Analiza proteomiczna fagolizosomu Trichomonas vaginalis, celowanie lizosomalne i niekonwencjonalne wydzielanie peptydaz cysteinowych

Lizosom stanowi centralny przedział degradacyjny komórek eukariotycznych, jednak niewiele wiadomo na temat biogenezy i funkcji tych organelli u pasożytniczych protistów. Podczas gdy układ zależny od mannozy-6-fosforanu (M6P) dominuje w celowaniu lizosomalnym u metazoanów, u innych eukariontów donoszono o sortowaniu niezależnym od oligosacharydów. W tym badaniu zbadaliśmy proteom fagolizosomalny ludzkiego pasożyta Trichomonas vaginalis, jego ukierunkowanie na białka i udział lizosomów w wydzielaniu hydrolazy. Organelle oczyszczono za pomocą wirowania gradientowego Percoll i  OptiPrep  oraz nowego protokołu oczyszczania opartego na fagocytozie nanocząstek magnetycznych pokrytych laktoferyną.

Analiza dała proteom lizosomalny składający się z 462 białek, które podzielono na 21 klas. Hydrolazy reprezentowały największą klasę funkcjonalną i obejmowały proteazy, lipazy, fosfatazy i glikozydazy. Identyfikacja dużego zestawu białek zaangażowanych w ruch pęcherzykowy (80) i obrót rearanżacji cytoszkieletu aktynowego (29) wskazuje na dynamiczny przedział fagolizosomalny. Wykazano wcześniej, że kilka proteaz cysteinowych, takich jak TvCP2, jest wydzielanych. Nasze eksperymenty wykazały, że wydzielanie TvCP2 było silnie hamowane przez chlorochinę, która zwiększa wewnątrzlizosomalne pH, wskazując tym samym, że wydzielanie TvCP2 zachodzi raczej przez lizosomy niż przez klasyczny szlak sekrecyjny.

Nieoczekiwanie zidentyfikowaliśmy rozbieżne homologi receptora M6P TvMPR w proteomie fagolizosomalnym, chociaż T. vaginalis nie ma enzymów do tworzenia M6P.

 • Aby sprawdzić, czy oligosacharydy są zaangażowane w kierowanie lizosomów, wybraliśmy rezydującą w lizosomach proteazę cysteinową CLCP, która posiada dwa miejsca glikozylacji. Mutacja któregokolwiek z miejsc przekierowała CLCP na szlak sekrecyjny.
 • Podobnie wprowadzenie miejsc glikozylacji do wydzielanej β-amylazy przekierowało to białko do lizosomów. Tak więc, w przeciwieństwie do innych pasożytniczych protists, T. vaginalis wydaje się wykorzystywać glikozylację jako marker rozpoznawania hydrolaz lizosomalnych. Nasze odkrycia dostarczają pierwszego wglądu w złożoność fagolizosomów T. vaginalis, ich biogenezę i rolę w niekonwencjonalnym wydzielaniu peptydaz cysteinowych.
 • Do niepowodzenia wczesnej ciąży dochodzi, gdy dojrzały zarodek przyczepia się do niereceptywnego endometrium. Podczas tworzenia receptywnego endometrium pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EV) płynów macicznych (UF) dostarczają cząsteczki regulatorowe, takie jak małe RNA, aby pośredniczyć w komunikacji wewnątrzmacicznej między zarodkiem a endometrium. Nie przeprowadzono jednak profilowania małych RNA w EV kozich ultrafiltracji podczas rozpoznawania ciąży (dzień 16). W tym badaniu EV izolowano z UF w 16 dniu cyklu rujowego lub ciąży. Zostały one wyizolowane za pomocą Optiprep  Density Gradient (ODG) i zweryfikowane za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), analizy śledzenia nanocząstek (NTA) i Western blot.
 • Immunobarwienie wykazało, że CD63 był obecny zarówno w nabłonku endometrium, jak i nabłonku gruczołowym, a intensywność zabarwienia była większa w endometrium ciężarnej w porównaniu z endometrium nieciężarnym. Sekwencjonowanie małych RNA ujawniło, że EV UF zawierały liczne rodziny sRNA i łącznie 106 miRNA o zróżnicowanej ekspresji (DEM). Dodatkowo uzyskano 1867 genów docelowych DEM i skonstruowano sieci interakcji miRNA-mRNA. Analiza GO i KEGG wykazała, że ​​miRNA były istotnie związane z powstawaniem receptywnego endometrium i implantacją zarodka.
 • Ponadto, test hybrydyzacji fluorescencji in situ (FISH) wykazał, że chi-miR-451-5p ulegał ekspresji głównie w komórkach zrębu endometrium, a wyższy poziom wykryto w nabłonku światła endometrium w stanach ciąży. Co więcej, test z podwójnym reporterem lucyferazy wykazał, że chi-miR-451-5p bezpośrednio wiąże się z PSMB8 i może odgrywać ważną rolę w tworzeniu receptywnego endometrium i implantacji zarodka. Podsumowując, wyniki te pokazują, że EV pojazdów ultrafioletowych zawierają różne małe RNA, które mogą być niezbędne do tworzenia receptywnego endometrium i implantacji zarodka.

