Ulepszone właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie ceramiki z dwuborku cyrkonu

Diborek cyrkonu (ZrB 2  ) jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących materiałów o ultrawysokiej temperaturze do zastosowań w ekstremalnych środowiskach. Jednak trudność w wytwarzaniu ZrB 2  ogranicza jego zastosowania przemysłowe. W tym badaniu w pełni gęsty i rozdrobniony ziarno ZrB 2  jest przygotowywany pod ultrawysokim ciśnieniem 15 GPa w niskiej temperaturze 1450 °C. Przygotowany ZrB 2  wykazuje doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie. W porównaniu z surowym proszkiem wielkość ziarna zmniejsza się o 56%.

W porównaniu ze spiekaną w wysokiej temperaturze próbką kontrolną powyżej 2000 °C, twardość i odporność na pękanie wzrastają odpowiednio o około 46% i 69%, gęstość przemieszczenia wzrasta o 3 rzędy wielkości, a wielkość ziarna znacznie spada o 96%. Zgodnie z utwardzaniem przez zgniot, efektami utwardzania dyslokacyjnego Halla-Petcha i Taylora, rafinowane ziarna, podstruktury i wysoka gęstość dyslokacji spowodowana odkształceniem plastycznym podczas spiekania mogą poprawić właściwości mechaniczne. Unikalna struktura przyczynia się do progowego wzrostu temperatury utleniania o ≈250 °C w stosunku do wysokotemperaturowego spiekanego ZrB 2  , osiągając jedną z najwyższych wartości (1100 °C) wśród zgłoszonych monolitycznych ceramiki ultrawysokotemperaturowej. Zaproponowano opracowany mechanizm zagęszczania multiplikacji dyslokacji z rozdrabnianiem ziarna i udowodniono, że dominuje on w procesie spiekania, który odpowiada za jednoczesną poprawę właściwości mechanicznych i odporności na utlenianie.

Wysoce wydajna ekstrakcja fosfo- i glikopeptydów ze skomplikowanych próbek biologicznych jest niezwykle istotna dla kompleksowej charakterystyki fosforylacji i glikozylacji białek w oparciu o spektrometrię mas (MS).

 • W ramach tej pracy opracowano nową strategię synergiczną, łączącą kowalencyjną modyfikację powierzchni i trawienie alkaliczne, aby zsyntetyzować hydrofilowe puste w środku struktury cyrkonowo-organiczne (HHZr-MOF) w celu jednoczesnego rozpoznawania i wychwytywania fosfo- i N-glikopeptydów.
 • Unikalne właściwości, w tym wysoka powierzchnia właściwa, mezoporowata powłoka i pusta wnęka, nadały HHZr-MOF ułatwiony transport masy i obfitość dostępnych miejsc aktywnych. Wykorzystując maltozę zmodyfikowaną na powierzchni zewnętrznej i skupiska Zr-O zatrzymywane na powierzchni wewnętrznej, HHZr-MOF mogą działać jako wysoce wydajna dwufunkcyjna sonda do jednoczesnego wzbogacania fosfo- i N-glikopeptydów w oparciu o chromatografię oddziaływań hydrofilowych (HILIC) i chromatografia powinowactwa tlenku metalu (MOAC).
 • Ostatecznie, w sumie 98 endogennych fosfopeptydów i 216 endogennych N-glikopeptydów zostało jednocześnie wyłapanych przez HHZr-MOF z próbek śliny pacjentów z zapaleniem jamy ustnej i zidentyfikowano kilka fosfo- i glikoprotein związanych z krzepnięciem, obroną bakterii i odpowiedzią immunologiczną na zapalenie jamy ustnej przez analizy ontologii genów (GO), potwierdzające ogromny potencjał HHZr-MOFs w szybkim wykrywaniu biomarkerów klinicznych i kompleksowym profilowaniu fosfoproteomiki i glikoproteomiki dla złożonych próbek biologicznych.
 • Ta praca nie tylko zapewnia alternatywną metodę precyzyjnego projektowania i syntezy wyrafinowanych pustych MOF o wielofunkcyjności, ale także oferuje nowatorską koncepcję wielofunkcyjnego projektowania materiałów do bioseparacji i analizy w proteomice specyficznej dla modyfikacji. , interferencja fluoru to nierozwiązany problem sprzed dekady.
 • Proces wielokrotnego dymienia mocnymi kwasami jest często stosowany do usuwania fluorków z roztworu w celu oszacowania Zr za pomocą analizy spektrofotometrycznej . Po raz pierwszy w tej pracy opisano proste zastosowanie AlCl3 jako odczynnika tłumiącego w celu wyeliminowania interferencji fluoru w szacowaniu Zr. Jako odczynnik kompleksujący stosuje się oranż ksylenolowy w pożywce HCl.
 • Liniowość w układzie odniesienia uzyskana z absorbancji przy 551 nm (λmax) jest osiągana w zakresie stężeń 0,25-4,5 µg mL-1 Zr przy molowej absorpcyjności 35030 L.mol-1.cm-1 i czułości Sandella 0,003 µg. cm-2. Zr jest oznaczany ilościowo w różnych stopach U-Zr i różnych próbkach wody przy użyciu detekcji spektrofotometrycznej z klasyczną jednowymiarową kalibracją z tłumieniem interferencji fluorkowej przez AlCl3. Wyniki tej nowatorskiej metody analitycznej opracowanej tutaj po raz pierwszy porównuje się z wynikami uzyskanymi z analizy grawimetrycznej.

