Ulepszone właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie ceramiki z dwuborku cyrkonu

Diborek cyrkonu (ZrB 2  ) jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących materiałów o ultrawysokiej temperaturze do zastosowań w ekstremalnych środowiskach. Jednak trudność w wytwarzaniu ZrB 2  ogranicza jego zastosowania przemysłowe. W tym badaniu w pełni gęsty i rozdrobniony ziarno ZrB 2  jest przygotowywany pod ultrawysokim ciśnieniem 15 GPa w niskiej temperaturze 1450 °C. Przygotowany ZrB 2  wykazuje doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie. W porównaniu z surowym proszkiem wielkość ziarna zmniejsza się o 56%.

W porównaniu ze spiekaną w wysokiej temperaturze próbką kontrolną powyżej 2000 °C, twardość i odporność na pękanie wzrastają odpowiednio o około 46% i 69%, gęstość przemieszczenia wzrasta o 3 rzędy wielkości, a wielkość ziarna znacznie spada o 96%. Zgodnie z utwardzaniem przez zgniot, efektami utwardzania dyslokacyjnego Halla-Petcha i Taylora, rafinowane ziarna, podstruktury i wysoka gęstość dyslokacji spowodowana odkształceniem plastycznym podczas spiekania mogą poprawić właściwości mechaniczne. Unikalna struktura przyczynia się do progowego wzrostu temperatury utleniania o ≈250 °C w stosunku do wysokotemperaturowego spiekanego ZrB 2  , osiągając jedną z najwyższych wartości (1100 °C) wśród zgłoszonych monolitycznych ceramiki ultrawysokotemperaturowej. Zaproponowano opracowany mechanizm zagęszczania multiplikacji dyslokacji z rozdrabnianiem ziarna i udowodniono, że dominuje on w procesie spiekania, który odpowiada za jednoczesną poprawę właściwości mechanicznych i odporności na utlenianie.

Wysoce wydajna ekstrakcja fosfo- i glikopeptydów ze skomplikowanych próbek biologicznych jest niezwykle istotna dla kompleksowej charakterystyki fosforylacji i glikozylacji białek w oparciu o spektrometrię mas (MS).

 • W ramach tej pracy opracowano nową strategię synergiczną, łączącą kowalencyjną modyfikację powierzchni i trawienie alkaliczne, aby zsyntetyzować hydrofilowe puste w środku struktury cyrkonowo-organiczne (HHZr-MOF) w celu jednoczesnego rozpoznawania i wychwytywania fosfo- i N-glikopeptydów.
 • Unikalne właściwości, w tym wysoka powierzchnia właściwa, mezoporowata powłoka i pusta wnęka, nadały HHZr-MOF ułatwiony transport masy i obfitość dostępnych miejsc aktywnych. Wykorzystując maltozę zmodyfikowaną na powierzchni zewnętrznej i skupiska Zr-O zatrzymywane na powierzchni wewnętrznej, HHZr-MOF mogą działać jako wysoce wydajna dwufunkcyjna sonda do jednoczesnego wzbogacania fosfo- i N-glikopeptydów w oparciu o chromatografię oddziaływań hydrofilowych (HILIC) i chromatografia powinowactwa tlenku metalu (MOAC).
 • Ostatecznie, w sumie 98 endogennych fosfopeptydów i 216 endogennych N-glikopeptydów zostało jednocześnie wyłapanych przez HHZr-MOF z próbek śliny pacjentów z zapaleniem jamy ustnej i zidentyfikowano kilka fosfo- i glikoprotein związanych z krzepnięciem, obroną bakterii i odpowiedzią immunologiczną na zapalenie jamy ustnej przez analizy ontologii genów (GO), potwierdzające ogromny potencjał HHZr-MOFs w szybkim wykrywaniu biomarkerów klinicznych i kompleksowym profilowaniu fosfoproteomiki i glikoproteomiki dla złożonych próbek biologicznych.
 • Ta praca nie tylko zapewnia alternatywną metodę precyzyjnego projektowania i syntezy wyrafinowanych pustych MOF o wielofunkcyjności, ale także oferuje nowatorską koncepcję wielofunkcyjnego projektowania materiałów do bioseparacji i analizy w proteomice specyficznej dla modyfikacji. , interferencja fluoru to nierozwiązany problem sprzed dekady.
 • Proces wielokrotnego dymienia mocnymi kwasami jest często stosowany do usuwania fluorków z roztworu w celu oszacowania Zr za pomocą analizy spektrofotometrycznej . Po raz pierwszy w tej pracy opisano proste zastosowanie AlCl3 jako odczynnika tłumiącego w celu wyeliminowania interferencji fluoru w szacowaniu Zr. Jako odczynnik kompleksujący stosuje się oranż ksylenolowy w pożywce HCl.
 • Liniowość w układzie odniesienia uzyskana z absorbancji przy 551 nm (λmax) jest osiągana w zakresie stężeń 0,25-4,5 µg mL-1 Zr przy molowej absorpcyjności 35030 L.mol-1.cm-1 i czułości Sandella 0,003 µg. cm-2. Zr jest oznaczany ilościowo w różnych stopach U-Zr i różnych próbkach wody przy użyciu detekcji spektrofotometrycznej z klasyczną jednowymiarową kalibracją z tłumieniem interferencji fluorkowej przez AlCl3. Wyniki tej nowatorskiej metody analitycznej opracowanej tutaj po raz pierwszy porównuje się z wynikami uzyskanymi z analizy grawimetrycznej.

