Ruchliwość DNA w swobodnym roztworze w buforach Tris-octan-EDTA

Eksperymenty z klamrą napięcia w mięśniu pokazują, że przewodnictwo chlorkowe w stanie stacjonarnym przy pH 9 pozostaje raczej niezależne od [Cl-]o, dla [Cl-]o w zakresie 165-265 mM. Relacja przewodność-napięcie w stanie ustalonym ma maksimum w pobliżu Vrest -20 mV. Zależność początkowa-przewodność-napięcie uzyskana, gdy napięcie jest odsunięte od stałej wartości kondycjonującej (np. potencjału spoczynkowego) zbliża się do asymptotycznego maksimum dla kroków hiperpolaryzacji i minimum dla kroków depolaryzacji.

Konduktancja spada z czasem, jeśli napięcie testowe jest bardziej ujemne niż potencjał spoczynkowy, ale pozostaje stała, jeśli jest bardziej dodatnie. Gdy napięcie kondycjonowania jest zmienne, a test utrzymywany na stałym poziomie, początkowa przewodność na etapie jest również postrzegana jako sigmoidalna, jeśli etap testu jest hiperpolaryzujący: w przypadku dużych ujemnych etapów kondycjonowania przewodność przy potencjale testowym zbliża się do tej samej wartości asymptotycznej, co relacja stanu ustalonego, niezależna od napięcia testowego.

Przy dodatnich napięciach kondycjonowania zbliża się do maksymalnej asymptoty, która zależy od napięcia testowego.

  • Gdy etap testu ma pozytywny przebieg, początkowa przewodność na etapie jest słabo zależna od napięcia kondycjonującego, a dla dużych ujemnych potencjałów kondycjonowania jest większa niż przewidywana na podstawie relacji stanu ustalonego.
  • Podsumowując, podczas hiperpolaryzacji skoków napięcia przewodność chlorków wydaje się spadać ze względu na zjawisko „bramkowania”, ale przewodność w stanie otwartym wydaje się zależeć od napięcia, a przy potencjałach błonowych bardziej dodatnich niż spoczynkowych gwałtownie (w czasie ustalania zacisku ) przyjmuje wartość prawie niezależną od jakiegokolwiek poprzedzającego (kondycjonującego) napięcia.
  • Ruchliwość w wolnym roztworze DNA o dużej masie cząsteczkowej, liniowego pUC19 i 20-pz oligomeru zwanego dsA5 badano jako funkcję stężenia buforu Tris-octan-EDTA (TAE), z dodatkiem NaCl i bez niego.
  • Dwa DNA migrują jako oddzielne piki podczas elektroforezy kapilarnej, ponieważ ruchliwość liniowego pUC19 jest wyższa niż ruchliwość oligomeru 20 pz. W buforach TAE o stężeniu od 10-400 mM czasy migracji i obszary pików dwóch DNA są niezależne od tego, czy są one poddawane elektroforezie oddzielnie czy w mieszaninach, co wskazuje, że w tych roztworach nie występują interakcje DNA-DNA i DNA-bufor.
  • Czasy migracji dwóch DNA różnią się, a obszary pików nie sumują się, gdy stężenie buforu TAE jest zmniejszone do 5 mM lub poniżej, co wskazuje, że interakcje DNA-DNA i DNA-bufor występują przy bardzo niskich stężeniach buforu TAE.
  • Mobilności liniowych pUC19 i dsA5 zmniejszają się powoli wraz ze wzrostem przewodnictwa lub siły jonowej, gdy przewodnictwo wzrasta przez zwiększenie stężenia buforu TAE. Gdy stężenie buforu Tris jest utrzymywane na stałym poziomie, a przewodnictwo jest zwiększane przez dodanie różnych stężeń NaCl do roztworu, ruchliwości liniowego pUC19 i dsA5 najpierw nieznacznie wzrastają, a następnie uniezależniają się od przewodnictwa roztworu (lub siły jonowej), a na końcu maleją, gdy stężenie NaCl wzrasta powyżej około 50 mM

 Zmiany ruchliwości obserwowane w różnych roztworach TAE i TAE-NaCl są opisane jakościowo przez teorię Manninga, chociaż nie osiągnięto zgodności ilościowej.