Ostatnie postępy w technologiach sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq) zapewniają bezprecedensowe możliwości identyfikacji nowych typów komórek i scharakteryzowania ich stanów.

Jednym z najważniejszych wymagań przy wykonywaniu sekwencji scRNA jest uzyskanie wysokiej jakości pojedynczych komórek w zawiesinie. Ostatnio zastosowaliśmy to podejście do scharakteryzowania   komórek krwi Drosophila (hemocytów). W tym miejscu przedstawiamy szczegółowy protokół uzyskiwania pojedynczych hemocytów w zawiesinie, który można wykorzystać na platformach scRNA-seq opartych na mikroprzepływach. Protokół ten obejmuje proste krwawienie larw w trzecim stadium larwalnym, a następnie oczyszczanie hemolimfy przy użyciu  wirowania w gradiencie opartego na Optiprep lub tradycyjnych metod wirowania w celu uzyskania pojedynczych hemocytów o wysokiej jakości dla sekwencji scRNA.

Co ważne, ta metoda przygotowania pojedynczych hemocytów jest prosta i powtarzalna, z nieistotnymi problemami związanymi z żywotnością komórek, ponieważ cała procedura nie obejmuje dysocjacji enzymatycznej. Streszczenie graficzne: Procedura przygotowania   larwalnych krwinek muszki Drosophila w zawiesinie. Hemocyty (komórki krwi) przedziałów siedzących i krążących larw uzyskuje się przez proste krwawienie i oczyszczanie za pomocą wirowania w gradiencie. Komórki krwi są liczone, a następnie kapsułkowane przez platformy scRNA-seq oparte na mikroprzepływach. Komórki krwi przedstawione na schemacie pochodzą z larw trzeciego stadium larwalnego genotypu  Hemolectin-GAL4.Delta, UAS-2xEGFP  (zapas BDSC nr 30140).

W tym badaniu sprawdziliśmy, czy wokół pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV) w osoczu krwi tworzy się korona białkowa. Wyizolowaliśmy średniej wielkości powstające EV komórek THP1 oraz  płytek krwi oczyszczonych za pomocą Optiprep i inkubowaliśmy je w osoczu krwi zubożonym w EV od osób zdrowych i pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. EV poddano wirowaniu różnicowemu, chromatografii wykluczania wielkości lub ultrawirowaniu w gradiencie gęstości, a następnie spektrometrii masowej.

Pojazdy elektryczne pokryte białkiem osocza miały większą gęstość w porównaniu do powstających i zawierały liczne nowo powiązane białka. Interakcje między białkami osocza a EV potwierdzono za pomocą mikroskopii konfokalnej, testu immunologicznego typu Western, immunomikroskopii elektronowej i cytometrii przepływowej. Zidentyfikowaliśmy dziewięć wspólnych białek koronowych EV (ApoA1, ApoB, ApoC3, ApoE, czynniki 3 i 4B dopełniacza, łańcuch α fibrynogenu, łańcuchy ciężkiej stałej immunoglobuliny γ2 i γ4), które wydają się być powszechnymi białkami koronowymi wśród EV, wirusów i sztucznych nanocząstek w osoczu krwi.