Zasilany energią słoneczną jednoetapowy, wzbudzający ogólny rozdział wody (OWS) przy użyciu materiałów półprzewodnikowych to prosty sposób na osiągnięcie skalowalnej i zrównoważonej produkcji wodoru.

Chociaż tlenoazotek tantalu (TaON) jest jednym z niewielu fotokatalizatorów zdolnych do promowania OWS poprzez jednoetapowe wzbudzanie światłem widzialnym, wydajność tego procesu pozostaje niezwykle niska. W niniejszej pracy wykorzystano 15 nm amorficzne nanocząstki Ta 2 O 5 • 3,3 H 2 O jako nowy prekursor wraz z domieszkowaniem Zr i zoptymalizowanym czasem azotowania, aby zsyntetyzować fotokatalizator na bazie TaON o zmniejszonych rozmiarach cząstek i niskiej gęstości defektów.

Po obciążeniu kokatalizatorami Ru/Cr 2 O 3 /IrO 2 materiał ten wykazywał stechiometryczne rozszczepienie wody na wodór i tlen, z poprawą o rząd wielkości wydajności. Nasze odkrycia pokazują, jak ważne jest wynalezienie/wybór odpowiedniego syntetycznego prekursora i kontrola defektów do wytwarzania aktywnych fotokatalizatorów OWS.

Prowadzone są różne podejścia do fizykochemicznej modyfikacji obszaru szyjki implantów dentystycznych z tlenku cyrkonu w celu poprawy integracji z otaczającą tkanką miękką.W tym badaniu polerowane krążki z tlenku cyrkonu poddano mikrostrukturyzacji laserowej z okresowymi wnękami i falami wypukłymi. Te próbki tlenku cyrkonu dodatkowo aktywowano plazmą argonową przy użyciu kINPen<sup></sup>09. Topografię powierzchni scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, a zwilżalność powierzchni za pomocą kąta zwilżania wodą. Badanie in vitro z udziałem ludzkich fibroblastów dziąsłowych (HGF-1) koncentrowało się na rozprzestrzenianiu się komórek, morfologii i organizacji cytoszkieletu aktynowego w ciągu pierwszych 24 godzin. Mikrostruktury indukowane laserem były pierwotnie hydrofobowe (np. wnęki 60 µm 138,4°), ale po aktywacji plazmą argonową powierzchnie przeszły w stan hydrofilowy (wnęki 60 µm 13,7°).

Komórki HGF-1 przylegały płasko do wypolerowanego tlenku cyrkonu.

Rozprzestrzenianie się jest utrudnione w strukturach wnękowych, a komórki omijają dziury. Jednak komórki na falach indukowanych laserem dobrze się rozprzestrzeniają. Co ciekawe, aktywacja plazmy argonowej tylko przez 1 min sprzyjała adhezji i rozprzestrzenianiu się komórek HGF-1 nawet po 2 godzinach hodowli. Komórki pełzają i rosną w głąb zagłębień. Zatem połączenie zarówno mikrostrukturyzacji laserowej, jak i aktywacji tlenku cyrkonu plazmą argonową wydaje się być optymalne dla silnego przyczepu komórek dziąsłowych .

