Wpływ adsorpcji białek na agregację w napełnionych strzykawkach

Nerwy twarzowe są kruche i łatwo ulegają uszkodzeniu, na przykład w wyniku wypadków drogowych lub operacji. Uszkodzenie nerwu twarzowego drastycznie obniża jakość życia chorych pacjentów, a jego leczenie stanowi wyzwanie kliniczne. Obiecująca strategia terapeutyczna obejmuje przewody nerwowe z odpowiednimi wypełniaczami zdolnymi do kierowania regeneracją nerwów. W tym badaniu po raz pierwszy zastosowano trójwymiarowy, hierarchicznie ułożony hydrożel z nanowłókien fibryny (AFG) złożony  za pomocą  elektroprzędzenia i samoorganizacji molekularnej, aby naśladować architekturę natywnego kabla fibrynowego, który jest podobny do macierzy zewnątrzkomórkowej nerwów (ECM).

AFG jako substrat w rurkach chitozanowych (CST) zastosowano do wypełnienia 7 mm przerwy w modelu ubytku nerwu twarzowego gałęzi policzkowej królika. Wyniki wykazały, że AFG i CST wykazywały dobrą kompatybilność, wspierając adhezję, aktywność i proliferację komórek Schwanna (SC). Dalsze analizy morfologiczne, histologiczne i czynnościowe wykazały, że wynik regeneracyjny CST wstępnie wypełnionego AFG był zbliżony do wyniku autologicznych przeszczepów nerwów i lepszy niż w przypadku samego CST lub CST wypełnionych losowym hydrożelem z nanowłókien fibryny (RFG), co wskazuje, że AFG- wstępnie wypełniony CST znacznie poprawił regenerację aksonów ze zwiększoną remielinizacją i regeneracją czynnościową, wykazując w ten sposób ogromny potencjał do zastosowania klinicznego w terapii regeneracji nerwu twarzowego.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas wstrzyknięć do ciała szklistego, zewnętrzna powierzchnia ampułko-strzykawek (PFS) musi być wysterylizowana.

  • Zazwyczaj do sterylizacji stosuje się gazowy tlenek etylenu (EO) lub odparowany nadtlenek wodoru (VHP). Niedawno opracowano sterylizację gazową dwutlenkiem azotu (NO 2 ). Wiadomo, że przepuszczalność gazów w szklanych PFS wynosi w przybliżeniu zero. Jednak polimerowe PFS (P-PFS) mają stosunkowo wysoką przepuszczalność gazów.
  • W związku z tym istnieją obawy dotyczące potencjalnego wpływu sterylizacji powierzchni zewnętrznej na roztwory leków w P-PFS. W tym badaniu P-PFS [napełnione wodą do wstrzykiwań (WFI) lub roztworem albuminy surowicy ludzkiej (HSA)] były sterylizowane zewnętrznie przy użyciu  gazów EO, VHP i NO 2 . W przypadku strzykawek wypełnionych WFI zmierzono stężenie każdego gazu, który dostał się do WFI.
  • W przypadku strzykawek wypełnionych roztworem HSA określono ilościowo fizyczną i chemiczną degradację cząsteczek HSA przez każdy gaz sterylizujący. W przypadku strzykawek wysterylizowanych EO lub VHP w wypełnionym WFI wykryto cząsteczki EO lub nadtlenku wodoru ( H2O2 ) Dodatkowo, w strzykawkach wypełnionych HSA obserwowano adduktowane lub utlenione cząsteczki HSA z EO.
  • W przeciwieństwie do tego, strzykawki sterylne NO 2 napełnione WFI wykazywały wnikanie NO 2 w sposób zasadniczo niemierzalny , a degradacji białka nie wykryto w strzykawkach napełnionych HSA. Na tworzenie agregatów białkowych w napełnionych strzykawkach (PFS) może wpływać adsorpcja i desorpcja białka na interfejs ciało stałe-ciecz.
  • Chociaż hamowanie adsorpcji białek na powierzchni PFS może prowadzić do zmniejszenia ilości agregacji, mechanizm leżący u podstaw agregacji za pośrednictwem adsorpcji białek w PFS jest niejasny. W badaniu tym zbadano agregację białek spowodowaną adsorpcją białek na powierzchniach PFS pozbawionych oleju silikonowego [szkło borokrzemianowe (GLS) i polimer cykloolefinowy (COP)] oraz czynniki wpływające na adsorpcję białek na powierzchniach PFS.
  • Zaadsorbowane białka utworzyły wielowarstwowe struktury, które składały się z dwóch różnych typów warstw: białek zaadsorbowanych na powierzchni materiału i białek zaadsorbowanych na powierzchni białek. Zależne od pH oddziaływanie elektrostatyczne było dominującą siłą dla adsorpcji białek na powierzchni GLS, podczas gdy efekty hydrofobowe były dominujące dla adsorpcji białek na powierzchni COP.
  • Gdy siła odpychania między białkami była słaba, adsorpcja białka na zaadsorbowanej warstwie białka była zwiększona dla obu materiałów, a w rezultacie wzrosła agregacja białka. Dlatego preparat o wysokiej stabilności koloidalnej może zminimalizować adsorpcję białek na powierzchni COP, prowadząc do zmniejszonej agregacji białek.

