Scientific Laboratory Supplies EACH 315.6 EUR

PPE lockers 1800x300x450mm 6 tier

COV1062 Scientific Laboratory Supplies EACH 403.2 EUR

Staining Jar W Lid 115x115x77mm

MIC6016 Scientific Laboratory Supplies PK10 428.4 EUR

Brush Beaker 70x150x400mm

BRU1000 Scientific Laboratory Supplies PK10 64.8 EUR

Basket PP 390x290x110mm Heavy Duty

BAS5100 Scientific Laboratory Supplies EACH 27.24 EUR

Laser Cryo Labels 38x19mm White

CRY8514 Scientific Laboratory Supplies PK1200 170.4 EUR

Box Poly Airtight 100X100X65mm

B59400 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.8 EUR

Box Poly Airtight 210X100X65mm

B59410 Scientific Laboratory Supplies EACH 19.2 EUR

Box Poly Airtight 210X210X65mm

B59420 Scientific Laboratory Supplies EACH 32.4 EUR

Box Poly Airtight 210X210X90mm

B59425 Scientific Laboratory Supplies EACH 38.4 EUR

Hazards Cabinet 1800x1200x460mm

SAF8102 Scientific Laboratory Supplies EACH 918 EUR

Rack, freezer, PP, 81x2ml, (130x130x45mm) Rainbow Pk

R1060 MTC Bio 5/pack 88.64 EUR

Glass Disposal Box 300x300x690mm

SAF7670 Scientific Laboratory Supplies PK6 108.24 EUR

Hazards Cabinet 900x900x460mm

SAF8106 Scientific Laboratory Supplies EACH 524.4 EUR

Hazards Cabinet 700x350x300mm

SAF8108 Scientific Laboratory Supplies EACH 346.8 EUR

Hazards Cabinet 700x900x460mm

SAF8110 Scientific Laboratory Supplies EA 478.8 EUR

Trolley 2xShelf 660x914x845mm

TRO1105 Scientific Laboratory Supplies EACH 688.05 EUR

PC Freezer Box 100-Place 133x133x50mm

ARG1720 Scientific Laboratory Supplies PK4 495.6 EUR

PC Freezer Box 81-Place 133x133x78mm

ARG1726 Scientific Laboratory Supplies PK4 133.17 EUR

Tray with ribbed base PVC 200x250x60mm

TRA3002 Scientific Laboratory Supplies EACH 30.12 EUR

Capsule No Lid 52x42x18mm 25ml

CX55218 Scientific Laboratory Supplies EACH 50.4 EUR

Biopsy Coredish 5 Compartment Empty

CON8156 Scientific Laboratory Supplies PK10 106.8 EUR

Biopsy Coredish 8 Compartment Empty

CON8160 Scientific Laboratory Supplies PK10 106.8 EUR

Cuvette Rack 16 place 210x70x38mm

CEL1020 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.4 EUR

Brush Bottle Nylon 65x100x400mm

BRU1014 Scientific Laboratory Supplies PK10 103.2 EUR

Brush Bottle Nylon 75x125x460mm

BRU1016 Scientific Laboratory Supplies PK10 187.2 EUR

Hazardous Cabinet 1800x900x460mm

SAF8100 Scientific Laboratory Supplies EACH 778.8 EUR

Dissecting Board PP 300x210x9mm

INS4107 Scientific Laboratory Supplies EACH 48 EUR

AcidAlkali Cabinet 1800x1200x460mm

SAF8202 Scientific Laboratory Supplies EACH 1416 EUR

Nalgene Jerrican 10L 191x229x368mm

BOT0272 Scientific Laboratory Supplies EACH 92.4 EUR

Nalgene Jerrican 20L 229x305x445mm

BOT0273 Scientific Laboratory Supplies EACH 134.4 EUR

Hazards Wall Cabinet 570x850x255mm

SAF8129 Scientific Laboratory Supplies EACH 457.2 EUR

Tray Photographic 530x675x100mm

TRA3012 Scientific Laboratory Supplies EACH 183.6 EUR

Tray Photographic 430x550x190mm

TRA3014 Scientific Laboratory Supplies EACH 220.8 EUR

Tray Photographic 150x200x45mm

TRA3000 Scientific Laboratory Supplies EACH 17.56 EUR

Tray Photographic 250x310x65mm

TRA3004 Scientific Laboratory Supplies EACH 45.7 EUR

Tray Photographic 300x350x80mm

TRA3006 Scientific Laboratory Supplies EACH 48.96 EUR

Tray Photographic 330x430x90mm

TRA3008 Scientific Laboratory Supplies EACH 75.6 EUR

Tray Photographic 420x520x90mm

TRA3010 Scientific Laboratory Supplies EACH 106.8 EUR

AcidAlkali Cabinet 1800x900x460mm

SAF8200 Scientific Laboratory Supplies EACH 1185.6 EUR

AcidAlkali Cabinet 1040x900x460mm

SAF8212 Scientific Laboratory Supplies EACH 1168.8 EUR

Brush Flask Bristle 50x100x380mm

BRU1060 Scientific Laboratory Supplies PK5 90.06 EUR

Cryobabies label 33x13mm Green

CRY1000G Scientific Laboratory Supplies PK1000 73.2 EUR

Cryo Babies Labels 33x13mm Orange

IZ053519 Scientific Laboratory Supplies PK1000 96 EUR

Hazards Floor Cabinet 900x460x460mm

SAF8104 Scientific Laboratory Supplies EACH 411.6 EUR

AcidAlkali Cabinet 900x460x460mm

SAF8204 Scientific Laboratory Supplies EACH 616.8 EUR

AcidAlkali Cabinet 900x900x460mm

SAF8206 Scientific Laboratory Supplies EA 790.8 EUR

AcidAlkali Cabinet 700x350x300mm

SAF8208 Scientific Laboratory Supplies EACH 514.8 EUR

AcidAlkali Cabinet 700x900x460mm

SAF8210 Scientific Laboratory Supplies EACH 727.2 EUR

AcidAlkali Cabinet 840x900x460mm

SAF8214 Scientific Laboratory Supplies EACH 1105.2 EUR

AcidAlkali Cabinet 850x570x255mm

SAF8216 Scientific Laboratory Supplies EACH 688.8 EUR

Brush Bottle Nylon 45x65x300mm

BRU1010 Scientific Laboratory Supplies PK10 94.8 EUR

Brush Bottle Nylon 50x75x350mm

BRU1012 Scientific Laboratory Supplies PK10 68.4 EUR

Cardboard Freezer Box 133x133x76mm

ARG1660 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.8 EUR

Brush Cylinder Nylon 65x120x650mm

BRU1050 Scientific Laboratory Supplies PK5 91.2 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Pink

HIS0033 Scientific Laboratory Supplies PK1500 228 EUR

Simport Biopsy Embedding Cassette Blue

HIS0036 Scientific Laboratory Supplies PK1500 210 EUR

W związku z tym niniejszy przegląd stanowi zintegrowaną próbę przedstawienia ujednoliconego poglądu na to, w jaki sposób komórki zapalne i odpornościowe dostarczają wskazówek komórkom macierzystym do rzeźbienia tkanek podczas rozwoju, starzenia się organizmu i kryzysu tkankowego w oparciu o aktualną wiedzę w tej dziedzinie.