Katoda o wysokiej zawartości niklu LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  wykazuje ogromny potencjał w akumulatorach litowo-jonowych nowej generacji o wysokiej gęstości energii. Jednak mieszanie kationów i drugiego heksagonu do trzeciego heksagonalnego przejścia fazowego (H2 – H3) stawiają poważne wyzwania w jego praktycznych i komercyjnych zastosowaniach. W tej pracy metafosforan cyrkonu jest stosowany do optymalizacji mikrostruktury w pobliżu strefy powierzchniowej materiału katodowego LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  w celu zahamowania mieszania jego kationów i przemiany fazowej H2 – H3 podczas długiego procesu cyklicznego.

Stwierdzono, że pojedynczy atom lub grupa atomowa odgrywają różne role w strategii dopingowej ze względu na ich różne właściwości termodynamiczne. W szczególności Zr 4+  ma tendencję do tworzenia równomiernego domieszkowania w celu optymalizacji struktury krystalicznej, podczas gdy grupa PO 3-  wykazuje rozkład gradientu w pobliżu pola powierzchni i generuje  warstwę powłoki Li 3 PO 4 w celu zwiększenia  transferu masy Li + .

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.1mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-01 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-05 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-10 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-15 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 3.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-30 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 0.1mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-01TP Benchmark Scientific 1 PC 494.67 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 0.5mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-05TP Benchmark Scientific 1 PC 494.67 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 1.0mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-10TP Benchmark Scientific 1 PC 494.67 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 1.5mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 250g

D1132-15TP Benchmark Scientific 1 PC 494.67 EUR

Bulk Beads, Zirconium, 3.0mm, Triple-Pure Molecular Biology Grade, 300g

D1132-30TP Benchmark Scientific 1 PC 494.67 EUR

BeadBug(TM) prefilled tubes; 2.0 mL capacity; Triple-Pure starter kit; with 10 each of 0.1; 0.5; 1.0; 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads - PK50

Z763810-1KT Scientific Laboratory Supplies PK50 199.8 EUR

Zirconium octoate (in mineral spirits) 6% zirconium content

Z01373 Pfaltz & Bauer 100G 174.4 EUR

Zirconium Oxide

37022-22 NACALAI TESQUE 25G 12.25 EUR

Zirconium Sponge

Z01240 Pfaltz & Bauer 50G 276.7 EUR

Zirconium carbide

GX2462-100 Glentham Life Sciences 100 192.2 EUR

Zirconium carbide

GX2462-500 Glentham Life Sciences 500 480.8 EUR

Zirconium carbide

Z01290 Pfaltz & Bauer 50G 127.85 EUR

Zirconium hydride

Z01310 Pfaltz & Bauer 25G 64.5 EUR

Zirconium lactate

Z01330 Pfaltz & Bauer 1G 206.54 EUR

Zirconium Nitride

Z01370 Pfaltz & Bauer 10G 225.91 EUR

Zirconium dioxide

GRM6326-500G EWC Diagnostics 1 unit 79.87 EUR

Zirconium silicate

Z01435 Pfaltz & Bauer 100G 109.5 EUR

Zirconium molybdate

Z01340 Pfaltz & Bauer 1G 168.69 EUR

Zirconium phosphate

Z01410 Pfaltz & Bauer 25G 171.6 EUR

Zirconium boride, 99+%

GX0433-100 Glentham Life Sciences 100 147.6 EUR

Zirconium nitride, 99%

GX6868-25 Glentham Life Sciences 25 143.2 EUR

Zirconium hydride, 99.7%

GX5634-100 Glentham Life Sciences 100 335.6 EUR

Zirconium pyrophosphate

Z01425 Pfaltz & Bauer 25G 192.18 EUR

Zirconium(Iv) Ethoxide

20-abx187946 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 25 g
 • 5 g

Zirconium silicide, 99.5%

GX8627-50 Glentham Life Sciences 50 228.1 EUR

Zirconium chloride, 98%

GX6681-250 Glentham Life Sciences 250 149.2 EUR

Zirconium ethoxide, 99.99%

GX6719-50 Glentham Life Sciences 50 1047.7 EUR

Zirconium (IV) fluoride

GRM9107-100G EWC Diagnostics 1 unit 162.19 EUR

Zirconium (IV) chloride

GRM3832-250G EWC Diagnostics 1 unit 425.49 EUR

Zirconium (IV) chloride

GRM3832-50G EWC Diagnostics 1 unit 94.63 EUR

Zirconium n-butoxide

GX1128-1 Glentham Life Sciences 1 205.4 EUR

Zirconium n-butoxide

GX1128-250 Glentham Life Sciences 250 95 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.995%