Zasilany energią słoneczną jednoetapowy, wzbudzający ogólny rozdział wody (OWS) przy użyciu materiałów półprzewodnikowych to prosty sposób na osiągnięcie skalowalnej i zrównoważonej produkcji wodoru.

Chociaż tlenoazotek tantalu (TaON) jest jednym z niewielu fotokatalizatorów zdolnych do promowania OWS poprzez jednoetapowe wzbudzanie światłem widzialnym, wydajność tego procesu pozostaje niezwykle niska. W niniejszej pracy wykorzystano 15 nm amorficzne nanocząstki Ta 2 O 5 • 3,3 H 2 O jako nowy prekursor wraz z domieszkowaniem Zr i zoptymalizowanym czasem azotowania, aby zsyntetyzować fotokatalizator na bazie TaON o zmniejszonych rozmiarach cząstek i niskiej gęstości defektów.

Po obciążeniu kokatalizatorami Ru/Cr 2 O 3 /IrO 2 materiał ten wykazywał stechiometryczne rozszczepienie wody na wodór i tlen, z poprawą o rząd wielkości wydajności. Nasze odkrycia pokazują, jak ważne jest wynalezienie/wybór odpowiedniego syntetycznego prekursora i kontrola defektów do wytwarzania aktywnych fotokatalizatorów OWS.

Prowadzone są różne podejścia do fizykochemicznej modyfikacji obszaru szyjki implantów dentystycznych z tlenku cyrkonu w celu poprawy integracji z otaczającą tkanką miękką.W tym badaniu polerowane krążki z tlenku cyrkonu poddano mikrostrukturyzacji laserowej z okresowymi wnękami i falami wypukłymi. Te próbki tlenku cyrkonu dodatkowo aktywowano plazmą argonową przy użyciu kINPen<sup></sup>09. Topografię powierzchni scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, a zwilżalność powierzchni za pomocą kąta zwilżania wodą. Badanie in vitro z udziałem ludzkich fibroblastów dziąsłowych (HGF-1) koncentrowało się na rozprzestrzenianiu się komórek, morfologii i organizacji cytoszkieletu aktynowego w ciągu pierwszych 24 godzin. Mikrostruktury indukowane laserem były pierwotnie hydrofobowe (np. wnęki 60 µm 138,4°), ale po aktywacji plazmą argonową powierzchnie przeszły w stan hydrofilowy (wnęki 60 µm 13,7°).