Wstrzyknięcie do ciała szklistego (IVI) jest najczęściej wykonywaną procedurą wewnątrzgałkową na świecie.

Kilku producentów opracowało szklane ampułkostrzykawki (PFS), aby ułatwić wykonywanie IVI i zmniejszyć komplikacje związane z przygotowywaniem leków. W tym formatywnym badaniu dotyczącym czynników ludzkich oceniono nowatorską, polimerową alternatywę PFS dla szklanych strzykawek, aby wesprzeć rozwój użytecznej, bezsilikonowej platformy do podawania IVI. Badanie ukończyło trzynastu specjalistów ds. siatkówki (RS) z doświadczeniem w przygotowywaniu minimum ≥10 IVI tygodniowo. Zaprezentowano im koncepcyjne urządzenie i prototypowe instrukcje użytkowania, a także ukończono praktyczne zadania symulujące IVI.

Następnie ocenili urządzenie koncepcyjne pod kątem łatwości użytkowania, komfortu, bezpieczeństwa i ogólnych preferencji w porównaniu z urządzeniami IVI, do których są przyzwyczajeni. Głównymi celami była ocena łatwości użycia i akceptowalności proponowanego projektu strzykawki, ocena odpowiedniej instrukcji użytkowania i zidentyfikowanie wszelkich potencjalnych problemów z użytecznością. Celami drugorzędnymi była ocena nowego projektu nasadki z zabezpieczeniem przed manipulacją i porównanie kilku zewnętrznie wydrukowanych projektów oznaczeń dawki. Było łącznie 130 możliwości błędów użytkowania, które odbiegały od IFU. Spośród tych 130 kroków 110 zakończyło się sukcesem, 17 było niekompletne lub nieprawidłowe, 2 zostały rozwiązane, a 1 wynikał z artefaktu badania. Wszystkich 13 uczestników ukończyło pomyślnie 3 podstawowe zadania, a co najmniej 10 uczestników pomyślnie ukończyło każde z 4 zadań krytycznych dla bezpieczeństwa.

W trakcie symulacji testowej popełniono łącznie 20 błędów, z których większość była zakorzeniona w nieznanych krokach użytkowania lub zachowaniach przeniesienia.

Ogólnie rzecz biorąc, doświadczeni RS uznali urządzenie koncepcyjne za użyteczne, akceptowalne i bezpieczne dla IVI. RS woleli urządzenie koncepcyjne od produktów IVI dostarczanych w fiolkach, ale nie było zauważalnej preferencji dla projektu urządzenia koncepcyjnego w porównaniu z obecnymi szklanymi PFS stosowanymi do IVI. Unikalne cechy urządzenia koncepcyjnego, w tym brak oleju silikonowego i odporność na pękanie, zostały w większości docenione przez uczestników i mogą stanowić ulepszenie obecnie dostępnych systemów dla IVI.

To otwarte, randomizowane, z pojedynczą dawką, prowadzone w grupach równoległych, dwuramienne badanie biorównoważności fazy 1 (BE) oceniało farmakokinetykę (PK), bezpieczeństwo i tolerancję PF-06410293 (ADL-PF), adalimumabu (ADL). ) biopodobny, po podaniu przez wstrzykiwacz (PFP) lub ampułko-strzykawkę (PFS). Łącznie 164 zdrowych dorosłych osób zostało losowo (1:1) przydzielonych do grupy otrzymującej ADL-PF (40 mg podskórnie) w podbrzusze lub górną przednią część uda metodą PFS lub PFP; Do pierwotnej analizy farmakokinetycznej włączono 163 osoby.

Profile stężenie-czas w ramionach leczenia ADL-PF PFS i PFP były podobne. 90% przedziały ufności dla współczynników test/referencje dla pierwszorzędowych punktów końcowych (obszar pod profilem stężenie w surowicy-czas od czasu 0 do 2 tygodni po podaniu i maksymalne obserwowane stężenie w surowicy) mieściły się w zakresie 80,00%-125,00% wcześniej określonego marginesu dla BYĆ.

