Ulepszone właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie ceramiki z dwuborku cyrkonu

Diborek cyrkonu (ZrB 2  ) jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących materiałów o ultrawysokiej temperaturze do zastosowań w ekstremalnych środowiskach. Jednak trudność w wytwarzaniu ZrB 2  ogranicza jego zastosowania przemysłowe. W tym badaniu w pełni gęsty i rozdrobniony ziarno ZrB 2  jest przygotowywany pod ultrawysokim ciśnieniem 15 GPa w niskiej temperaturze 1450 °C. Przygotowany ZrB 2  wykazuje doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie. W porównaniu z surowym proszkiem wielkość ziarna zmniejsza się o 56%.

W porównaniu ze spiekaną w wysokiej temperaturze próbką kontrolną powyżej 2000 °C, twardość i odporność na pękanie wzrastają odpowiednio o około 46% i 69%, gęstość przemieszczenia wzrasta o 3 rzędy wielkości, a wielkość ziarna znacznie spada o 96%. Zgodnie z utwardzaniem przez zgniot, efektami utwardzania dyslokacyjnego Halla-Petcha i Taylora, rafinowane ziarna, podstruktury i wysoka gęstość dyslokacji spowodowana odkształceniem plastycznym podczas spiekania mogą poprawić właściwości mechaniczne. Unikalna struktura przyczynia się do progowego wzrostu temperatury utleniania o ≈250 °C w stosunku do wysokotemperaturowego spiekanego ZrB 2  , osiągając jedną z najwyższych wartości (1100 °C) wśród zgłoszonych monolitycznych ceramiki ultrawysokotemperaturowej. Zaproponowano opracowany mechanizm zagęszczania multiplikacji dyslokacji z rozdrabnianiem ziarna i udowodniono, że dominuje on w procesie spiekania, który odpowiada za jednoczesną poprawę właściwości mechanicznych i odporności na utlenianie.

Wysoce wydajna ekstrakcja fosfo- i glikopeptydów ze skomplikowanych próbek biologicznych jest niezwykle istotna dla kompleksowej charakterystyki fosforylacji i glikozylacji białek w oparciu o spektrometrię mas (MS).

 • W ramach tej pracy opracowano nową strategię synergiczną, łączącą kowalencyjną modyfikację powierzchni i trawienie alkaliczne, aby zsyntetyzować hydrofilowe puste w środku struktury cyrkonowo-organiczne (HHZr-MOF) w celu jednoczesnego rozpoznawania i wychwytywania fosfo- i N-glikopeptydów.
 • Unikalne właściwości, w tym wysoka powierzchnia właściwa, mezoporowata powłoka i pusta wnęka, nadały HHZr-MOF ułatwiony transport masy i obfitość dostępnych miejsc aktywnych. Wykorzystując maltozę zmodyfikowaną na powierzchni zewnętrznej i skupiska Zr-O zatrzymywane na powierzchni wewnętrznej, HHZr-MOF mogą działać jako wysoce wydajna dwufunkcyjna sonda do jednoczesnego wzbogacania fosfo- i N-glikopeptydów w oparciu o chromatografię oddziaływań hydrofilowych (HILIC) i chromatografia powinowactwa tlenku metalu (MOAC).
 • Ostatecznie, w sumie 98 endogennych fosfopeptydów i 216 endogennych N-glikopeptydów zostało jednocześnie wyłapanych przez HHZr-MOF z próbek śliny pacjentów z zapaleniem jamy ustnej i zidentyfikowano kilka fosfo- i glikoprotein związanych z krzepnięciem, obroną bakterii i odpowiedzią immunologiczną na zapalenie jamy ustnej przez analizy ontologii genów (GO), potwierdzające ogromny potencjał HHZr-MOFs w szybkim wykrywaniu biomarkerów klinicznych i kompleksowym profilowaniu fosfoproteomiki i glikoproteomiki dla złożonych próbek biologicznych.
 • Ta praca nie tylko zapewnia alternatywną metodę precyzyjnego projektowania i syntezy wyrafinowanych pustych MOF o wielofunkcyjności, ale także oferuje nowatorską koncepcję wielofunkcyjnego projektowania materiałów do bioseparacji i analizy w proteomice specyficznej dla modyfikacji. , interferencja fluoru to nierozwiązany problem sprzed dekady.
 • Proces wielokrotnego dymienia mocnymi kwasami jest często stosowany do usuwania fluorków z roztworu w celu oszacowania Zr za pomocą analizy spektrofotometrycznej . Po raz pierwszy w tej pracy opisano proste zastosowanie AlCl3 jako odczynnika tłumiącego w celu wyeliminowania interferencji fluoru w szacowaniu Zr. Jako odczynnik kompleksujący stosuje się oranż ksylenolowy w pożywce HCl.
 • Liniowość w układzie odniesienia uzyskana z absorbancji przy 551 nm (λmax) jest osiągana w zakresie stężeń 0,25-4,5 µg mL-1 Zr przy molowej absorpcyjności 35030 L.mol-1.cm-1 i czułości Sandella 0,003 µg. cm-2. Zr jest oznaczany ilościowo w różnych stopach U-Zr i różnych próbkach wody przy użyciu detekcji spektrofotometrycznej z klasyczną jednowymiarową kalibracją z tłumieniem interferencji fluorkowej przez AlCl3. Wyniki tej nowatorskiej metody analitycznej opracowanej tutaj po raz pierwszy porównuje się z wynikami uzyskanymi z analizy grawimetrycznej.

