Wpływ adsorpcji białek na agregację w napełnionych strzykawkach

Nerwy twarzowe są kruche i łatwo ulegają uszkodzeniu, na przykład w wyniku wypadków drogowych lub operacji. Uszkodzenie nerwu twarzowego drastycznie obniża jakość życia chorych pacjentów, a jego leczenie stanowi wyzwanie kliniczne. Obiecująca strategia terapeutyczna obejmuje przewody nerwowe z odpowiednimi wypełniaczami zdolnymi do kierowania regeneracją nerwów. W tym badaniu po raz pierwszy zastosowano trójwymiarowy, hierarchicznie ułożony hydrożel z nanowłókien fibryny (AFG) złożony  za pomocą  elektroprzędzenia i samoorganizacji molekularnej, aby naśladować architekturę natywnego kabla fibrynowego, który jest podobny do macierzy zewnątrzkomórkowej nerwów (ECM).

AFG jako substrat w rurkach chitozanowych (CST) zastosowano do wypełnienia 7 mm przerwy w modelu ubytku nerwu twarzowego gałęzi policzkowej królika. Wyniki wykazały, że AFG i CST wykazywały dobrą kompatybilność, wspierając adhezję, aktywność i proliferację komórek Schwanna (SC). Dalsze analizy morfologiczne, histologiczne i czynnościowe wykazały, że wynik regeneracyjny CST wstępnie wypełnionego AFG był zbliżony do wyniku autologicznych przeszczepów nerwów i lepszy niż w przypadku samego CST lub CST wypełnionych losowym hydrożelem z nanowłókien fibryny (RFG), co wskazuje, że AFG- wstępnie wypełniony CST znacznie poprawił regenerację aksonów ze zwiększoną remielinizacją i regeneracją czynnościową, wykazując w ten sposób ogromny potencjał do zastosowania klinicznego w terapii regeneracji nerwu twarzowego.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas wstrzyknięć do ciała szklistego, zewnętrzna powierzchnia ampułko-strzykawek (PFS) musi być wysterylizowana.

  • Zazwyczaj do sterylizacji stosuje się gazowy tlenek etylenu (EO) lub odparowany nadtlenek wodoru (VHP). Niedawno opracowano sterylizację gazową dwutlenkiem azotu (NO 2 ). Wiadomo, że przepuszczalność gazów w szklanych PFS wynosi w przybliżeniu zero. Jednak polimerowe PFS (P-PFS) mają stosunkowo wysoką przepuszczalność gazów.
  • W związku z tym istnieją obawy dotyczące potencjalnego wpływu sterylizacji powierzchni zewnętrznej na roztwory leków w P-PFS. W tym badaniu P-PFS [napełnione wodą do wstrzykiwań (WFI) lub roztworem albuminy surowicy ludzkiej (HSA)] były sterylizowane zewnętrznie przy użyciu  gazów EO, VHP i NO 2 . W przypadku strzykawek wypełnionych WFI zmierzono stężenie każdego gazu, który dostał się do WFI.
  • W przypadku strzykawek wypełnionych roztworem HSA określono ilościowo fizyczną i chemiczną degradację cząsteczek HSA przez każdy gaz sterylizujący. W przypadku strzykawek wysterylizowanych EO lub VHP w wypełnionym WFI wykryto cząsteczki EO lub nadtlenku wodoru ( H2O2 ) Dodatkowo, w strzykawkach wypełnionych HSA obserwowano adduktowane lub utlenione cząsteczki HSA z EO.
  • W przeciwieństwie do tego, strzykawki sterylne NO 2 napełnione WFI wykazywały wnikanie NO 2 w sposób zasadniczo niemierzalny , a degradacji białka nie wykryto w strzykawkach napełnionych HSA. Na tworzenie agregatów białkowych w napełnionych strzykawkach (PFS) może wpływać adsorpcja i desorpcja białka na interfejs ciało stałe-ciecz.
  • Chociaż hamowanie adsorpcji białek na powierzchni PFS może prowadzić do zmniejszenia ilości agregacji, mechanizm leżący u podstaw agregacji za pośrednictwem adsorpcji białek w PFS jest niejasny. W badaniu tym zbadano agregację białek spowodowaną adsorpcją białek na powierzchniach PFS pozbawionych oleju silikonowego [szkło borokrzemianowe (GLS) i polimer cykloolefinowy (COP)] oraz czynniki wpływające na adsorpcję białek na powierzchniach PFS.
  • Zaadsorbowane białka utworzyły wielowarstwowe struktury, które składały się z dwóch różnych typów warstw: białek zaadsorbowanych na powierzchni materiału i białek zaadsorbowanych na powierzchni białek. Zależne od pH oddziaływanie elektrostatyczne było dominującą siłą dla adsorpcji białek na powierzchni GLS, podczas gdy efekty hydrofobowe były dominujące dla adsorpcji białek na powierzchni COP.
  • Gdy siła odpychania między białkami była słaba, adsorpcja białka na zaadsorbowanej warstwie białka była zwiększona dla obu materiałów, a w rezultacie wzrosła agregacja białka. Dlatego preparat o wysokiej stabilności koloidalnej może zminimalizować adsorpcję białek na powierzchni COP, prowadząc do zmniejszonej agregacji białek.