Zmierzono również ruchliwości w wolnym roztworze jednoniciowego pUC19 i dwóch 20-zasadowych oligonukleotydów.

Ruchliwość w wolnym roztworze jednoniciowego pUC19 jest około 15% niższa niż natywnego pUC19, zgodnie z innymi wynikami w literaturze. Nieco zaskakująco, ruchliwości jedno- i dwuniciowych 20-merów są równe w buforach TAE z dodatkiem NaCl i bez niego.

Mobilności elektroforetyczne cząsteczek DNA w trzech różnych drabinkach masy cząsteczkowej mierzono w żelach poliakrylamidowych zawierających różne stężenia akryloamidu (%T) i współczynnikach sieciowania (%C), odlewano i puszczano w buforze Trisacetate-EDTA (TAE). Pozorny promień porów każdego żelu oszacowano z wykresów Fergusona względnych ruchliwości każdej z cząsteczek DNA, stosując ruchliwość fragmentu monomeru w każdej drabinie masy cząsteczkowej jako ruchliwość odniesienia .

TRIS EDTA BUFFER

T855 PhytoTechnology Laboratories 100G 170.44 EUR

TRIS BORATE EDTA BUFFER

T831 PhytoTechnology Laboratories 100G 129.02 EUR

TRIS EDTA BUFFER SOLUTION (10x)

T752 PhytoTechnology Laboratories 1000ML 26.84 EUR

TBE Buffer TRIS + Borate + EDTA 5X

42020321-1 Glycomatrix 1 L 41.24 EUR

TBE Buffer TRIS + Borate + EDTA 5X

42020321-2 Glycomatrix 2 L 66.68 EUR

TBE Buffer TRIS + Borate + EDTA 5X

42020321-3 Glycomatrix 4 L 111.42 EUR

TBE Buffer TRIS + Borate + EDTA 5X

42020321-4 Glycomatrix 500 mL 21.05 EUR

TEN (Tris/EDTA/NaCl Buffer), pH 7.2

GR103029 Genorise Scientific 1 L 91 EUR

TTE (Tris TAPS EDTA) Buffer Concentrate 10X

21420032-1 Bio-WORLD 1 L Ask for price

TTE (Tris TAPS EDTA) Buffer Concentrate 10X

21420032-2 Bio-WORLD 4 L Ask for price

TTE (Tris TAPS EDTA) Buffer Concentrate 10X

21420032-3 Bio-WORLD 500 mL Ask for price

Tris-EDTA Buffer, pH7.4

HTND01-1-100mL Shanghai WSHT Biotechnology 100mL 6 EUR

Tris-EDTA Buffer, pH7.4

HTND01-1-500mL Shanghai WSHT Biotechnology 500mL 18 EUR

Tris-EDTA Buffer, pH7.6

HTND01-2-100mL Shanghai WSHT Biotechnology 100mL 6 EUR

Tris-EDTA Buffer, pH7.6

HTND01-2-500mL Shanghai WSHT Biotechnology 500mL 18 EUR

Tris-EDTA Buffer, pH8.0

HTND01-3-100mL Shanghai WSHT Biotechnology 100mL 6 EUR

Tris-EDTA Buffer, pH8.0

HTND01-3-500mL Shanghai WSHT Biotechnology 500mL 18 EUR

TRIS with EDTA [TE Buffer ] (100x) Endotoxin-free (sterile)

ER-043 Creative BioMart each 239.2 EUR

10X Tris-EDTA (TE) Buffer (1X Tris-EDTA Buffer, pH7.5), Ultra Pure Grade, 100ml

PB1244-100ml Vivantis each Ask for price

10X Tris-EDTA (TE) Buffer (1X Tris-EDTA Buffer, pH7.5), Ultra Pure Grade, 100ml

PB1245-100ml Vivantis each Ask for price

Tris-EDTA Buffer, Sterile

10530028-1 Glycomatrix 100 mL 25.45 EUR

Tris-EDTA Buffer, Sterile

10530028-2 Glycomatrix 500 mL 60.05 EUR

Tris-EDTA Buffer, Sterile

10530028-3 Glycomatrix 1 L 104.41 EUR

Tris-EDTA buffer, 100X solution

GB5857 Glentham Life Sciences 100ml 55.2 EUR

Tris-EDTA buffer, 100X solution

GB5857-100 Glentham Life Sciences 100 30.1 EUR

Tris-EDTA buffer, 100X solution

GB5857-250 Glentham Life Sciences 250 60.3 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 100X