Zasilany energią słoneczną jednoetapowy, wzbudzający ogólny rozdział wody (OWS) przy użyciu materiałów półprzewodnikowych to prosty sposób na osiągnięcie skalowalnej i zrównoważonej produkcji wodoru.

Chociaż tlenoazotek tantalu (TaON) jest jednym z niewielu fotokatalizatorów zdolnych do promowania OWS poprzez jednoetapowe wzbudzanie światłem widzialnym, wydajność tego procesu pozostaje niezwykle niska. W niniejszej pracy wykorzystano 15 nm amorficzne nanocząstki Ta 2 O 5 • 3,3 H 2 O jako nowy prekursor wraz z domieszkowaniem Zr i zoptymalizowanym czasem azotowania, aby zsyntetyzować fotokatalizator na bazie TaON o zmniejszonych rozmiarach cząstek i niskiej gęstości defektów.

Po obciążeniu kokatalizatorami Ru/Cr 2 O 3 /IrO 2 materiał ten wykazywał stechiometryczne rozszczepienie wody na wodór i tlen, z poprawą o rząd wielkości wydajności. Nasze odkrycia pokazują, jak ważne jest wynalezienie/wybór odpowiedniego syntetycznego prekursora i kontrola defektów do wytwarzania aktywnych fotokatalizatorów OWS.

Prowadzone są różne podejścia do fizykochemicznej modyfikacji obszaru szyjki implantów dentystycznych z tlenku cyrkonu w celu poprawy integracji z otaczającą tkanką miękką.W tym badaniu polerowane krążki z tlenku cyrkonu poddano mikrostrukturyzacji laserowej z okresowymi wnękami i falami wypukłymi. Te próbki tlenku cyrkonu dodatkowo aktywowano plazmą argonową przy użyciu kINPen<sup></sup>09. Topografię powierzchni scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, a zwilżalność powierzchni za pomocą kąta zwilżania wodą. Badanie in vitro z udziałem ludzkich fibroblastów dziąsłowych (HGF-1) koncentrowało się na rozprzestrzenianiu się komórek, morfologii i organizacji cytoszkieletu aktynowego w ciągu pierwszych 24 godzin. Mikrostruktury indukowane laserem były pierwotnie hydrofobowe (np. wnęki 60 µm 138,4°), ale po aktywacji plazmą argonową powierzchnie przeszły w stan hydrofilowy (wnęki 60 µm 13,7°).

Komórki HGF-1 przylegały płasko do wypolerowanego tlenku cyrkonu.