Wstrzyknięcie do ciała szklistego (IVI) jest najczęściej wykonywaną procedurą wewnątrzgałkową na świecie.

Kilku producentów opracowało szklane ampułkostrzykawki (PFS), aby ułatwić wykonywanie IVI i zmniejszyć komplikacje związane z przygotowywaniem leków. W tym formatywnym badaniu dotyczącym czynników ludzkich oceniono nowatorską, polimerową alternatywę PFS dla szklanych strzykawek, aby wesprzeć rozwój użytecznej, bezsilikonowej platformy do podawania IVI. Badanie ukończyło trzynastu specjalistów ds. siatkówki (RS) z doświadczeniem w przygotowywaniu minimum ≥10 IVI tygodniowo. Zaprezentowano im koncepcyjne urządzenie i prototypowe instrukcje użytkowania, a także ukończono praktyczne zadania symulujące IVI.

Następnie ocenili urządzenie koncepcyjne pod kątem łatwości użytkowania, komfortu, bezpieczeństwa i ogólnych preferencji w porównaniu z urządzeniami IVI, do których są przyzwyczajeni. Głównymi celami była ocena łatwości użycia i akceptowalności proponowanego projektu strzykawki, ocena odpowiedniej instrukcji użytkowania i zidentyfikowanie wszelkich potencjalnych problemów z użytecznością. Celami drugorzędnymi była ocena nowego projektu nasadki z zabezpieczeniem przed manipulacją i porównanie kilku zewnętrznie wydrukowanych projektów oznaczeń dawki. Było łącznie 130 możliwości błędów użytkowania, które odbiegały od IFU. Spośród tych 130 kroków 110 zakończyło się sukcesem, 17 było niekompletne lub nieprawidłowe, 2 zostały rozwiązane, a 1 wynikał z artefaktu badania. Wszystkich 13 uczestników ukończyło pomyślnie 3 podstawowe zadania, a co najmniej 10 uczestników pomyślnie ukończyło każde z 4 zadań krytycznych dla bezpieczeństwa.

W trakcie symulacji testowej popełniono łącznie 20 błędów, z których większość była zakorzeniona w nieznanych krokach użytkowania lub zachowaniach przeniesienia.

Ogólnie rzecz biorąc, doświadczeni RS uznali urządzenie koncepcyjne za użyteczne, akceptowalne i bezpieczne dla IVI. RS woleli urządzenie koncepcyjne od produktów IVI dostarczanych w fiolkach, ale nie było zauważalnej preferencji dla projektu urządzenia koncepcyjnego w porównaniu z obecnymi szklanymi PFS stosowanymi do IVI. Unikalne cechy urządzenia koncepcyjnego, w tym brak oleju silikonowego i odporność na pękanie, zostały w większości docenione przez uczestników i mogą stanowić ulepszenie obecnie dostępnych systemów dla IVI.