OptiPrep? Density Gradient Medium

M1248-100 Biovision each 301.2 EUR

OptiPrep? Density Gradient Medium

M1248-250 Biovision each 405.6 EUR

Opti-Protein Marker

E36G252 EnoGene 500 μl/100 loads 128.57 EUR

Opti-Protein XL Marker

E36G266 EnoGene 500 μl/100 loads 150 EUR

Opti-Protein Marker

G252 ABM 500 μl/100 loads 105 EUR

Opti-Protein XL Marker

G266 ABM 500 μl/100 loads 125 EUR

Opti-Protein Ultra Marker

G623 ABM 500 μl/100 loads 85 EUR

Opti-Protein Express Marker

E36G494 EnoGene 500 μl/100 loads 57.14 EUR

Opti-Protein Precision Marker

E36G622 EnoGene 500 μl/100 loads 100 EUR

Cow Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx516927-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Dog Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx516928-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

OptiClear

NAT1460 Scientific Laboratory Supplies 1USGALLON 236.4 EUR

OptiClear

NAT1462 Scientific Laboratory Supplies EACH 1153.2 EUR

Opticlear R

NAT1466 Scientific Laboratory Supplies EACH 121.2 EUR

Opticlear R

NAT1468 Scientific Laboratory Supplies EACH 549.6 EUR

Opticlear E

NAT1472 Scientific Laboratory Supplies EACH 132 EUR

Opticlear E

NAT1474 Scientific Laboratory Supplies EACH 608.4 EUR

Opticlear S

NAT1478 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

Opticlear S

NAT1480 Scientific Laboratory Supplies EACH 585.6 EUR

Opticlear W

NAT1484 Scientific Laboratory Supplies EACH 190.8 EUR

Opticlear W

NAT1486 Scientific Laboratory Supplies EACH 777.6 EUR

Opticlear S2

NAT1490 Scientific Laboratory Supplies EACH 151.2 EUR

Opticlear S2

NAT1492 Scientific Laboratory Supplies EACH 670.8 EUR

Opticin (OPTC) Antibody

abx235998-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx173893 Abbexa
 • 1028.40 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx177862 Abbexa
 • 1446.00 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx217506 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Human Opticin (OPTC) CLIA Kit

20-abx493844 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Optineurin (OPTN)

1-CSB-BP016363HU Cusabio
 • 913.20 EUR
 • 367.20 EUR
 • 2341.20 EUR
 • 1231.20 EUR
 • 1706.40 EUR
 • 517.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx114271 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx008206 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Human Optineurin (OPTN)

1-CSB-YP016363HU Cusabio
 • 703.20 EUR
 • 358.80 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1080.00 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 458.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Optineurin (OPTN)

1-CSB-EP016363HU Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Optc (untagged ORF) - Rat opticin (Optc), (10 ug)

RN208997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Optineurin

E8ER1914-40 EnoGene 100ul 275 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx250896-96tests Abbexa 96 tests 895.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx572792-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx516930-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DLR-OPTC-Hu-48T DL Develop 48T 620.4 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DLR-OPTC-Hu-96T DL Develop 96T 807.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

20-abx152592 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human OPTC(Opticin) ELISA Kit

EH1604 FN Test 96T 681.12 EUR

Human Opticin, OPTC ELISA KIT

ELI-04700h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Opticin, Optc ELISA KIT

ELI-04702m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human OPTC/ Opticin ELISA Kit

E1834Hu Sunlong 1 Kit 685.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

4-SEC692Hu Cloud-Clone
 • 5738.40 EUR
 • 3031.20 EUR
 • 768.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 625.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 867.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 652.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 907.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-48T Reddot Biotech 48T 475.34 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-96T Reddot Biotech 96T 679.04 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-48T Reddot Biotech 48T 452.7 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-96T Reddot Biotech 96T 646.7 EUR

Human OPTC(Opticin) ELISA Kit

ELK4060-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human OPTC(Opticin) ELISA Kit

ELK4060-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Opticin(OPTC)ELISA Kit

QY-E00740 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DL-OPTC-Hu DL Develop 96T 441 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DLR-OPTC-Hu DL Develop 96T 463 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKN47505-48T Biomatik Corporation 48T 378.7 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKN47505-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2569.75 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKN47505-96T Biomatik Corporation 96T 541 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RK08137 Abclonal 96T 280 EUR

Mouse Opticin (OPTC) ELISA Kit

RK08138 Abclonal 96T 280 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKU06394-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKU06394-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKU06394-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

OPTC (untagged)-Human opticin (OPTC)

SC304087 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Optimized DMEM

C0003-02 Addexbio RT 500 mL Bottle 120 EUR

ROS Brite™ 700 *Optimized for in Vivo Imaging*

16004 AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

OPTC (GFP-tagged) - Human opticin (OPTC)

RG210384 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

abx391748-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Opticin (OPTC) Protein

20-abx654608 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Ra-48T DL Develop 48T 658.8 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Ra-96T DL Develop 96T 861.6 EUR

Bovine Opticin, OPTC ELISA KIT

ELI-04703b Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

ELISA kit for Human OPTC (Opticin)