Prefilled 2.0ml tubes, Stainless Steel, 2.8mm Acid Washed, 50pk

D1033-28 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 5.0ml tubes, Stainless Steel beads, 2.8mm Acid Washed, 50pk

BCM1203 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 366.32 EUR

Prefilled 5.0ml tubes, Stainless Steel beads, 2.8mm Acid Washed, 50pk (for D1036 and D2400 only)

D1034-28 Benchmark Scientific 1 PC 244.16 EUR

Grant Stainless Steel Rack 35x1.5ml Tubes

BAT3558 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

BeadBug Prefilled Tubes 2.0ml - PK50

Z763799-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 199.8 EUR

Grant Stainless Steel Rack 75x1.5ml Tubes - EACH

BAT3568 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

Grant Stainless Steel Rack 5x30 Tubes

BAT3555 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack for 1.5ml Tubes - EACH

BAT3184 Scientific Laboratory Supplies EACH 141.75 EUR

Grant Stainless Steel Rack 44x0 5ml Tubes - EACH

BAT3556 Scientific Laboratory Supplies EACH 129.6 EUR

Grant Stainless Steel Rack 102x0 5ml Tubes - EACH

BAT3566 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

Grant Stainless Steel Rack 9x24mm Tubes

BAT3554 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack for 0 5ml Tubes - EACH

BAT3183 Scientific Laboratory Supplies EACH 141.75 EUR

Grant Stainless Steel Rack 30x10 13mm Tubes

BAT3550 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 16x16 19mm Tubes

BAT3552 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 14x30 Tubes - EACH

BAT3565 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

Grant Stainless Steel Rack 23x24mm Tubes - EACH

BAT3564 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

Grant Stainless Steel Rack 65x10 13mm Tubes - EACH

BAT3560 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

Grant Stainless Steel Rack 36x16 19mm Tubes - EACH

BAT3562 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

Stainless Steel Autoclave & Incubator Rack, Holds 41 x 15mL tubes

R3015 MTC Bio 1/pack 98.08 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Silica (Glass) Beads, 0.1mm Acid Washed, 50pk

D1031-01 Benchmark Scientific 1 PC 131 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Silica (Glass) Beads, 0.5mm Acid Washed, 50pk

D1031-05 Benchmark Scientific 1 PC 131 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Silica (Glass) Beads, 1.0mm Acid Washed, 50pk

D1031-10 Benchmark Scientific 1 PC 131 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 0.1mm - PK50

SLS1410 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 0.5mm - PK50

SLS1412 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 1.0mm - PK50

SLS1414 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 1.5mm - PK50

SLS1416 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 3.0mm - PK50

SLS1418 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2ml tubes SS 2.8mm - PK50

SLS1422 Scientific Laboratory Supplies PK50 245.7 EUR

Prefilled 5ml tubes SS 2.8mm - PK50

SLS1430 Scientific Laboratory Supplies PK50 400.95 EUR

Prefilled 2.0mL tubes 0.1mm Silica 1.4mm Zr 4mm Silica Bead 50pk - PK50

HOM3038 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2ml tubes Silica 0.1mm - PK50

SLS1404 Scientific Laboratory Supplies PK50 179.55 EUR

Prefilled 2ml tubes Silica 0.5mm - PK50

SLS1406 Scientific Laboratory Supplies PK50 194.4 EUR

Prefilled 2ml tubes Silica 1.0mm - PK50

SLS1408 Scientific Laboratory Supplies PK50 194.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, 6 mm Ceria Based Zirconium Oxide Satellite, 50pk

D1032-60 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0mL tubes 6 mm Ceria Based Zr Oxide Satellite 50pk - PK50

HOM3040 Scientific Laboratory Supplies PK50 265.95 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Garnet Shards and one 6 mm Zirconium Bead, 50pk

D1033-30G Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.1mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-01 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-05 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-10 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-15 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 3.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-30 Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, 0.1mm Silica, 1.4 mm Zirconium & 4mm Silica Beads, 50pk

D1034-MX Benchmark Scientific 1 PC 182.86 EUR

Eppendorf F-35-30-17 Rotor With 10 Stainless Steel Tubes - EACH

E5702705004 Scientific Laboratory Supplies EACH 564.3 EUR

Test Tube Carrier stainless steel.