GX9587-100 Glentham Life Sciences 100 723.4 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.995%

GX9587-25 Glentham Life Sciences 25 294.9 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.995%

GX9587-5 Glentham Life Sciences 5 110 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.9+%

GX9883-100 Glentham Life Sciences 100 228.1 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.9+%

GX9883-25 Glentham Life Sciences 25 111.5 EUR

Zirconium(IV) oxide, 99.7%

GX2049-100 Glentham Life Sciences 100 187.5 EUR

Trifluoroacetylacetone Zirconium Salt

T22805 Pfaltz & Bauer 1G 173.57 EUR

Zirconium basic carbonate

Z01300 Pfaltz & Bauer 100G 139 EUR

Zirconium oxalate hydrate

Z01380 Pfaltz & Bauer 1G 106.51 EUR

Zirconium sodium fluoride

Z01450 Pfaltz & Bauer 25G 205.75 EUR

Zirconium tetrachloride 99%

Z01500 Pfaltz & Bauer 100G 217.7 EUR

Zirconium tetrafluoride 99%

Z01510 Pfaltz & Bauer 25G 370.73 EUR

Zirconium tetrafluoride 99.9%

Z01515 Pfaltz & Bauer 25G 188.95 EUR

Zirconium Foil 0.025 mm, 99.7%

GX8945-100 Glentham Life Sciences 100 163 EUR

Zirconium Foil 0.025 mm, 99.7%

GX8945-200 Glentham Life Sciences 200 288.3 EUR

Zirconium Foil 0.5 mm, 99.8%

GX1630-100 Glentham Life Sciences 100 369.9 EUR

Zirconium Foil 0.5 mm, 99.8%

GX1630-50 Glentham Life Sciences 50 132.6 EUR

Zirconium Foil 0.25 mm, 99.8%

GX3385-100 Glentham Life Sciences 100 314.4 EUR

Zirconium Foil 0.25 mm, 99.8%

GX3385-150 Glentham Life Sciences 150 397.6 EUR

Zirconium Foil 1.0 mm, 99.8%

GX0507-100 Glentham Life Sciences 100 369.9 EUR

Zirconium Foil 1.0 mm, 99.8%

GX0507-50 Glentham Life Sciences 50 129.6 EUR

Zirconium t-butoxide, 99.99%

GX1784-25 Glentham Life Sciences 25 1291.9 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.5mm

ZrOB05 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 1.0mm

ZrOB10 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.0mm

ZrOB20 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.5mm

ZrOB25 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium acetylacetonate 99.5%

Z01260 Pfaltz & Bauer 100G 141.7 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.15mm

ZrOB015 Next Advance 1pack 189.6 EUR

Zirconium (IV) carbide powder

GRM9106-50G EWC Diagnostics 1 unit 156.84 EUR

Zirconium oxide 99% -325 Mesh

Z01390 Pfaltz & Bauer 250G 285.25 EUR

Sodium zirconium silicate 97.6%

S07660 Pfaltz & Bauer 100G 111.9 EUR

Zirconium sulfate moist cake

Z01465 Pfaltz & Bauer 100G 119.2 EUR

Zirconium Silicate Beads 0.5mm

ZSB05 Next Advance 1pack 146.4 EUR

Zirconium Silicate Beads 1.0mm

ZSB10 Next Advance 1pack 146.4 EUR

Zirconium sulphate tetrahydrate

GRM3836-100G EWC Diagnostics 1 unit 34.57 EUR

Zirconium hydroxide powder 97%

Z01320 Pfaltz & Bauer 25G 99.55 EUR

Zirconium Sponge 3-6 mm, 99.8%

GX4921-200 Glentham Life Sciences 200 466 EUR

Zirconium 2,4-pentanedionate, 98+%

GX7510-100 Glentham Life Sciences 100 210.9 EUR

Zirconium tetrakis(acetylacetonate)

abx184485-50g Abbexa 50 g 376.8 EUR

Zirconium boride 95% ~300 microns

Z01270 Pfaltz & Bauer 25G 78.9 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 10% HCl - 250ML