18-175 Genesee Scientific 500ml/Unit 114.55 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 10X

18-177 Genesee Scientific 500ml/Unit 51.39 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 10X

18-178 Genesee Scientific 1000ml/Unit 82.31 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 50X

18-181 Genesee Scientific 500ml/Unit 55.94 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 100X

18-183 Genesee Scientific 500ml/Unit 114.55 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 100X

18-186 Genesee Scientific 1000ml/Unit 183.32 EUR

TE Buffer (10mM Tris-HCl, 1MM EDTA) pH 7.4, RNase Free

21420059-1 Glycomatrix 125 ml 22.52 EUR

TE Buffer (10mM Tris-HCl, 1MM EDTA) pH 7.4, RNase Free

21420059-2 Glycomatrix 250 mL 40.91 EUR

5X Tris-Borate-EDTA (TBE) Buffer (1X Tris-Borate-EDTA Buffer, pH8.3), Ultra Pure Grade, 1L

PB1030-1L Vivantis each Ask for price

10X Tris-Borate-EDTA (TBE) Buffer (1X Tris-Borate-EDTA Buffer, pH8.3), Ultra Pure Grade, 1L

PB1040-1L Vivantis each Ask for price

10X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer (1X Tris-Acetate-EDTA Buffer, pH8.0), Ultra Pure Grade, 1L

PB0940-1L Vivantis each Ask for price

20X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer (1X Tris-Acetate-EDTA Buffer, pH8.0), Ultra Pure Grade, 1L

PB0950-1L Vivantis each Ask for price

50X Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer (1X Tris-Acetate-EDTA Buffer, pH8.0), Ultra Pure Grade, 1L

PB0990-1L Vivantis each Ask for price

Tris-Borate-EDTA Buffer(5x)

35432-41 NACALAI TESQUE 1L 40.6 EUR

Tris-Borate-EDTA Buffer(10x)

35440-31 NACALAI TESQUE 1L 47.6 EUR

Tris-Borate-EDTA Buffer(10x)

35440-44 NACALAI TESQUE 5L 131.6 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA)

GB5666 Glentham Life Sciences 1l 103.51 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA)

GB5666-1 Glentham Life Sciences 1 60.3 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA)

GB5666-2500 Glentham Life Sciences 2500 113.1 EUR

Tris-Acetate-EDTA Buffer(50x)

32666-81 NACALAI TESQUE 1L 84 EUR

Tris-Acetate-EDTA Buffer(10x)

35430-61 NACALAI TESQUE 1L 40.6 EUR

Tris-Acetate-EDTA Buffer(10x)

35430-74 NACALAI TESQUE 5L 126 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer solution

GB8580 Glentham Life Sciences 250ml 55.2 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer solution

GB8580-1 Glentham Life Sciences 1 60.3 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer solution

GB8580-250 Glentham Life Sciences 250 30.1 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA) (5X)

GB6999 Glentham Life Sciences 1l 41.33 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA) (5X)

GB6999-1 Glentham Life Sciences 1 22.7 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA) (5X)

GB6999-2500 Glentham Life Sciences 2500 45.2 EUR

EDTA Buffer, 1X

18-155 Genesee Scientific 500ml/Unit 186.76 EUR

EDTA Buffer, 1X

18-156 Genesee Scientific 1000ml/Unit 298.7 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA) (10X)

GB0761 Glentham Life Sciences 1l 48.31 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA) (10X)

GB0761-1 Glentham Life Sciences 1 27.1 EUR

TBE Buffer (Tris-Borate-EDTA) (10X)