Komórki HGF-1 przylegały płasko do wypolerowanego tlenku cyrkonu.

Rozprzestrzenianie się jest utrudnione w strukturach wnękowych, a komórki omijają dziury. Jednak komórki na falach indukowanych laserem dobrze się rozprzestrzeniają. Co ciekawe, aktywacja plazmy argonowej tylko przez 1 min sprzyjała adhezji i rozprzestrzenianiu się komórek HGF-1 nawet po 2 godzinach hodowli. Komórki pełzają i rosną w głąb zagłębień. Zatem połączenie zarówno mikrostrukturyzacji laserowej, jak i aktywacji tlenku cyrkonu plazmą argonową wydaje się być optymalne dla silnego przyczepu komórek dziąsłowych .

Katoda o wysokiej zawartości niklu LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  wykazuje ogromny potencjał w akumulatorach litowo-jonowych nowej generacji o wysokiej gęstości energii. Jednak mieszanie kationów i drugiego heksagonu do trzeciego heksagonalnego przejścia fazowego (H2 – H3) stawiają poważne wyzwania w jego praktycznych i komercyjnych zastosowaniach. W tej pracy metafosforan cyrkonu jest stosowany do optymalizacji mikrostruktury w pobliżu strefy powierzchniowej materiału katodowego LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  w celu zahamowania mieszania jego kationów i przemiany fazowej H2 – H3 podczas długiego procesu cyklicznego.

Stwierdzono, że pojedynczy atom lub grupa atomowa odgrywają różne role w strategii dopingowej ze względu na ich różne właściwości termodynamiczne. W szczególności Zr 4+  ma tendencję do tworzenia równomiernego domieszkowania w celu optymalizacji struktury krystalicznej, podczas gdy grupa PO 3-  wykazuje rozkład gradientu w pobliżu pola powierzchni i generuje  warstwę powłoki Li 3 PO 4 w celu zwiększenia  transferu masy Li + .

Triple-Pure Starter Kit

SLS1420 Scientific Laboratory Supplies PK50 198.36 EUR

Prefilled - Triple-Pure Starter Kit

D1032-SK Benchmark Scientific 1 PC 233.56 EUR

High Pure dNTPs (2.5 mM)

20-abx098043 Abbexa
 • 210.00 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1 ml
 • 5 ml

High Pure dNTPs (10 mM)

20-abx098044 Abbexa
 • 243.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 1 ml
 • 5 ml

Impact/ Rat Impact ELISA Kit

ELI-27216r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

CA 15-3 High Pure Protein

abx061025-10kU Abbexa 10 kU 2314.8 EUR

High Pure Viral Nucleic Acid Kit

5114403001 Scientific Laboratory Supplies EACH 308.94 EUR

Human Protein IMPACT, IMPACT ELISA KIT

ELI-42099h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Rabbit Protein IMPACT, IMPACT ELISA KIT

ELI-27215Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Mouse Protein IMPACT, Impact ELISA KIT

ELI-12512m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Bovine Protein IMPACT, IMPACT ELISA KIT

ELI-21462b Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

IMPACT siRNA

20-abx920580 Abbexa
 • 661.20 EUR
 • 878.40 EUR
 • 15 nmol
 • 30 nmol

IMPACT siRNA

20-abx920581 Abbexa
 • 661.20 EUR
 • 878.40 EUR
 • 15 nmol
 • 30 nmol

IMPACT Antibody

1-CSB-PA889191LA01HU Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

IMPACT siRNA

20-abx902676 Abbexa
 • 661.20 EUR
 • 878.40 EUR
 • 15 nmol
 • 30 nmol

anti-IMPACT

YF-PA19716 Abfrontier 50 ug 435.6 EUR

Zirconium tetrakis(acetylacetonate)

abx184485-50g Abbexa 50 g 376.8 EUR

Zirconium(Iv) Ethoxide

20-abx187946 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 811.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 10 g
 • 25 g
 • 5 g