Rozprzestrzenianie się jest utrudnione w strukturach wnękowych, a komórki omijają dziury. Jednak komórki na falach indukowanych laserem dobrze się rozprzestrzeniają. Co ciekawe, aktywacja plazmy argonowej tylko przez 1 min sprzyjała adhezji i rozprzestrzenianiu się komórek HGF-1 nawet po 2 godzinach hodowli. Komórki pełzają i rosną w głąb zagłębień. Zatem połączenie zarówno mikrostrukturyzacji laserowej, jak i aktywacji tlenku cyrkonu plazmą argonową wydaje się być optymalne dla silnego przyczepu komórek dziąsłowych .

Katoda o wysokiej zawartości niklu LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  wykazuje ogromny potencjał w akumulatorach litowo-jonowych nowej generacji o wysokiej gęstości energii. Jednak mieszanie kationów i drugiego heksagonu do trzeciego heksagonalnego przejścia fazowego (H2 – H3) stawiają poważne wyzwania w jego praktycznych i komercyjnych zastosowaniach. W tej pracy metafosforan cyrkonu jest stosowany do optymalizacji mikrostruktury w pobliżu strefy powierzchniowej materiału katodowego LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  w celu zahamowania mieszania jego kationów i przemiany fazowej H2 – H3 podczas długiego procesu cyklicznego.

Stwierdzono, że pojedynczy atom lub grupa atomowa odgrywają różne role w strategii dopingowej ze względu na ich różne właściwości termodynamiczne. W szczególności Zr 4+  ma tendencję do tworzenia równomiernego domieszkowania w celu optymalizacji struktury krystalicznej, podczas gdy grupa PO 3-  wykazuje rozkład gradientu w pobliżu pola powierzchni i generuje  warstwę powłoki Li 3 PO 4 w celu zwiększenia  transferu masy Li + .

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.1mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-01 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-05 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-10 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-15 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 3.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-30 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 0.1mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-01TP Benchmark Scientific 1 PC 482.6 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 0.5mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-05TP Benchmark Scientific 1 PC 482.6 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 1.0mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-10TP Benchmark Scientific 1 PC 482.6 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 1.5mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-15TP Benchmark Scientific 1 PC 482.6 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 3.0mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 300g

D1132-30TP Benchmark Scientific 1 PC 482.6 EUR

BeadBug(TM) prefilled tubes; 2.0 mL capacity; Triple-Pure starter kit; with 10 each of 0.1; 0.5; 1.0; 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads

Z763810-1KT Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Zirconium carbide

GX2462-100 Glentham Life Sciences 100 192.2 EUR

Zirconium carbide

GX2462-500 Glentham Life Sciences 500 480.8 EUR

Zirconium boride, 99+%

GX0433-100 Glentham Life Sciences 100 147.6 EUR

Zirconium hydride, 99.7%

GX5634-100 Glentham Life Sciences 100 335.6 EUR

Zirconium nitride, 99%

GX6868-25 Glentham Life Sciences 25 143.2 EUR

Zirconium(Iv) Ethoxide

20-abx187946 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 811.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 10 g
 • 25 g
 • 5 g

Zirconium chloride, 98%

GX6681-250 Glentham Life Sciences 250 149.2 EUR

Zirconium ethoxide, 99.99%

GX6719-50 Glentham Life Sciences 50 1047.7 EUR

Zirconium silicide, 99.5%

GX8627-50 Glentham Life Sciences 50 228.1 EUR

Zirconium n-butoxide

GX1128-1 Glentham Life Sciences 1 205.4 EUR

Zirconium n-butoxide

GX1128-250 Glentham Life Sciences 250 95 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.995%

GX9587-100 Glentham Life Sciences 100 723.4 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.995%

GX9587-25 Glentham Life Sciences 25 294.9 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.995%

GX9587-5 Glentham Life Sciences 5 110 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.9+%

GX9883-100 Glentham Life Sciences 100 228.1 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.9+%

GX9883-25 Glentham Life Sciences 25 111.5 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.7%