GB0761-2500 Glentham Life Sciences 2500 52.8 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 10X, pH 7.4

USD8211 Bio Basic 500ml 77.23 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 50X, pH 7.4

USD8212 Bio Basic 500ml 85.06 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 100X, pH 7.4

USD8214 Bio Basic 500ml 99.67 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 100X, pH 8.0

USD8311 Bio Basic 500ml 99.67 EUR

TE Buffer (Tris-EDTA), 100X, pH 8.3

USD8411 Bio Basic 1000ml 122.64 EUR

TAE (Tris-Acetate-EDTA) Buffer (50X)

2116-500 Biovision each 144 EUR

50X TAE Buffer (Tris-Acetate-EDTA)

CH117 ABM 500 ml 50 EUR

TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (10X)

GB0692 Glentham Life Sciences 1l 41.33 EUR

TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)

GB8437 Glentham Life Sciences 1l 103.51 EUR

TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)

GB8437-1 Glentham Life Sciences 1 52.8 EUR

TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)

GB8437-2500 Glentham Life Sciences 2500 113.1 EUR

TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (10X)

GB0692-1 Glentham Life Sciences 1 22 EUR

TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (10X)

GB0692-2500 Glentham Life Sciences 2500 45.2 EUR

Antigen Retrieval buffer(20X)TRIS-EDTA of pH8.0

E11-120003 EnoGene 100ml 225 EUR

Antigen Retrieval buffer(20X)TRIS-EDTA of pH9.0

E11-120004 EnoGene 100ml 225 EUR

Antigen Retrieval buffer(20X)TRIS-EDTA of pH8.0

E44H14719 EnoGene 100ul 255 EUR

Antigen Retrieval buffer(20X)TRIS-EDTA of pH9.0

E44H14720 EnoGene 100ul 255 EUR

Antigen Retrieval buffer (20X) TRIS-EDTA of pH8.0

MBS8579593-100mL MyBiosource 100mL 305 EUR

Antigen Retrieval buffer (20X) TRIS-EDTA of pH8.0

MBS8579593-5x100mL MyBiosource 5x100mL 1220 EUR

Antigen Retrieval buffer (20X) TRIS-EDTA of pH9.0

MBS8579594-100mL MyBiosource 100mL 305 EUR

Antigen Retrieval buffer (20X) TRIS-EDTA of pH9.0

MBS8579594-5x100mL MyBiosource 5x100mL 1220 EUR

Tris-EDTA Buffer pH 7.6 - 1x conc.

BU-121L-1 Jena Bioscience GmbH 1l 70.7 EUR

Tris-EDTA Buffer pH 7.6 - 1x conc.

BU-121S-1 Jena Bioscience GmbH 100ml 35.4 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer, 50X solution

GB4755 Glentham Life Sciences 250ml 131.15 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer, 50X solution

GB4755-1 Glentham Life Sciences 1 60.3 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer, 50X solution

GB4755-250 Glentham Life Sciences 250 30.1 EUR

Tris Acetate-EDTA buffer, 50X solution

GB4755-2500 Glentham Life Sciences 2500 143.2 EUR

Tris-EDTA buffer solution (1X, pH 8.0)

GX8166 Glentham Life Sciences 1l 27.64 EUR

Tris-EDTA buffer solution (1X, pH 8.0)

GX8166-1 Glentham Life Sciences 1 16.2 EUR

Tris-EDTA buffer solution (1X, pH 8.0)

GX8166-2500 Glentham Life Sciences 2500 30.1 EUR

1X Tris-EDTA (TE) Buffer, pH7.5, Ultra Pure Grade, 500ml

PB1214-500ml Vivantis each Ask for price

1X Tris-EDTA (TE) Buffer, pH8.0, Ultra Pure Grade, 500ml

PB1215-500ml Vivantis each Ask for price

1M Tris Buffer( pH6.8)

T8103-100 GenDepot 1L 82 EUR

0.5M Tris Buffer (pH6.8)

T8102-010 GenDepot 100ml 96 EUR

0.5M Tris Buffer (pH6.8)