LE001E-1NO EWC Diagnostics 1 unit 47.05 EUR

stainless steel pestle for 1.5ml tube, 1 piece

FG-SSP-1.5 Avans Biotechnology Corp each 70 EUR

stainless steel pestle for 15ml tube, 1 piece

FG-SSP-15 Avans Biotechnology Corp each 70 EUR

Scoop Stainless Steel 1000ml - EACH

SCO2006 Scientific Laboratory Supplies EACH 68.85 EUR

Scoop Stainless Steel 150ml - EACH

SCO2000 Scientific Laboratory Supplies EACH 48.03 EUR

Scoop Stainless Steel 250ml - EACH

SCO2002 Scientific Laboratory Supplies EACH 51.44 EUR

Scoop Stainless Steel 500ml - EACH

SCO2004 Scientific Laboratory Supplies EACH 60.81 EUR

Stainless Steel Stand

LA722-2NO EWC Diagnostics 1 unit 6.72 EUR

Scoopula - Stainless Steel

SP072 Bio Basic 1 UNIT 66.64 EUR

Mesh, Stainless Steel 97um

57-100 Genesee Scientific 1 Foot/Unit 33.83 EUR

Stainless Steel Beads 0.2mm

SSB02 Next Advance 1pack 229.2 EUR

Stainless Steel Beads 0.5mm

SSB05 Next Advance 1pack 229.2 EUR

Stainless Steel Beads 1.6mm

SSB16 Next Advance 1pack 304.8 EUR

Stainless Steel Beads 2.3mm

SSB23 Next Advance 1pack 260.4 EUR

Stainless Steel Beads 3.2mm

SSB32 Next Advance 1pack 220.8 EUR

Stainless Steel Beads 4.8mm

SSB48 Next Advance 1pack 220.8 EUR

Stainless Steel Beads 6.0mm

SSB60 Next Advance 1pack 223.2 EUR

Ladle Stainless Steel - EACH

INS6228 Scientific Laboratory Supplies EACH 33.75 EUR

1/8 inch Stainless Steel Tubing

TBNG10 Next Advance 1each 320.4 EUR

Stainless steel bottom - EACH

DD951075 Scientific Laboratory Supplies EACH 140.4 EUR

Extra Stainless Steel Shelf

H2300-SH Benchmark Scientific 1 PC 121.13 EUR

Stainless steel cutter - EACH

MIL1012 Scientific Laboratory Supplies EACH 78.3 EUR

TEST TUBE RACK, 40 PLACES, 25 MM, STAINLESS STEEL

T171 PhytoTechnology Laboratories 1EA 154.64 EUR

Forceps Stainless Steel - EACH

FIL5479 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.55 EUR

Stainless Steel Forceps, Blunt*

LA721-2NO EWC Diagnostics 1 unit 34.74 EUR

Stainless Steel Forceps, Blunt*

LA767-2NO EWC Diagnostics 1 unit 20.45 EUR

Stainless Steel ?Scalpel Holder*

LA723-2NO EWC Diagnostics 1 unit 57.95 EUR

Stainless steel foil 0.1 mm

GX8867-100 Glentham Life Sciences 100 93.4 EUR

Stainless steel foil 0.075 mm

GX1949-150 Glentham Life Sciences 150 164.5 EUR

Stainless steel foil 0.5 mm

GX3645-100 Glentham Life Sciences 100 96.4 EUR

Stainless steel foil 1 mm

GX3658-150 Glentham Life Sciences 150 172.7 EUR

Stainless steel foil 1 mm

GX3658-300 Glentham Life Sciences 300 218.2 EUR

Stainless steel foil 0.15 mm

GX4077-100 Glentham Life Sciences 100 122.1 EUR

Stainless steel foil 0.15 mm

GX4077-150 Glentham Life Sciences 150 134.1 EUR

Stainless steel foil 0.125 mm

GX4507-150 Glentham Life Sciences 150 137.2 EUR

Stainless steel foil 0.125 mm

GX4507-300 Glentham Life Sciences 300 211.8 EUR

Stainless steel foil 0.25 mm

GX0085-100 Glentham Life Sciences 100 93.4 EUR

Basin Stainless Steel 250ml Evaporating - EACH

BAS1010 Scientific Laboratory Supplies EACH 42.66 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-10 Glentham Life Sciences 10 407.4 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-100 Glentham Life Sciences 100 1694.5 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-25 Glentham Life Sciences 25 723.4 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-5 Glentham Life Sciences 5 294.9 EUR