To otwarte, randomizowane, z pojedynczą dawką, prowadzone w grupach równoległych, dwuramienne badanie biorównoważności fazy 1 (BE) oceniało farmakokinetykę (PK), bezpieczeństwo i tolerancję PF-06410293 (ADL-PF), adalimumabu (ADL). ) biopodobny, po podaniu przez wstrzykiwacz (PFP) lub ampułko-strzykawkę (PFS). Łącznie 164 zdrowych dorosłych osób zostało losowo (1:1) przydzielonych do grupy otrzymującej ADL-PF (40 mg podskórnie) w podbrzusze lub górną przednią część uda metodą PFS lub PFP; Do pierwotnej analizy farmakokinetycznej włączono 163 osoby.

Profile stężenie-czas w ramionach leczenia ADL-PF PFS i PFP były podobne. 90% przedziały ufności dla współczynników test/referencje dla pierwszorzędowych punktów końcowych (obszar pod profilem stężenie w surowicy-czas od czasu 0 do 2 tygodni po podaniu i maksymalne obserwowane stężenie w surowicy) mieściły się w zakresie 80,00%-125,00% wcześniej określonego marginesu dla BYĆ.

Prefilled 2.0ml tubes, Stainless Steel, 2.8mm Acid Washed, 50pk

D1033-28 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 5.0ml tubes, Stainless Steel beads, 2.8mm Acid Washed, 50pk

BCM1203 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 366.32 EUR

Prefilled 5.0ml tubes, Stainless Steel beads, 2.8mm Acid Washed, 50pk (for D1036 and D2400 only)

D1034-28 Benchmark Scientific 1 PC 238.2 EUR

BeadBug Prefilled Tubes 2.0ml

Z763799-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Grant Stainless Steel Rack 35x1.5ml Tubes

BAT3558 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 75x1.5ml Tubes

BAT3568 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.8 EUR

Grant Stainless Steel Rack for 1.5ml Tubes

BAT3184 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

Grant Stainless Steel Rack 44x0 5ml Tubes

BAT3556 Scientific Laboratory Supplies EACH 115.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 102x0 5ml Tubes

BAT3566 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.8 EUR

Grant Stainless Steel Rack for 0 5ml Tubes

BAT3183 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

Grant Stainless Steel Rack 5x30 Tubes

BAT3555 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 14x30 Tubes

BAT3565 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.8 EUR

Grant Stainless Steel Rack 9x24mm Tubes

BAT3554 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 23x24mm Tubes

BAT3564 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.8 EUR

Grant Stainless Steel Rack 30x10 13mm Tubes

BAT3550 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 16x16 19mm Tubes

BAT3552 Scientific Laboratory Supplies EACH 91.2 EUR

Grant Stainless Steel Rack 65x10 13mm Tubes

BAT3560 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.8 EUR

Grant Stainless Steel Rack 36x16 19mm Tubes

BAT3562 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.8 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 0.1mm

SLS1410 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 0.5mm

SLS1412 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 1.0mm

SLS1414 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 1.5mm

SLS1416 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2ml tubes Zr 3.0mm

SLS1418 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2ml tubes SS 2.8mm

SLS1422 Scientific Laboratory Supplies PK50 218.4 EUR

Prefilled 5ml tubes SS 2.8mm

SLS1430 Scientific Laboratory Supplies PK50 356.4 EUR

Prefilled 2ml tubes Silica 0.1mm

SLS1404 Scientific Laboratory Supplies PK50 159.6 EUR

Prefilled 2ml tubes Silica 0.5mm

SLS1406 Scientific Laboratory Supplies PK50 172.8 EUR

Prefilled 2ml tubes Silica 1.0mm

SLS1408 Scientific Laboratory Supplies PK50 172.8 EUR

Stainless Steel Autoclave & Incubator Rack, Holds 41 x 15mL tubes

R3015 MTC Bio 1/pack 98.08 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Silica (Glass) Beads, 0.1mm Acid Washed, 50pk