T8102-050 GenDepot 500ml 105.6 EUR

0.5M Tris Buffer (pH6.8)

T8102-100 GenDepot 2x500ml 121.2 EUR

TBE buffer (Tris-Borate-EDTA), 5x Solution

A00265 Bio Basic 4L 95.33 EUR

TTE (Tris-TAPS-EDTA Buffer) Premix powder

TD8131 Bio Basic 1PK, 10L 91.32 EUR

Tris buffer

GRM1218-100G EWC Diagnostics 1 unit 11.47 EUR

Tris buffer

GRM1218-500G EWC Diagnostics 1 unit 51.29 EUR

Tris buffer

GRM1218-5KG EWC Diagnostics 1 unit 476.77 EUR

TRIS Buffer

MBS2090689-1L MyBiosource 1L 215 EUR

Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE Buffer), pH 8.3±0.2, 10X Concentrate

24086-500 Polysciences Europe GmbH 500ml 52 EUR

Tris-EDTA buffer (TE) 10x pH 7.4, 1000 ml

12-9154-10 Medicago 1000 ml 208.8 EUR

EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml

12-9160-5 Medicago 1000 ml 315.6 EUR

EDTA buffer pH 8.0, 500 ml

12-9161-5 Medicago 500 ml 236.4 EUR

RIPA Buffer with EDTA

42020004-1 Bio-WORLD 250 mL 47.3 EUR

RIPA Buffer with EDTA

42020004-2 Bio-WORLD 500 mL 80.32 EUR

Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE Buffer) pH 8.3±0.2, 1X Powdered Blend

24087-10 Polysciences Europe GmbH 10pkg 153 EUR

EDTA Titrant Buffer 10mM

40170017-1 Glycomatrix 500 mL 21.41 EUR

Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml

12-9110-10 Medicago 1000 ml 102 EUR

0.3M Tris Buffer

ML126-100ML EWC Diagnostics 1 unit 8.61 EUR

0.3M Tris Buffer

ML126-500ML EWC Diagnostics 1 unit 38.72 EUR

Tris Triton Buffer

42020310-1 Glycomatrix 500 mL 43.46 EUR

Tris Triton Buffer

42020310-2 Glycomatrix 100 mL 15.47 EUR

Tris Triton Buffer

42020310-3 Glycomatrix 1 L 71.84 EUR

PBS Buffer 10X with EDTA

41620018-1 Glycomatrix 1 L 32.46 EUR

PBS Buffer 10X with EDTA

41620018-2 Glycomatrix 2 L 51.77 EUR

PBS Buffer 10X with EDTA

41620018-3 Glycomatrix 6 L 120.2 EUR

EDTA Buffer pH 8.0 Antigen Retrieval Buffer (10 x Concentrate)