Autoclable Tray, Stainless Steel

59-151WSS Genesee Scientific 1 Tray/Unit 96.34 EUR

STAINLESS STEEL CLIP - 10/PACK

ACCBW0006 IBI Scientific - 82.44 EUR

Autoclavable Tray, Stainless Steel

59-151NSS Genesee Scientific 1 Tray/Unit 96.34 EUR

Stainless Steel UFO Beads 3.5mm

SSUFO35 Next Advance 1pack 229.2 EUR

Stainless Steel UFO Beads 5.6mm

SSUFO56 Next Advance 1pack 225.6 EUR

8L Stainless steel Bucket - EACH

BUC1200 Scientific Laboratory Supplies EACH 120.15 EUR

Stainless Steel PM Handle - EACH

INS4467 Scientific Laboratory Supplies EACH 76.95 EUR

10L Stainless steel Bucket - EACH

BUC1202 Scientific Laboratory Supplies EACH 120.15 EUR

15L Stainless steel Bucket - EACH

BUC1204 Scientific Laboratory Supplies EACH 130.95 EUR

Extra Shelf Stainless Steel - EACH

INC2310 Scientific Laboratory Supplies EACH 175.5 EUR

Stainless steel powder 150 micron

GX3148-100 Glentham Life Sciences 100 93.4 EUR

Stainless Steel Chuck - Small, each

IW-P131 IHC World - 95 EUR

Stainless Steel Chuck - Large, each

IW-P132 IHC World - 105 EUR

Gasket for 50ml Stainless steel jar, each

IPD9600-50G Benchmark Scientific each 16.84 EUR

Stainless Steel Scalpel Handle #3

43230012-1 Glycomatrix 10 Each 23.53 EUR

Spatula -200 Stainless steel spatula,

LA006-100NO EWC Diagnostics 1 unit 89.54 EUR

Spatula -200 Stainless steel spatula,

LA006-50NO EWC Diagnostics 1 unit 48.56 EUR

Spatula -128 Stainless steel spatula,

LA007-100NO EWC Diagnostics 1 unit 66.6 EUR

Spatula -128 Stainless steel spatula,

LA007-50NO EWC Diagnostics 1 unit 36.06 EUR

EasyDip Stainless Steel Jar Holder

M906 IHC World - 125 EUR

STAINLESS STEEL STRAPPING AC Signs

42331 BRADY NV Pack of 1 Piece(s) 133.88 EUR

STAINLESS STEEL STRAPPING AC Signs

42332 BRADY NV Pack of 1 Piece(s) 160.65 EUR

Petri Plate Carrier stainless steel,

LE001D-1NO EWC Diagnostics 1 unit 28.89 EUR

Petri Plate Carrier stainless steel,

LE001F-1NO EWC Diagnostics 1 unit 25.09 EUR

Viscous Sampler. Stainless Steel. 1000mm - EACH

SAM1067 Scientific Laboratory Supplies EACH 681.75 EUR

Viscous Sampler. Stainless Steel. 1500mm - EACH

SAM1068 Scientific Laboratory Supplies EACH 770.85 EUR

Stainless steel tube 8.0 mm diameter, 1.0 mm wall thickness

GX1541-200 Glentham Life Sciences 200 138.6 EUR

Stainless steel tube 8.0 mm diameter, 1.0 mm wall thickness

GX1541-500 Glentham Life Sciences 500 246.1 EUR

IKA BMT-50-S grinding tube with stainless steel balls 50ml - PK10

MIL2166 Scientific Laboratory Supplies PK10 243 EUR

IKA BMT-20-S grinding tube with stainless steel balls 20ml - PK25

MIL2194 Scientific Laboratory Supplies PK25 405 EUR

Stainless Steel Crucible 15ml 30mm Dia - EACH

ED123 Scientific Laboratory Supplies EACH 14.69 EUR

Stainless Steel Crucible 25mL 35mm Dia - EACH

ED124 Scientific Laboratory Supplies EACH 13.22 EUR

Stainless Steel Crucible 30ml 40mm Dia - EACH

ED125 Scientific Laboratory Supplies EACH 17.63 EUR

Optional extra shelf, stainless steel

B1450-SH Benchmark Scientific 1 each 49.03 EUR

Heat Extractor, Stainless Steel, Small

IMS007 ScyTek Laboratories 1 ea. 144 EUR

Stainless steel bath tank B5 - EACH

BAT8140 Scientific Laboratory Supplies EACH 423.9 EUR

Stainless steel, Pipette box (15 x

LA517-1NO EWC Diagnostics 1 unit 53.34 EUR

Scoops Material Stainless Steel, Large

SP076 Bio Basic 1 UNIT 68.88 EUR

Gasket for Stainless steel 25ml jar, 25ml, each

IPD9600-25G Benchmark Scientific each 16.84 EUR

Viscous Sampler. Stainless Steel. 600mm - EACH

SAM1066 Scientific Laboratory Supplies EACH 612.9 EUR

Stainless steel bath tank B13 - EACH

BAT8141 Scientific Laboratory Supplies EACH 729 EUR