D1031-01 Benchmark Scientific 1 PC 127.8 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Silica (Glass) Beads, 0.5mm Acid Washed, 50pk

D1031-05 Benchmark Scientific 1 PC 127.8 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Silica (Glass) Beads, 1.0mm Acid Washed, 50pk

D1031-10 Benchmark Scientific 1 PC 127.8 EUR

Prefilled 2.0mL tubes 0.1mm Silica 1.4mm Zr 4mm Silica Bead 50pk

HOM3038 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2.0mL tubes 6 mm Ceria Based Zr Oxide Satellite 50pk

HOM3040 Scientific Laboratory Supplies PK50 236.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, 6 mm Ceria Based Zirconium Oxide Satellite, 50pk

D1032-60 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Garnet Shards and one 6 mm Zirconium Bead, 50pk

D1033-30G Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.1mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-01 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 0.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-05 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-10 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 1.5mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-15 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, Zirconium Beads, 3.0mm Triple-Pure - High Impact, 50pk

D1032-30 Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Prefilled 2.0ml tubes, 0.1mm Silica, 1.4 mm Zirconium & 4mm Silica Beads, 50pk

D1034-MX Benchmark Scientific 1 PC 178.4 EUR

Eppendorf F-35-30-17 Rotor With 10 Stainless Steel Tubes

E5702705004 Scientific Laboratory Supplies EACH 501.6 EUR

Scoop Stainless Steel 1000ml

SCO2006 Scientific Laboratory Supplies EACH 61.2 EUR

Scoop Stainless Steel 150ml

SCO2000 Scientific Laboratory Supplies EACH 42.69 EUR

Scoop Stainless Steel 250ml

SCO2002 Scientific Laboratory Supplies EACH 45.72 EUR

Scoop Stainless Steel 500ml

SCO2004 Scientific Laboratory Supplies EACH 54.05 EUR

Ladle Stainless Steel

INS6228 Scientific Laboratory Supplies EACH 30 EUR

Stainless steel bottom

DD951075 Scientific Laboratory Supplies EACH 124.8 EUR

Stainless steel cutter

MIL1012 Scientific Laboratory Supplies EACH 69.6 EUR

Forceps Stainless Steel

FIL5479 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.6 EUR

Scoopula - Stainless Steel

SP072 Bio Basic 1 UNIT 66.64 EUR

Basin Stainless Steel 250ml Evaporating

BAS1010 Scientific Laboratory Supplies EACH 37.92 EUR

8L Stainless steel Bucket

BUC1200 Scientific Laboratory Supplies EACH 106.8 EUR

Stainless Steel PM Handle

INS4467 Scientific Laboratory Supplies EACH 68.4 EUR

Stainless Steel Beads 0.2mm

SSB02 Next Advance 1pack 229.2 EUR

Stainless Steel Beads 0.5mm

SSB05 Next Advance 1pack 229.2 EUR

Stainless Steel Beads 1.6mm

SSB16 Next Advance 1pack 304.8 EUR

Stainless Steel Beads 2.3mm

SSB23 Next Advance 1pack 260.4 EUR

Stainless Steel Beads 3.2mm

SSB32 Next Advance 1pack 220.8 EUR

Stainless Steel Beads 4.8mm

SSB48 Next Advance 1pack 220.8 EUR

Stainless Steel Beads 6.0mm

SSB60 Next Advance 1pack 223.2 EUR

10L Stainless steel Bucket

BUC1202 Scientific Laboratory Supplies EACH 106.8 EUR

15L Stainless steel Bucket

BUC1204 Scientific Laboratory Supplies EACH 116.4 EUR

1/8 inch Stainless Steel Tubing

TBNG10 Next Advance 1each 320.4 EUR

Extra Shelf Stainless Steel

INC2310 Scientific Laboratory Supplies EACH 156 EUR