RRSP5116-B Atom Scientific 100ml 9.06 EUR

EDTA Buffer, 1X, 0.5 M, pH 8.0

18-106 Genesee Scientific 250g/Unit 78.59 EUR

EDTA Buffer, 0, 5M , 1X, pH 8.0,

USD8135 Bio Basic 500ml 86.1 EUR

RIPA Buffer with EDTA & EGTA

42020008-1 Bio-WORLD 250 mL 39.56 EUR

RIPA Buffer with EDTA & EGTA

42020008-2 Bio-WORLD 500 mL 65.37 EUR

TRIS acetate buffer

GRM1217-100G EWC Diagnostics 1 unit 107.28 EUR

TRIS acetate buffer

GRM1217-25G EWC Diagnostics 1 unit 30.64 EUR

TRIS GLYCINE BUFFER

T814 PhytoTechnology Laboratories 100G 108.33 EUR

Tris-Maleate Buffer

T31857 Pfaltz & Bauer 100G 304.92 EUR

Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x pH 8.3, 1000 ml

12-9111-10 Medicago 1000 ml 174 EUR

Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml

12-9112-10 Medicago 1000 ml 258 EUR

Triethanolamine Buffer with EDTA and Azide

42020088-1 Glycomatrix 500 mL 32.54 EUR

Triethanolamine Buffer with EDTA and Azide

42020088-2 Glycomatrix 1 L 53.99 EUR

Triethanolamine Buffer with EDTA and Azide

42020088-3 Glycomatrix 4 L 145.5 EUR

Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml

12-9144-5 Medicago 1000 ml 606 EUR

Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 500 ml

12-9145-5 Medicago 500 ml 360 EUR

Buffer with EDTA, 10X pH 8.5

AR-6545-02 ImmunoBioscience 100 ml 40.6 EUR

Buffer with EDTA, 10X pH 8.5

AR-6545-05 ImmunoBioscience 1000ml 79.65 EUR

Tris Buffer 50 mM

ER-004 Creative BioMart each 239.2 EUR

TRIS Buffer pH 8.2

MBS397329-240mL MyBiosource 240mL 175 EUR

TRIS Buffer pH 8.2

MBS397329-5x240mL MyBiosource 5x240mL 630 EUR

pH9 Buffer Solution 500ml - EACH

HI5009 Scientific Laboratory Supplies EACH 43.2 EUR

TBE buffer dry : 1 bag (89 mM TRIS 89 mM borate 1 mM EDTA pH 8.2-8.4) for 10 litres of formulation - EACH

DD4905001 Scientific Laboratory Supplies EACH 60.75 EUR

TAE Buffer 10X with Reduced EDTA

40121070-1 Glycomatrix 100 mL 15.55 EUR

TAE Buffer 10X with Reduced EDTA

40121070-2 Glycomatrix 500 mL 26.54 EUR

TAE Buffer 10X with Reduced EDTA

40121070-3 Glycomatrix 1 L 38.44 EUR

TT Buffer (Tris-Tricine buffer) Primix powder

TD8133 Bio Basic 1PK, 10L 91.32 EUR

10X TRIS GLYCINE BUFFER

IB01110 IBI Scientific 1L 59.21 EUR

TRIS GLYCINE SDS BUFFER

T821 PhytoTechnology Laboratories 100G 129.02 EUR

PBS Buffer 1X with EDTA pH 7.4

40120908-1 Glycomatrix 100 mL 55.82 EUR

PBS Buffer 1X with EDTA pH 7.4

40120908-2 Glycomatrix 500 mL 24.71 EUR

PBS Buffer 1X with EDTA pH 7.4

40120908-3 Glycomatrix 1 L 41.18 EUR

10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer)

T8052-050 GenDepot 500ml 96 EUR

10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer)

T8052-100 GenDepot 2X500ml 124.8 EUR

10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer)

T8052-101 GenDepot 1L 114 EUR

10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer)

T8052-200 GenDepot 4X500ml 153.6 EUR

10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer)

T8052-201 GenDepot 2X1L 153.6 EUR

10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer)

T8052-401 GenDepot 4X1L 198 EUR

TRIS-Glycine Buffer 10X

GE4461 Glentham Life Sciences 500ml 82.84 EUR

TRIS-Glycine Buffer 10X

GE4461-1 Glentham Life Sciences 1 45.2 EUR

TRIS-Glycine Buffer 10X

GE4461-2500 Glentham Life Sciences 2500 90.4 EUR

TRIS-Glycine Buffer 10X

GE4461-500 Glentham Life Sciences 500 22.7 EUR

SLS pH Buffer Clear pH9 500ml

PHB1324 Scientific Laboratory Supplies EACH 21.99 EUR

Protein Diluent Buffer (Tris)

abx480003-1096tests Abbexa 10 × 96 tests 150 EUR

Protein Diluent Buffer (Tris)

abx480003-596tests Abbexa 5 × 96 tests 137.5 EUR

Protein Diluent Buffer (Tris)

abx480003-96tests Abbexa 96 tests 118.75 EUR

Tris Buffer 1M, pH 8.5

40121226-1 Glycomatrix 100 mL 25.45 EUR

Tris Buffer 1M, pH 8.5

40121226-2 Glycomatrix 250 mL 37.33 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 7.4

42020184-1 Glycomatrix 100 mL 21.59 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 7.4

42020184-2 Glycomatrix 500 mL 43.46 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 7.4