GX2049-100 Glentham Life Sciences 100 187.5 EUR

Zirconium Foil 0.025 mm, 99.7%

GX8945-100 Glentham Life Sciences 100 163 EUR

Zirconium Foil 0.025 mm, 99.7%

GX8945-200 Glentham Life Sciences 200 288.3 EUR

Zirconium Foil 0.25 mm, 99.8%

GX3385-100 Glentham Life Sciences 100 314.4 EUR

Zirconium Foil 0.25 mm, 99.8%

GX3385-150 Glentham Life Sciences 150 397.6 EUR

Zirconium Foil 1.0 mm, 99.8%

GX0507-100 Glentham Life Sciences 100 369.9 EUR

Zirconium Foil 1.0 mm, 99.8%

GX0507-50 Glentham Life Sciences 50 129.6 EUR

Zirconium Foil 0.5 mm, 99.8%

GX1630-100 Glentham Life Sciences 100 369.9 EUR

Zirconium Foil 0.5 mm, 99.8%

GX1630-50 Glentham Life Sciences 50 132.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.5mm

ZrOB05 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 1.0mm

ZrOB10 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.0mm

ZrOB20 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.5mm

ZrOB25 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium t-butoxide, 99.99%

GX1784-25 Glentham Life Sciences 25 1291.9 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.15mm

ZrOB015 Next Advance 1pack 189.6 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 10% HCl

PZR2B8 Scientific Laboratory Supplies 250ML 298.98 EUR

Zirconium Silicate Beads 0.5mm

ZSB05 Next Advance 1pack 146.4 EUR

Zirconium Silicate Beads 1.0mm

ZSB10 Next Advance 1pack 146.4 EUR

ICP Std Zirconium 10000ug/mL in 3.5% HNO3

PZR4B4-500ML Scientific Laboratory Supplies 500ML 855.17 EUR

Zirconium Sponge 3-6 mm, 99.8%

GX4921-200 Glentham Life Sciences 200 466 EUR

Zirconium 2,4-pentanedionate, 98+%

GX7510-100 Glentham Life Sciences 100 210.9 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 2-5% HNO3

PZR2B2 Scientific Laboratory Supplies 250ML 314.65 EUR

ICP Std Zirconium 10000ug/mL in 2-5% HNO3

PZR4B2 Scientific Laboratory Supplies 250ML 500.4 EUR

Zirconium tetrakis(acetylacetonate)

abx184485-50g Abbexa 50 g 376.8 EUR

AAS Zirconium Std 1M HCI 1000ppm

AAZRH Scientific Laboratory Supplies 500ML 136.8 EUR

AAS Zirconium Std 1M HCI 10000ppm

AAZRM Scientific Laboratory Supplies 500ML 355.2 EUR

Zirconium Rod 2 mm diameter, 97%

GX5312-1 Glentham Life Sciences 1 278.8 EUR

Zirconium Rod 6.2 mm diameter, 99.7%

GX3706-10 Glentham Life Sciences 10 140.2 EUR

Zirconium Rod 6.2 mm diameter, 99.7%

GX3706-5 Glentham Life Sciences 5 108.5 EUR

Zirconium(IV) oxide 5 micron, 99%

GX0180-500 Glentham Life Sciences 500 540.9 EUR

Zirconium(IV) oxide 5 micron, 99.9%

GX0728-100 Glentham Life Sciences 100 170.3 EUR

Zirconium(IV) oxide 5 micron, 99.9%

GX0728-500 Glentham Life Sciences 500 557.7 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3

PZR2A2 Scientific Laboratory Supplies 100ML 338.4 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3

PZR2C2 Scientific Laboratory Supplies 500ML 403.2 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3

PZR2C2-1000ML Scientific Laboratory Supplies 1L 637.13 EUR

ICP Std Zirconium 10000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3

PZR4A2 Scientific Laboratory Supplies 100ML 322.8 EUR

Zirconium Wire 1.0 mm diameter, 99+%

GX2203-2 Glentham Life Sciences 2 128.1 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-100G Glentham Life Sciences 100 g 98.4 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-250G Glentham Life Sciences 250 g 160.8 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-500G Glentham Life Sciences 500 g 255.6 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-100 Glentham Life Sciences 100 51.4 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-250 Glentham Life Sciences 250 102.7 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-500 Glentham Life Sciences 500 182 EUR