Stainless steel bath tank B17 - EACH

BAT8142 Scientific Laboratory Supplies EACH 855.9 EUR

Stainless steel bath tank B19 - EACH

BAT8143 Scientific Laboratory Supplies EACH 849.15 EUR

Stainless steel bath tank B27 - EACH

BAT8144 Scientific Laboratory Supplies EACH 1089.45 EUR

Stainless steel bath tank B33 - EACH

BAT8145 Scientific Laboratory Supplies EACH 2592 EUR

Stainless steel bath tank B39 - EACH

BAT8146 Scientific Laboratory Supplies EACH 2693.25 EUR

Stainless Steel Beads 0.9 - 2.0mm blend

SSB14B Next Advance 1pack 304.8 EUR

Stainless steel rod 20 mm diameter

GX9054-100 Glentham Life Sciences 100 134.1 EUR

Stainless steel rod 20 mm diameter

GX9054-250 Glentham Life Sciences 250 260.7 EUR

Scoops Material Stainless Steel, Medium

SP077 Bio Basic 1 UNIT 68.88 EUR

Stainless Steel Forceps, PointedSize: 6

LA709-2NO EWC Diagnostics 1 unit 6.27 EUR

Stainless Steel Forceps, PointedSize: 8

LA710-2NO EWC Diagnostics 1 unit 10.17 EUR

Stainless Steel Forceps, PointedSize: 10

LA711-2NO EWC Diagnostics 1 unit 13.63 EUR

Stainless Steel Forceps, Pointed Bright

LA822-2NO EWC Diagnostics 1 unit 11.64 EUR

Stainless Steel Forceps, Pointed Bright

LA824-2NO EWC Diagnostics 1 unit 15.85 EUR

Stainless Steel Forceps, Pointed Bright

LA826-2NO EWC Diagnostics 1 unit 20.45 EUR

Stainless Steel Forceps, Pointed Bright

LA828-2NO EWC Diagnostics 1 unit 24.85 EUR

Stainless steel wire 0.25 mm diameter

GX0853-5 Glentham Life Sciences 5 87.4 EUR

Stainless steel wire 0.5 mm diameter

GX1022-10 Glentham Life Sciences 10 88.9 EUR

Stainless steel wire 0.5 mm diameter

GX1022-25 Glentham Life Sciences 25 170.3 EUR

Spreader stainless steel 25 mm - EACH

Z363375-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 35.37 EUR

25ml grinding jar, stainless steel, pack of 2

IPD9600-25S Benchmark Scientific each 2640 EUR

50ml grinding jar, stainless steel, pack of 2

IPD9600-50S Benchmark Scientific each 3150 EUR

Spatula Chattaway Stainless Steel 180mm - EACH

SPA1056 Scientific Laboratory Supplies EACH 8.82 EUR

Stainless Steel Beads 0.2mm RNase Free

SSB02-RNA Next Advance 1pack 145.2 EUR

Stainless Steel Beads 0.5mm RNase Free

SSB05-RNA Next Advance 1pack 145.2 EUR

Stainless Steel Beads 1.6mm RNase Free

SSB16-RNA Next Advance 1pack 153.6 EUR

Stainless Steel Beads 3.2mm RNase Free

SSB32-RNA Next Advance 1pack 212.4 EUR

Stainless Steel Beads 4.8mm RNase Free

SSB48-RNA Next Advance 1pack 212.4 EUR

Stainless Steel Beads 6.0mm RNase Free

SSB60-RNA Next Advance 1pack 214.8 EUR

Stainless Steel Scalpel Holder No. 4*

LA794-2NO EWC Diagnostics 1 unit 62.41 EUR

Stainless Steel Scalpel Holder No. 3

LA829-2NO EWC Diagnostics 1 unit 3.55 EUR

Stainless Steel Scalpel Holder No. 4

LA830-2NO EWC Diagnostics 1 unit 3.45 EUR

55mm Petriplates Stainless steel carrier

LA896-1NO EWC Diagnostics 1 unit 72.49 EUR

Grant Stainless Steel Gabled Lid - EACH

BAT4626 Scientific Laboratory Supplies EACH 275.4 EUR

Stainless Steel Beads 11mm (Large Pack)

SSB110-100 Next Advance 100pack 338.4 EUR

Stainless Steel Beads 11mm (Small Pack)

SSB110-25 Next Advance 25pack 182.4 EUR

Stainless Steel Beads 11mm RNase Free

SSB110-25-RNA Next Advance 25pack 333.6 EUR

Stainless Steel Lotion Bowl 150mm - EACH

INS6260 Scientific Laboratory Supplies EACH 18.9 EUR

Stainless Steel Lotion Bowl 254mm - EACH

INS6262 Scientific Laboratory Supplies EACH 24.3 EUR

Stainless Steel Chuck - Extra Large, each

IW-P134 IHC World - 135 EUR

Extra Shelf, 12.0 x 15.0", stainless steel

H2265-SH Benchmark Scientific 1 PC 123.6 EUR

Stainless steel, Pipette box (18 x 2)