Bulk Beads Zr 0.1mm Triple-Pure Molecular Biology Grade 250g

HOM3048 Scientific Laboratory Supplies 250G 536.94 EUR

Bulk Beads Zr 0.5mm Triple-Pure Molecular Biology Grade 250g

HOM3050 Scientific Laboratory Supplies 250G 536.94 EUR

Bulk Beads Zr 1.0mm Triple-Pure Molecular Biology Grade 250g

HOM3052 Scientific Laboratory Supplies 250G 536.94 EUR

Bulk Beads Zr 1.5mm Triple-Pure Molecular Biology Grade 250g

HOM3054 Scientific Laboratory Supplies 250G 536.94 EUR

Bulk Beads Zr 3.0mm Triple-Pure Molecular Biology Grade 300g

HOM3056 Scientific Laboratory Supplies 300G 536.94 EUR

Human Alpha Feto Protein (AFP) High Pure

AFP15-N Alpha Diagnostics 1 mg 854.4 EUR

Beta 2 Microglobulin (B2M) High Pure (>98%)

B2M16-N-1 Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

BeadBug(TM) prefilled tubes; 2.0 mL capacity; Triple-Pure starter kit; with 10 each of 0.1; 0.5; 1.0; 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads

Z763810-1KT Scientific Laboratory Supplies PK50 207.48 EUR

IMPACT cloning plasmid

CSB-CL889191HU-10ug Cusabio 10ug 279.6 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

IMPACT Antibody (HRP)

20-abx312130 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

IMPACT Antibody (FITC)

20-abx312131 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

IMPACT Antibody (Biotin)

20-abx312132 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Anti-IMPACT antibody

STJ11100425 St John's Laboratory 100 µl 332.4 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody

A68014-020 EpiGentek 20 ul 117.7 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody

A68014-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody

A68014-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody

A68014 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • 117.70 EUR
 • 302.50 EUR
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-100G Glentham Life Sciences 100 g 98.4 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-250G Glentham Life Sciences 250 g 160.8 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-500G Glentham Life Sciences 500 g 255.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.15mm

ZrOB015 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.5mm

ZrOB05 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 1.0mm

ZrOB10 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.0mm

ZrOB20 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.5mm

ZrOB25 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Silicate Beads 0.5mm

ZSB05 Next Advance 1pack 146.4 EUR

Zirconium Silicate Beads 1.0mm

ZSB10 Next Advance 1pack 146.4 EUR

Triple Timer

HS24490M Scientific Laboratory Supplies EACH 44.23 EUR

Triple Timer

DD45307 Scientific Laboratory Supplies EACH 42.86 EUR

Human Alpha 1-Microglobulin A1M) High Pure (>98%)

A1M15-N-100 Alpha Diagnostics 100 ug 270 EUR

Human IMPACT shRNA Plasmid

20-abx960689 Abbexa
 • 961.20 EUR
 • 1345.20 EUR
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse IMPACT shRNA Plasmid

20-abx971053 Abbexa
 • 961.20 EUR
 • 1345.20 EUR
 • 150 µg
 • 300 µg

Rat IMPACT shRNA Plasmid

20-abx990816 Abbexa
 • 961.20 EUR
 • 1345.20 EUR
 • 150 µg
 • 300 µg

IMPACT Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA889191LB01HU Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

IMPACT Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA889191LC01HU Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

IMPACT Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA889191LD01HU Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

Impact RWD Domain Protein

20-abx261143 Abbexa
 • 4101.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

IMPACT protein (His tag)

80R-2972 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR

IMPACT Recombinant Protein (Rat)

RP205991 ABM 100 ug Ask for price

IMPACT Recombinant Protein (Mouse)