ELK4060 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 930 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 699.6 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 973.2 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-48T Reddot Biotech 48T 512.09 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-96T Reddot Biotech 96T 731.54 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-48T Reddot Biotech 48T 487.7 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-96T Reddot Biotech 96T 696.7 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DL-OPTN-Ra DL Develop 96T 475 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Ra DL Develop 96T 499 EUR

Optic Nerve Lysate

XBL-10140 ProSci 0.1 mg 663.9 EUR

1kb Opti-DNA Marker

E36G106 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

1kb Opti-DNA Marker

G106 ABM 500 μl/100 loads 45 EUR

2kb Opti-DNA Marker

G249 ABM 500 μl/100 loads 55 EUR

Optn (untagged ORF) - Rat optineurin (Optn), (10 ug)

RN213190 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ROS Briteâ„¢ 700 *Optimized for in Vivo Imaging*

16004-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx235999-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx236000-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx177863 Abbexa
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx213783 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx213784 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx141635 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

abx146015-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Human Optineurin (OPTN) CLIA Kit

20-abx493846 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Optineurin (OPTN) CLIA Kit

20-abx493847 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx114272 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

abx029929-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx029929-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx129480 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Opticin (OPTC) Antibody

32101-05111 AssayPro 150 ug 313.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx001525 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Optc (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat opticin (Optc), (10 ug)

RR208997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

20-abx154488 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Hu-48T DL Develop 48T 620.4 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Hu-96T DL Develop 96T 807.6 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Mu-48T DL Develop 48T 632.4 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Mu-96T DL Develop 96T 825.6 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

20-abx156949 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Optineurin, Optn ELISA KIT

ELI-43401m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Optineurin, OPTN ELISA KIT

ELI-35349h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

4-SEC702Hu Cloud-Clone
 • 5738.40 EUR
 • 3031.20 EUR
 • 768.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5834.88 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 585.7 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 785.28 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

SEC702Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3173.76 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

4-SEC702Mu Cloud-Clone
 • 5895.60 EUR
 • 3114.00 EUR
 • 786.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 625.2 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 867.6 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 639.6 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 888 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 652.8 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 907.2 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 928.8 EUR

Mouse Optineurin(OPTN) ELISA Kit

QY-E21734 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Hu-48T Reddot Biotech 48T 475.34 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Hu-96T Reddot Biotech 96T 679.04 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Mu-48T Reddot Biotech 48T 487.52 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Mu-96T Reddot Biotech 96T 696.47 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Hu-48T Reddot Biotech 48T 452.7 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Hu-96T Reddot Biotech 96T 646.7 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Mu-48T Reddot Biotech 48T 464.3 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Mu-96T Reddot Biotech 96T 663.3 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKL59630-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3793.35 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKL59630-96T Biomatik Corporation 96T 798.6 EUR

Human OPTN(Optineurin) ELISA Kit

ELK5244-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human OPTN(Optineurin) ELISA Kit

ELK5244-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Mouse OPTN(Optineurin) ELISA Kit

ELK6110-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Mouse OPTN(Optineurin) ELISA Kit

ELK6110-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Optineurin(OPTN)ELISA Kit

QY-E01523 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DL-OPTN-Hu DL Develop 96T 441 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DL-OPTN-Mu DL Develop 96T 453 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Hu DL Develop 96T 463 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Mu DL Develop 96T 475 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKU09133-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKU09133-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKU09133-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKN47506-48T Biomatik Corporation 48T 389.62 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKN47506-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2643.85 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKN47506-96T Biomatik Corporation 96T 556.6 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKN50244-48T Biomatik Corporation 48T 345.73 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKN50244-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2346.03 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKN50244-96T Biomatik Corporation 96T 493.9 EUR

Human Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RK11847 Abclonal 96T 280 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKU06395-48T Biomatik Corporation 48T 571.55 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKU06395-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3878.38 EUR

Mouse Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EKU06395-96T Biomatik Corporation 96T 816.5 EUR

Human Optineurin(OPTN)ELISA Kit

YLA1226HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Optineurin(OPTN)ELISA Kit

YLA1226HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Opticin antibody

70R-50930 Fitzgerald 100 ul 292.8 EUR

Opticin antibody

70R-5283 Fitzgerald 50 ug 560.4 EUR

FBS Opti-Gold, US Origin

F0900-050 GenDepot 500ml 675.6 EUR

Optical EtBr Filter

ELE2522 Scientific Laboratory Supplies EACH 433.2 EUR

Opticin Antibody

E38PA2611 EnoGene 100ul 225 EUR

OPTC (Myc-DDK-tagged)-Human opticin (OPTC)