LA518-1NO EWC Diagnostics 1 unit 53.34 EUR

Forcep, Dressing, Stainless Steel, 10 inch

43210003-1 Glycomatrix 1 Each 9.88 EUR

Forcep, Dressing, Stainless Steel, 10 inch

43210003-2 Glycomatrix 5 Each 41.18 EUR

Forcep, Dressing, Stainless Steel, 12 inch

43210004-1 Glycomatrix 1 Each 13.74 EUR

Forcep, Dressing, Stainless Steel, 12 inch

43210004-2 Glycomatrix 5 Each 54.91 EUR

Forcep, Dressing, Stainless Steel, 8 inch

43210005-1 Glycomatrix 1 Each 11.45 EUR

Forcep, Dressing, Stainless Steel, 8 inch

43210005-2 Glycomatrix 5 Each 50.34 EUR

10mm stainless steel grinding balls, 500g

IPD9600-10BS Benchmark Scientific each 129 EUR

25mm stainless steel grinding ball, each

IPD9600-25BS Benchmark Scientific each 55.62 EUR

Seeker Bent Stainless Steel Handle - EACH

INS4474 Scientific Laboratory Supplies EACH 75.6 EUR

Stainless Steel Forceps, BluntSize: 6 in

LA706-2NO EWC Diagnostics 1 unit 7.57 EUR

Stainless Steel Forceps, BluntSize: 8 in

LA707-2NO EWC Diagnostics 1 unit 10.17 EUR

Stainless Steel Forceps, BluntSize: 10 i

LA708-2NO EWC Diagnostics 1 unit 14.45 EUR

Stainless Steel Forceps, Blunt Bright po

LA821-2NO EWC Diagnostics 1 unit 11.64 EUR

Stainless Steel Forceps, Blunt Bright po

LA823-2NO EWC Diagnostics 1 unit 15.85 EUR

Stainless Steel Forceps, Blunt Bright po

LA825-2NO EWC Diagnostics 1 unit 21.29 EUR

Stainless Steel Forceps, Blunt Bright po

LA827-2NO EWC Diagnostics 1 unit 26.5 EUR

VeriClean Stainless Steel Mop Frame - EACH

CLE9840 Scientific Laboratory Supplies EACH 199.76 EUR

Spatulas - Spoon type - 140mm (Stainless Steel)

SP061 Bio Basic 5UNIT 63.66 EUR

Spatulas - Spoon type - 150mm (Stainless Steel)

SP062 Bio Basic 5UNIT 67.96 EUR

Spatulas - Spoon type - 160mm (Stainless Steel)

SP063 Bio Basic 5UNIT 65.75 EUR

Spatulas - Spoon type - 180mm (Stainless Steel)

SP064 Bio Basic 5UNIT 66.26 EUR

Spatulas - Spoon type - 200mm (Stainless Steel)