ICP Std Zirconium 100ug/mL in 1% HF + 5% HNO3

PZR1A2 Scientific Laboratory Supplies 100ML 178.8 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 2 mm diameter

GX5159-1 Glentham Life Sciences 1 122.1 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 2 mm diameter

GX5159-5 Glentham Life Sciences 5 296.5 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.5 mm diameter

GX6040-1 Glentham Life Sciences 1 99.4 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.5 mm diameter

GX6040-10 Glentham Life Sciences 10 167.9 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.5 mm diameter

GX6040-50 Glentham Life Sciences 50 405.6 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.8 mm diameter

GX7497-1 Glentham Life Sciences 1 111.5 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.8 mm diameter

GX7497-10 Glentham Life Sciences 10 195.6 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.8 mm diameter

GX7497-25 Glentham Life Sciences 25 324.4 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 1 mm diameter

GX9698-25 Glentham Life Sciences 25 379.5 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 1 mm diameter

GX9698-5 Glentham Life Sciences 5 147.6 EUR

Zirconium dinitrate oxide hydrate, 99%

GX4751-100 Glentham Life Sciences 100 185.8 EUR

Zirconium dinitrate oxide hydrate, 99%

GX4751-500 Glentham Life Sciences 500 459.5 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.5mm RNase Free

ZrOB05-RNA Next Advance 1pack 127.2 EUR

Zirconium Oxide Beads 1.0mm RNase Free

ZrOB10-RNA Next Advance 1pack 128.4 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.0mm RNase Free

ZrOB20-RNA Next Advance 1pack 128.4 EUR

Zirconium dichloride oxide hydrate, 98%

GX1232-1 Glentham Life Sciences 1 237.9 EUR

Zirconium dichloride oxide hydrate, 98%

GX1232-500 Glentham Life Sciences 500 166.2 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.15mm RNase Free

ZrOB015-RNA Next Advance 1pack 127.2 EUR

Zirconium dichloride oxide octahydrate, 98+%

GX0293-100 Glentham Life Sciences 100 171 EUR

Zirconium dichloride oxide octahydrate, 98+%

GX0293-500 Glentham Life Sciences 500 415.5 EUR

ICP Std Zirconium 10ug/mL in 1% HF + 5% HNO3

PZR01A6 Scientific Laboratory Supplies 100ML 91.39 EUR

Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 97+%

GX7749-5 Glentham Life Sciences 5 107 EUR

NorPro(TM) Zirconium silicate catalyst support

GX4074-1 Glentham Life Sciences 1 470.8 EUR

Zirconium 1000 ug/g (1000 PPM) for AA and ICP 50 grams in Base Oil 20

ORG-ZR8-2Z Scientific Laboratory Supplies 50G 70.8 EUR

Zirconium 5000 ug/g (5000 PPM) for AA and ICP 50 grams in Base Oil 75

ORG-ZR8-4Z Scientific Laboratory Supplies 50G 85.2 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm Std

CHR6096 Scientific Laboratory Supplies EACH 334.23 EUR

Zirconium(IV) oxide + 3 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX9401-100 Glentham Life Sciences 100 293.3 EUR

Zirconium(IV) oxide + 3 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX9401-25 Glentham Life Sciences 25 122.1 EUR

Zirconium(IV) oxide + 3 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX9401-250 Glentham Life Sciences 250 620.7 EUR

 

W rezultacie zmodyfikowana katoda LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  wykazuje lepszą stabilność podczas cykli z wysoką retencją pojemności wynoszącą 93,7% po 100 cyklach, podczas gdy sama katoda LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  zapewnia jedynie niską retencję pojemności wynoszącą 81,7%. Praca ta podkreśla kluczową rolę właściwości termodynamicznych domieszkowanych atomów dla wydajności elektrochemicznej i może zostać rozszerzona na inne warstwowe materiały katodowe.