EXTRA SHELF, STAINLESS STEEL

H2300-SH Benchmark Scientific 1 PC 117.6 EUR

Stainless steel foil 0.125 mm

GX4507-150 Glentham Life Sciences 150 137.2 EUR

Stainless steel foil 0.125 mm

GX4507-300 Glentham Life Sciences 300 211.8 EUR

Stainless steel foil 0.1 mm

GX8867-100 Glentham Life Sciences 100 93.4 EUR

Stainless steel foil 0.075 mm

GX1949-150 Glentham Life Sciences 150 164.5 EUR

Stainless steel foil 0.5 mm

GX3645-100 Glentham Life Sciences 100 96.4 EUR

Stainless steel foil 1 mm

GX3658-150 Glentham Life Sciences 150 172.7 EUR

Stainless steel foil 1 mm

GX3658-300 Glentham Life Sciences 300 218.2 EUR

Stainless steel foil 0.15 mm

GX4077-100 Glentham Life Sciences 100 122.1 EUR

Stainless steel foil 0.15 mm

GX4077-150 Glentham Life Sciences 150 134.1 EUR

Stainless steel foil 0.25 mm

GX0085-100 Glentham Life Sciences 100 93.4 EUR

EASYDIP Stainless Steel Holder

M906 ScyTek Laboratories 1 ea. 188.4 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-10 Glentham Life Sciences 10 407.4 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-100 Glentham Life Sciences 100 1694.5 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-25 Glentham Life Sciences 25 723.4 EUR

Stainless steel 316L Nanopowder, 99,9 %

GX7816-5 Glentham Life Sciences 5 294.9 EUR

Viscous Sampler. Stainless Steel. 1000mm

SAM1067 Scientific Laboratory Supplies EACH 606 EUR

Viscous Sampler. Stainless Steel. 1500mm

SAM1068 Scientific Laboratory Supplies EACH 685.2 EUR

Stainless steel bath tank B5

BAT8140 Scientific Laboratory Supplies EACH 376.8 EUR

Stainless Steel Crucible 15ml 30mm Dia

ED123 Scientific Laboratory Supplies EACH 13.06 EUR

Stainless Steel Crucible 25mL 35mm Dia

ED124 Scientific Laboratory Supplies EACH 11.75 EUR

Stainless Steel Crucible 30ml 40mm Dia

ED125 Scientific Laboratory Supplies EACH 15.67 EUR

Stainless steel bath tank B13

BAT8141 Scientific Laboratory Supplies EACH 648 EUR

Stainless steel bath tank B17

BAT8142 Scientific Laboratory Supplies EACH 760.8 EUR

Stainless steel bath tank B19

BAT8143 Scientific Laboratory Supplies EACH 754.8 EUR

Stainless steel bath tank B27

BAT8144 Scientific Laboratory Supplies EACH 968.4 EUR

Stainless steel bath tank B33

BAT8145 Scientific Laboratory Supplies EACH 2304 EUR

Stainless steel bath tank B39

BAT8146 Scientific Laboratory Supplies EACH 2394 EUR

Stainless Steel UFO Beads 3.5mm

SSUFO35 Next Advance 1pack 229.2 EUR

Stainless Steel UFO Beads 5.6mm

SSUFO56 Next Advance 1pack 225.6 EUR

Viscous Sampler. Stainless Steel. 600mm

SAM1066 Scientific Laboratory Supplies EACH 544.8 EUR

Spreader stainless steel 25 mm

Z363375-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 31.44 EUR

IKA BMT-50-S grinding tube with stainless steel balls 50ml

MIL2166 Scientific Laboratory Supplies PK10 216 EUR

IKA BMT-20-S grinding tube with stainless steel balls 20ml

MIL2194 Scientific Laboratory Supplies PK25 360 EUR

 

Porównywalna liczba pacjentów doświadczyła działań niepożądanych (AE) między grupami leczenia, a ból w miejscu wstrzyknięcia był podobny przez cały czas i dla 2 lokalizacji w miejscu wstrzyknięcia. Badanie to wykazało BE ADL-PF po podaniu podskórnym za pomocą urządzenia PFS lub PFP. ADL-PF przez wstrzyknięcie PFS lub PFP był dobrze tolerowany, przy czym rozkład AE, w tym reakcje w miejscu wstrzyknięcia, był podobny między ramionami leczenia.