PZR2B8 Scientific Laboratory Supplies 250ML 336.36 EUR

Zirconium Rod 6.2 mm diameter, 99.7%

GX3706-10 Glentham Life Sciences 10 140.2 EUR

Zirconium Rod 6.2 mm diameter, 99.7%

GX3706-5 Glentham Life Sciences 5 108.5 EUR

Zirconium Rod 2 mm diameter, 97%

GX5312-1 Glentham Life Sciences 1 278.8 EUR

Zirconium(IV) oxide 5 micron, 99%

GX0180-500 Glentham Life Sciences 500 540.9 EUR

Zirconium(IV) oxide 5 micron, 99.9%

GX0728-100 Glentham Life Sciences 100 170.3 EUR

Zirconium(IV) oxide 5 micron, 99.9%

GX0728-500 Glentham Life Sciences 500 557.7 EUR

ICP Std Zirconium 10000ug/mL in 3.5% HNO3 - 500ML

PZR4B4-500ML Scientific Laboratory Supplies 500ML 962.06 EUR

Zirconium Wire 1.0 mm diameter, 99+%

GX2203-2 Glentham Life Sciences 2 128.1 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-100 Glentham Life Sciences 100 51.4 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-100G Glentham Life Sciences 100 g 98.4 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-250 Glentham Life Sciences 250 102.7 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-250G Glentham Life Sciences 250 g 160.8 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-500 Glentham Life Sciences 500 182 EUR

Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

GX1780-500G Glentham Life Sciences 500 g 255.6 EUR

Zirconium oxychloride octahydrate 98%

Z01395 Pfaltz & Bauer 25G 154.48 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 2-5% HNO3 - 250ML

PZR2B2 Scientific Laboratory Supplies 250ML 353.98 EUR

ICP Std Zirconium 10000ug/mL in 2-5% HNO3 - 250ML

PZR4B2 Scientific Laboratory Supplies 250ML 562.95 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.8 mm diameter

GX7497-1 Glentham Life Sciences 1 111.5 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.8 mm diameter

GX7497-10 Glentham Life Sciences 10 195.6 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.8 mm diameter

GX7497-25 Glentham Life Sciences 25 324.4 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 1 mm diameter

GX9698-25 Glentham Life Sciences 25 379.5 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 1 mm diameter

GX9698-5 Glentham Life Sciences 5 147.6 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 2 mm diameter

GX5159-1 Glentham Life Sciences 1 122.1 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 2 mm diameter

GX5159-5 Glentham Life Sciences 5 296.5 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.5 mm diameter

GX6040-1 Glentham Life Sciences 1 99.4 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.5 mm diameter

GX6040-10 Glentham Life Sciences 10 167.9 EUR

Niobium,Zirconium-99,1 Wire 0.5 mm diameter

GX6040-50 Glentham Life Sciences 50 405.6 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3 - 1L

PZR2C2-1000ML Scientific Laboratory Supplies 1L 716.77 EUR

Zirconium Oxide jar 35ml, set of 2

IPD9600-35ZO Benchmark Scientific each 5088.2 EUR

Zirconium dinitrate oxide hydrate, 99%

GX4751-100 Glentham Life Sciences 100 185.8 EUR

Zirconium dinitrate oxide hydrate, 99%

GX4751-500 Glentham Life Sciences 500 459.5 EUR

Zirconium oxychloride aqueous solution

Z01400 Pfaltz & Bauer 500G 175 EUR

AAS Zirconium Std 1M HCI 1000ppm - 500ML

AAZRH Scientific Laboratory Supplies 500ML 153.9 EUR

AAS Zirconium Std 1M HCI 10000ppm - 500ML

AAZRM Scientific Laboratory Supplies 500ML 399.6 EUR

Zirconium dichloride oxide hydrate, 98%

GX1232-1 Glentham Life Sciences 1 237.9 EUR

Zirconium dichloride oxide hydrate, 98%

GX1232-500 Glentham Life Sciences 500 166.2 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.5mm RNase Free