42020184-3 Glycomatrix 1 L 63.13 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 6.8

42020188-1 Glycomatrix 500 mL 26.54 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 6.8

42020188-2 Glycomatrix 1 L 53.99 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 8.0

42020274-1 Glycomatrix 500 mL 26.54 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 8.0

42020274-2 Glycomatrix 1 L 35.69 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 9.0

42020275-1 Glycomatrix 500 mL 25.16 EUR

Tris Buffer 0.1M, pH 9.0

42020275-2 Glycomatrix 1 L 35.41 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 6.5

42020348-1 Glycomatrix 500 mL 26.15 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 6.5

42020348-2 Glycomatrix 1 L 49.97 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 6.5

42020348-3 Glycomatrix 2 L 71.84 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.0

42020349-1 Glycomatrix 500 mL 34.32 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.0

42020349-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.0

42020349-3 Glycomatrix 2 L 71.84 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.2

42020350-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.2

42020350-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.2

42020350-3 Glycomatrix 2 L 71.84 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.2

42020350-4 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.4

42020351-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.4

42020351-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.4

42020351-3 Glycomatrix 2 L 71.84 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.5

42020352-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.5

42020352-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.5

42020352-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.6

42020353-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.6

42020353-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.6

42020353-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.8

42020354-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.8

42020354-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 7.8

42020354-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.0

42020355-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.0

42020355-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.0

42020355-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.2

42020356-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.2

42020356-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.2

42020356-3 Glycomatrix 2 L 116.22 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.4

42020357-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.4

42020357-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.4

42020357-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.5

42020358-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.5

42020358-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.5

42020358-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.6

42020359-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.6

42020359-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.6

42020359-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.8

42020360-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.8

42020360-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 8.8

42020360-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 9.0

42020361-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 9.0

42020361-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 9.0

42020361-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 9.5

42020362-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 9.5

42020362-2 Glycomatrix 1 L 45.17 EUR

Tris Buffer 0.5M, pH 9.5

42020362-3 Glycomatrix 4 L 128.98 EUR

Tris Buffer 1M, pH 6.5

42020363-1 Glycomatrix 500 mL 30.31 EUR

Tris Buffer 1M, pH 6.5

42020363-2 Glycomatrix 1 L 51.77 EUR

Tris Buffer 1M, pH 6.5

42020363-3 Glycomatrix 4 L 116.22 EUR

Tris Buffer 1M, pH 6.8

42020365-1 Glycomatrix 500 mL 30.31 EUR

Tris Buffer 1M, pH 6.8

42020365-2 Glycomatrix 1 L 51.77 EUR

Tris Buffer 1M, pH 6.8

42020365-3 Glycomatrix 2 L 85.1 EUR

Tris Buffer 1M, pH 7.0

42020366-1 Glycomatrix 500 mL 43 EUR

Tris Buffer 1M, pH 7.0

42020366-2 Glycomatrix 1 L 68.27 EUR

Tris Buffer 1M, pH 7.0

42020366-3 Glycomatrix 2 L 102.95 EUR

Tris Buffer 1M, pH 7.2

42020367-1 Glycomatrix 500 mL 27.28 EUR

Tris Buffer 1M, pH 7.2

42020367-2 Glycomatrix 1 L 36.23 EUR

Tris Buffer 1M, pH 7.2

42020367-3 Glycomatrix 2 L 71.84 EUR

Efektywny rozmiar każdej cząsteczki DNA oszacowano na podstawie jej promienia bezwładności. Obliczone w ten sposób pozorne promienie porów żelu wahały się od 21 nm w żelach zawierających 10.5%T, 5%C do 200 nm w żelach z 4.6%T, 2%C, podobnie jak wartości obserwowane dla żeli poliakrylamidowych odlewanych i eksploatowanych w Tris. bufor boran-EDTA (TBE) (Holmes i Stellwagen, Electrophoresis 1991, 12, 612-619). W związku z tym efektywna wielkość porów żeli poliakrylamidowych jest zasadniczo niezależna od tego, czy żele są odlewane i przetwarzane w buforze TAE czy TBE.