SP065 Bio Basic 5UNIT 70.16 EUR

Bucket Stainless Steel Graduated 10L - EACH

BUC1100 Scientific Laboratory Supplies EACH 215.91 EUR

Bucket Stainless Steel Graduated 12L - EACH

BUC1104 Scientific Laboratory Supplies EACH 235.01 EUR

Included propeller, stainless steel 4 arm

IPS2050-P-S4 Benchmark Scientific each 99.91 EUR

Quick-Ray Stainless Steel Basemold, each

IW-UBM06 IHC World - 15 EUR

Shelf - Stainless steel wire BC-T - EACH

REF1078 Scientific Laboratory Supplies EACH 151.29 EUR

Spatula 140mm Nuffield Stainless Steel - EACH

SPA1090 Scientific Laboratory Supplies EACH 3.2 EUR

Set of 4 stainless steel tweezers - EACH

DD53309 Scientific Laboratory Supplies EACH 28.35 EUR

Grant Stainless Steel Shelf Perforated - EACH

BAT4632 Scientific Laboratory Supplies EACH 114.75 EUR

Optional propeller, stainless steel one line

IPS2050-P-S1 Benchmark Scientific each 99.91 EUR

stainless steel template disks diameter - PK2

WAT4872 Scientific Laboratory Supplies PK2 240.88 EUR

Shelf - Stainless steel wire BD-TTT - EACH

REF1086 Scientific Laboratory Supplies EACH 179.19 EUR

Stainless Steel UFO Beads 3.5mm RNase Free

SSUFO35-RNA Next Advance 1pack 226.8 EUR

Stainless Steel UFO Beads 5.6mm RNase Free

SSUFO56-RNA Next Advance 1pack 228 EUR

Slide Rack (for 24 Slides), Stainless Steel

IMS003 ScyTek Laboratories 1 ea. 115.2 EUR

Cell Spreader - Stainless Steel Spreading, 16mm

SP114 Bio Basic 1 UNIT 66.19 EUR

Cell Spreader - Stainless Steel Spreading, 25mm

SP115 Bio Basic 1 UNIT 66.19 EUR

Black PU stainless steel seat glides - EACH

FUR5338 Scientific Laboratory Supplies EACH 853.37 EUR

Grant 5L stainless steel Optima tank - EACH

BAT3912 Scientific Laboratory Supplies EACH 394.2 EUR

316L Stainless Steel beaker. 0.2 litre - EACH

SAM1386 Scientific Laboratory Supplies EACH 95.85 EUR

316L Stainless Steel beaker. 0.5 litre - EACH

SAM1387 Scientific Laboratory Supplies EACH 117.45 EUR

316L Stainless Steel beaker. 1 litre - EACH

SAM1388 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.9 EUR

316L Stainless Steel beaker. 2 litre - EACH

SAM1389 Scientific Laboratory Supplies EACH 160.65 EUR

316L Stainless Steel beaker. 3 litre - EACH

SAM1390 Scientific Laboratory Supplies EACH 206.55 EUR

Stuart Stainless steel temperature probe - EACH

STI1063 Scientific Laboratory Supplies EACH 193.05 EUR

Stainless Steel Crucible Lid 30mm Dia - PK10

ED163 Scientific Laboratory Supplies PK10 94.5 EUR

Stainless Steel Crucible Lid 35mm Dia - EACH

ED164 Scientific Laboratory Supplies EACH 8.83 EUR

Stainless Steel Crucible Lid 40mm Dia - EACH

ED165 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.29 EUR

Grant 12L stainless steel Optima tank - EACH

BAT3904 Scientific Laboratory Supplies EACH 699.3 EUR

Grant 18L stainless steel Optima tank - EACH

BAT3906 Scientific Laboratory Supplies EACH 772.2 EUR

Grant 26L stainless steel Optima tank - EACH

BAT3908 Scientific Laboratory Supplies EACH 868.05 EUR

Grant 38L stainless steel Optima tank - EACH

BAT3910 Scientific Laboratory Supplies EACH 1514.7 EUR

Extra Shelf, stainless steel, for H2505-40

H2505-40SH Benchmark Scientific 1 PC 143.99 EUR

Extra Shelf, stainless steel, for H2505-70

H2505-70SH Benchmark Scientific 1 PC 143.99 EUR

PT1000.6 Temperature sensor Stainless Steel - EACH

STI2225 Scientific Laboratory Supplies EACH 237.6 EUR

Extra Shelf, stainless steel, for H2505-130

H2505-130SH Benchmark Scientific 1 PC 143.99 EUR

STAINLESS STEEL SCISSOR ACTION HASP AO LOTO

852440 BRADY NV Pack of 1 Piece(s) 14.99 EUR

Extra Shelf 12.0 x 15.0 stainless steel - EACH

INC2316 Scientific Laboratory Supplies EACH 179.55 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Flat Face

0-144-0005 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 399 EUR

Forcep, FeatheAmbiantouch, 8 inch, Stainless Steel

43210008-1 Glycomatrix 1 Each 13.63 EUR

Forcep, FeatheAmbiantouch, 8 inch, Stainless Steel

43210008-2 Glycomatrix 6 Each 71.56 EUR

Stuart Stirrer US151 Stainless Steel Top - EACH

STI2612 Scientific Laboratory Supplies EACH 441.45 EUR

Simport Stainless Steel Base Mould 7x7mm - PK12

HIS2008 Scientific Laboratory Supplies PK12 163.35 EUR

Mesh Stainless Steel 97um 1 Foot (30cm) - EACH

FLY1262 Scientific Laboratory Supplies EACH 237.95 EUR

4mm stainless steel grinding ball, bag of 5000

IPD9600-4M Benchmark Scientific each 895 EUR

STAINLESS STEEL S HOOK 38MM PK100 AC Signs

227128 BRADY NV Pack of 100 Piece(s) 68.52 EUR

1-1/4" STAINLESS STEEL"S"HOOKS AC Signs

227127 BRADY NV Pack of 100 Piece(s) 60.52 EUR

 

Porównywalna liczba pacjentów doświadczyła działań niepożądanych (AE) między grupami leczenia, a ból w miejscu wstrzyknięcia był podobny przez cały czas i dla 2 lokalizacji w miejscu wstrzyknięcia. Badanie to wykazało BE ADL-PF po podaniu podskórnym za pomocą urządzenia PFS lub PFP. ADL-PF przez wstrzyknięcie PFS lub PFP był dobrze tolerowany, przy czym rozkład AE, w tym reakcje w miejscu wstrzyknięcia, był podobny między ramionami leczenia.