ZrOB05-RNA Next Advance 1pack 127.2 EUR

Zirconium Oxide Beads 1.0mm RNase Free

ZrOB10-RNA Next Advance 1pack 128.4 EUR

Zirconium Oxide Beads 2.0mm RNase Free

ZrOB20-RNA Next Advance 1pack 128.4 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3 - 100ML

PZR2A2 Scientific Laboratory Supplies 100ML 380.7 EUR

ICP Std Zirconium 1000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3 - 500ML

PZR2C2 Scientific Laboratory Supplies 500ML 453.6 EUR

ICP Std Zirconium 10000ug/mL in 1% HF + 5% HNO3 - 100ML

PZR4A2 Scientific Laboratory Supplies 100ML 363.15 EUR

Zirconium Oxide Beads 0.15mm RNase Free

ZrOB015-RNA Next Advance 1pack 127.2 EUR

ICP Std Zirconium 100ug/mL in 1% HF + 5% HNO3 - 100ML

PZR1A2 Scientific Laboratory Supplies 100ML 201.15 EUR

Zirconium Oxide grinding ball, 15mm, each

IPD9600-15ZOB Benchmark Scientific each 56.14 EUR

Zirconium dichloride oxide octahydrate, 98+%

GX0293-100 Glentham Life Sciences 100 171 EUR

Zirconium dichloride oxide octahydrate, 98+%

GX0293-500 Glentham Life Sciences 500 415.5 EUR

Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98%

B13060 Pfaltz & Bauer 5G 202.58 EUR

Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 97+%

GX7749-5 Glentham Life Sciences 5 107 EUR

Lead Titanium Zirconium Oxide (~30% by weight)

L320015 Toronto Research Chemicals 10g 230 EUR

Zirconium Potassium Fluoride 98% _x000D_ _x000D_

Z01420 Pfaltz & Bauer 500G 134 EUR

NorPro(TM) Zirconium silicate catalyst support

GX4074-1 Glentham Life Sciences 1 470.8 EUR

Bis(cyclopentadienyl)zirconium Chloride Hydride

B592140 Toronto Research Chemicals 100mg 75 EUR

Zirconium acetate in dilute acetic acid (16% Zr)

Z01250 Pfaltz & Bauer 500ML 271 EUR

ICP Std Zirconium 10ug/mL in 1% HF + 5% HNO3 - 100ML

PZR01A6 Scientific Laboratory Supplies 100ML 102.82 EUR

Zirconium oxynitrate 40% solution in Nitric acid

Z01405 Pfaltz & Bauer 100ML 205.2 EUR

Zirconium(IV) oxide + 3 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX9401-100 Glentham Life Sciences 100 293.3 EUR

Zirconium(IV) oxide + 3 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX9401-25 Glentham Life Sciences 25 122.1 EUR

Zirconium(IV) oxide + 3 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX9401-250 Glentham Life Sciences 250 620.7 EUR

Zirconium(IV) oxide + 8 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX1650-100 Glentham Life Sciences 100 294.9 EUR

Zirconium(IV) oxide + 8 mol-% Y2O3-Nano Powder, 99.9%

GX1650-25 Glentham Life Sciences 25 123.5 EUR

(2,2'-Bis(2-indenyl)biphenyl)zirconium Dichloride

I706340 Toronto Research Chemicals 250mg 3000 EUR

Zirconium tetra-n-butoxide 80% in n-butanol

Z01490 Pfaltz & Bauer 100G 220.1 EUR

Zirconium 1000 ug/g (1000 PPM) for AA and ICP 50 grams in Base Oil 20 - 50G

ORG-ZR8-2Z Scientific Laboratory Supplies 50G 79.65 EUR

Zirconium 5000 ug/g (5000 PPM) for AA and ICP 50 grams in Base Oil 75 - 50G

ORG-ZR8-4Z Scientific Laboratory Supplies 50G 95.85 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX9348-10 Glentham Life Sciences 10 163 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX9348-100 Glentham Life Sciences 100 691.9 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX9348-25 Glentham Life Sciences 25 273.8 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX9348-50 Glentham Life Sciences 50 369.9 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX3347-10 Glentham Life Sciences 10 163 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX3347-100 Glentham Life Sciences 100 721.3 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX3347-25 Glentham Life Sciences 25 287.8 EUR

Zirconium(IV) carbide Nanopowder, Hf-content ~3%, 97 %

GX3347-50 Glentham Life Sciences 50 369.9 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm Std - EACH