RP143771 ABM 100 ug Ask for price

IMPACT Recombinant Protein (Human)

RP016132 ABM 100 ug Ask for price

Ohaus SF40A Impact Printer

BAL1021 Scientific Laboratory Supplies EACH 563.16 EUR

Barcoded Triple Flask

132920 Scientific Laboratory Supplies PK32 707.94 EUR

Triple-Pure Starter Kit, 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0mm

BCM1202 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 292.37 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.15mm RNase Free

ZrOB015-RNA Next Advance 1pack 127.2 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.5mm RNase Free

ZrOB05-RNA Next Advance 1pack 127.2 EUR

Zirconium Oxide Beads 1.0mm RNase Free

ZrOB10-RNA Next Advance 1pack 128.4 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.0mm RNase Free

ZrOB20-RNA Next Advance 1pack 128.4 EUR

AAS Zirconium Std 1M HCI 1000ppm

AAZRH Scientific Laboratory Supplies 500ML 109.44 EUR

AAS Zirconium Std 1M HCI 10000ppm

AAZRM Scientific Laboratory Supplies 500ML 286.14 EUR

Impact ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF068665 ABM 1.0 ug DNA 607.2 EUR

IMPACT ORF Vector (Human) (pORF)

ORF005378 ABM 1.0 ug DNA 114 EUR

Impact ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF047925 ABM 1.0 ug DNA 607.2 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A68015-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A68015-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A68016-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A68016-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A68017-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A68017-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

IMPACT Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A68015 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • 302.50 EUR
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

IMPACT Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A68016 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • 302.50 EUR
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

IMPACT Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A68017 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • 302.50 EUR
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Leptin Triple Antagonist Protein

20-abx260400 Abbexa
 • 276.00 EUR
 • 2614.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Leptin Triple Antagonist Protein

20-abx260401 Abbexa
 • 276.00 EUR
 • 2614.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Leptin Triple Antagonist Protein

20-abx260402 Abbexa
 • 276.00 EUR
 • 2614.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Triple Sugar Iron Agar

MED1474 Scientific Laboratory Supplies EACH 75.24 EUR

VeriClean Triple Bucket System

CLE9830 Scientific Laboratory Supplies EACH 1629.06 EUR

Triple Channel Bench Timer

TM-2223 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.12 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm Std

CHR6096 Scientific Laboratory Supplies EACH 267.9 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm unicam

CHR6097 Scientific Laboratory Supplies EACH 308.94 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm Varian

CHR6098 Scientific Laboratory Supplies EACH 308.94 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 50mm Standard

CHR6099 Scientific Laboratory Supplies EACH 351.12 EUR

Impact sgRNA CRISPR Lentivector set (Mouse)

K3423601 ABM 3 x 1.0 ug 406.8 EUR

IMPACT sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K1085301 ABM 3 x 1.0 ug 406.8 EUR

Impact sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K6495201 ABM 3 x 1.0 ug 406.8 EUR

IKA Impact Grinding Head MF10 2

MIL2114 Scientific Laboratory Supplies EACH 4428.9 EUR

Triple negative breast cancer with normal tissue array (most of triple negative)

BRE1121 TissueArray each 465 EUR

Rabbit Anti-Human High affinity choline transporter 1(SLC5A7) IgG (aff pure)

AB-23104-A Alpha Diagnostics 100ug 578.4 EUR

 

W rezultacie zmodyfikowana katoda LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  wykazuje lepszą stabilność podczas cykli z wysoką retencją pojemności wynoszącą 93,7% po 100 cyklach, podczas gdy sama katoda LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  zapewnia jedynie niską retencję pojemności wynoszącą 81,7%. Praca ta podkreśla kluczową rolę właściwości termodynamicznych domieszkowanych atomów dla wydajności elektrochemicznej i może zostać rozszerzona na inne warstwowe materiały katodowe.