CHR6096 Scientific Laboratory Supplies EACH 376.01 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm unicam - EACH

CHR6097 Scientific Laboratory Supplies EACH 433.3 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 37mm Varian - EACH

CHR6098 Scientific Laboratory Supplies EACH 433.3 EUR

Bulk Beads, 6 mm Zirconium Oxide, Ceria Stabilized, 50/pk

D1132-60 Benchmark Scientific 1 PC 41.62 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 50mm Standard - EACH

CHR6099 Scientific Laboratory Supplies EACH 493.52 EUR

Diphenylsilyl(cyclopentadienyl)(9-fluorenyl)zirconium Dichloride

D263220 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

Kinesis Hollow Cathode Lamp Zirconium 50mm PE AAnalyst (Lumina) - EACH

CHR6100 Scientific Laboratory Supplies EACH 638.93 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Garnet Shards and one 6 mm Zirconium Bead, 50pk

D1033-30G Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, 0.1mm Silica, 1.4 mm Zirconium & 4mm Silica Beads, 50pk

D1034-MX Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, 6 mm Ceria Based Zirconium Oxide Satellite, 50pk

D1032-60 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 1000 ug/mL (1000 PPM) 500mL in 10% HCl - 500ML

PLZR3-2X Scientific Laboratory Supplies 500ML 191.7 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 10000 ug/mL (10000 PPM) 500mL in 10% HCl - 500ML

PLZR3-3X Scientific Laboratory Supplies 500ML 328.05 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 1000 ug/mL (1000 PPM) 30mL in 2% HNO3 - 30ML

PLZR2-2M Scientific Laboratory Supplies 30ML 39.15 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 1000 ug/mL (1000 PPM) 250mL in 2% HNO3 - 250ML

PLZR2-2T Scientific Laboratory Supplies 250ML 125.55 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 1000 ug/mL (1000 PPM) 500mL in 2% HNO3 - 500ML

PLZR2-2X Scientific Laboratory Supplies 500ML 168.75 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 1000 ug/mL (1000 PPM) 125mL in 2% HNO3 - 125ML

PLZR2-2Y01 Scientific Laboratory Supplies 125ML 74.25 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 10000 ug/mL (10000 PPM) 500mL in 5% HNO3 - 500ML

PLZR2-3X Scientific Laboratory Supplies 500ML 306.45 EUR

Assurance Grade Zirconium for AA and ICP 10000 ug/mL (10000 PPM) 125mL in 5% HNO3 - 125ML

PLZR2-3Y Scientific Laboratory Supplies 125ML 121.5 EUR

Claritas PPT Grade Zirconium for ICP-MS 1 ug/mL (1 PPM) 125mL in 2% HNO3 - 125ML

CLZR2-1BY Scientific Laboratory Supplies 125ML 121.5 EUR

Iso-propylidene(3-methylcyclopentadienyl)-(9-fluorenyl)zirconium Dichloride

I226940 Toronto Research Chemicals 1g 3000 EUR

IMPACT (untagged)-Human Impact homolog (mouse) (IMPACT)

SC324621 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

IMPACT (untagged)-Human Impact homolog (mouse) (IMPACT)

SC113513 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

IMPACT (GFP-tagged) - Human Impact homolog (mouse) (IMPACT)

RG204631 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Impact/ Rat Impact ELISA Kit

ELI-27216r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

IMPACT (Myc-DDK-tagged)-Human Impact homolog (mouse) (IMPACT)

RC204631 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

IMPACT

E8ER1911-44 EnoGene 100ul 275 EUR

IMPACT

CSB-CL889191HU Cusabio 10 μg plasmid + 200μl Glycerol Ask for price

IMPACT

pro-1653 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Human Protein IMPACT, IMPACT ELISA KIT

ELI-42099h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Protein IMPACT, Impact ELISA KIT

ELI-12512m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Protein IMPACT (IMPACT) ELISA Kit

abx528342-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Mouse Protein IMPACT (IMPACT) ELISA Kit

abx528343-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Rabbit Protein IMPACT, IMPACT ELISA KIT

ELI-27215Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Bovine Protein IMPACT, IMPACT ELISA KIT

ELI-21462b Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Triple-Pure Starter Kit - PK50

SLS1420 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

IMPACT siRNA

20-abx920580 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 15 nmol
 • 30 nmol

IMPACT siRNA

20-abx920581 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 15 nmol
 • 30 nmol

IMPACT siRNA

20-abx902676 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Lenti ORF particles, IMPACT (mGFP-tagged) - Human Impact homolog (mouse) (IMPACT), 200ul, >10^7 TU/mL

RC204631L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

IMPACT Antibody

E309441 EnoGene 200ul 275 EUR

IMPACT Antibody

1-CSB-PA889191LA01HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug

Impact (GFP-tagged) - Mouse imprinted and ancient (Impact)

MG204593 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Impact (untagged) - Mouse imprinted and ancient (Impact), (10ug)

MC201164 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, IMPACT (Myc-DDK tagged) - Human Impact homolog (mouse) (IMPACT), 200ul, >10^7 TU/mL

RC204631L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Impact (Myc-DDK-tagged) - Mouse imprinted and ancient (Impact)

MR204593 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Impact (untagged ORF) - Rat imprinted and ancient (Impact), (10 ug)

RN207359 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

IMPACT Rabbit pAb

A18471-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

IMPACT Rabbit pAb

A18471-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

IMPACT Antibody (HRP)

20-abx312130 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

IMPACT Antibody (HRP)

abx312130-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

IMPACT Antibody (HRP)

abx312130-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

IMPACT Antibody (HRP)

abx312130-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

IMPACT Antibody (FITC)

20-abx312131 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

IMPACT Antibody (FITC)

abx312131-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

IMPACT Antibody (FITC)

abx312131-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

IMPACT Antibody (FITC)

abx312131-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

IMPACT Antibody (Biotin)

20-abx312132 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

IMPACT cloning plasmid

CSB-CL889191HU-10ug Cusabio 10ug 279.6 EUR

IMPACT Antibody (Biotin)

abx312132-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

IMPACT Antibody (Biotin)

abx312132-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

IMPACT Antibody (Biotin)

abx312132-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Lenti ORF clone of Human Impact homolog (mouse) (IMPACT), mGFP tagged

RC204631L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Impact (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat imprinted and ancient (Impact), (10 ug)

RR207359 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

IMPACT Polyclonal Antibody

A68014 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

IMPACT protein (His tag)

80R-2972 Fitzgerald 100 ug 334 EUR

Lenti ORF clone of Human Impact homolog (mouse) (IMPACT), Myc-DDK-tagged

RC204631L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Impact (mGFP-tagged) - Mouse imprinted and ancient (Impact)

MR204593L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Rat IMPACT shRNA Plasmid

20-abx990816 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

Impact RWD Domain Protein

20-abx261143 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Impact RWD Domain Protein

abx261143-10g Abbexa 10 µg 325 EUR

Impact RWD Domain Protein

abx261143-2g Abbexa 2 µg 225 EUR

Human IMPACT shRNA Plasmid

20-abx960689 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse IMPACT shRNA Plasmid

20-abx971053 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

Lenti ORF clone of Impact (Myc-DDK-tagged) - Mouse imprinted and ancient (Impact)

MR204593L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

IMPACT Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA889191LB01HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug

IMPACT Recombinant Protein (Rat)

RP205991 ABM 100 ug Ask for price

IMPACT (N-term) Rabbit pAb

E2613545 EnoGene 100ul 225 EUR

Impact ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF068665 ABM 1.0 ug DNA 607.2 EUR

IMPACT Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA889191LC01HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug

Lenti ORF particles, Impact (GFP-tagged) - Mouse imprinted and ancient (Impact), 200ul, >10^7 TU/mL

MR204593L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

IMPACT Recombinant Protein (Mouse)

RP143771 ABM 100 ug Ask for price

IMPACT Recombinant Protein (Human)

RP016132 ABM 100 ug Ask for price

 

W rezultacie zmodyfikowana katoda LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  wykazuje lepszą stabilność podczas cykli z wysoką retencją pojemności wynoszącą 93,7% po 100 cyklach, podczas gdy sama katoda LiNi 0,9 Co 0,1 O 2  zapewnia jedynie niską retencję pojemności wynoszącą 81,7%. Praca ta podkreśla kluczową rolę właściwości termodynamicznych domieszkowanych atomów dla wydajności elektrochemicznej i może zostać rozszerzona na inne warstwowe materiały katodowe.