RC210384 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Optn (GFP-tagged) - Mouse optineurin (Optn)

MG209132 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Mouse Optineurin (OPTN) Protein

20-abx167354 Abbexa
 • 828.00 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2548.80 EUR
 • 978.00 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

ELISA kit for Human OPTN (Optineurin)

ELK5244 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

ELISA kit for Mouse OPTN (Optineurin)

ELK6110 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Human Opticin, OPTC GENLISA ELISA

KBH6645 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

1L Opticlear Sample Kit II

NAT1496 Scientific Laboratory Supplies 1L 229.2 EUR

8 Strip Flat Optical Caps

PCR1136 Scientific Laboratory Supplies PK125 103.2 EUR

12 Strip Flat Optical Caps

PCR1176 Scientific Laboratory Supplies PK200 105.6 EUR

Human Opticin ELISA Kit

IHUOPTCKT Innovative research each 733 EUR

Cloning Optimizer

E004 ABM 200 μl 105 EUR

100bp Opti-DNA Marker

E36G016 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

1kb Plus Opti-DNA Marker

E36G248 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

100bp Opti-DNA Marker

G016 ABM 500 μl/100 loads 45 EUR

1kb Plus Opti-DNA Marker

G248 ABM 500 μl/100 loads 45 EUR

Optn (untagged) - Mouse optineurin (Optn), (10ug)

MC219312 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Chicken Optineurin, OPTN ELISA KIT

ELI-44363c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Porcine Optineurin, OPTN ELISA KIT

ELI-35350p Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Optn ELISA Kit| Rat Optineurin ELISA Kit

EF019108 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Recombinant Optineurin (OPTN)

4-RPC702Mu01 Cloud-Clone
 • 593.09 EUR
 • 282.00 EUR
 • 1894.08 EUR
 • 711.36 EUR
 • 1302.72 EUR
 • 472.80 EUR
 • 4555.20 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Optineurin (OPTN)

RPU57140-100ug Biomatik Corporation 100ug 470.4 EUR

Recombinant Optineurin (OPTN)

RPU57140-1mg Biomatik Corporation 1mg 2184 EUR

Recombinant Optineurin (OPTN)

RPU57140-50ug Biomatik Corporation 50ug 385 EUR

Recombinant Optineurin (OPTN)

RPU53111-100ug Biomatik Corporation 100ug 542.3 EUR

Recombinant Optineurin (OPTN)

RPU53111-1mg Biomatik Corporation 1mg 2402.4 EUR

Recombinant Optineurin (OPTN)

RPU53111-50ug Biomatik Corporation 50ug 435.6 EUR

Optn (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat optineurin (Optn), (10 ug)

RR213190 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Opticap XL filter for AFS - 4 0.22um Q1

0PTIA04NN1 Scientific Laboratory Supplies EACH 340.76 EUR

Rat Optineurin ELISA kit

E02O0025-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Optineurin ELISA kit

E02O0025-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Optineurin ELISA kit

E02O0025-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Optineurin ELISA kit

E07O0025-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Optineurin ELISA kit

E07O0025-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Optineurin ELISA kit

E07O0025-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Optineurin ELISA kit

E08O0025-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Optineurin ELISA kit

E08O0025-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Optineurin ELISA kit

E08O0025-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

anti- Opticin antibody

FNab05998 FN Test 100µg 606.3 EUR

Optimizer 0.1um Filter (1/box)

MPPVICPK1 Scientific Laboratory Supplies EACH 1041.87 EUR

MIDASplus OPTIMAX kit

M-MD1-126 MiTeGen 1 kit kit 494 EUR

Opti-Seal qPCR 384 Well Plate

G935 ABM 10 Plates/Box 106.8 EUR

Opti-Seal qPCR 384 Well Plate

G936 ABM 100 Plates/Case 513.6 EUR

Rat Optineurin ELISA Kit

IRTOPTNKT Innovative research each 790 EUR

Rat Optineurin ELISA kit

E01A15125 BlueGene 96T 700 EUR

Optineurin Rabbit mAb

E2R27111 EnoGene 100ul 255 EUR

Palm? Dry Bath, Heating/Cooling (-10 to 100 ?), main unit only, blocks all optional, portable with optional car charger

ACT-PALM-24 ACTGene each 1144.8 EUR

Human Opticin (OPTC) AssayMax ELISA Kit

EO1250-1 AssayPro 96 Well Plate 572.4 EUR

Optn (Myc-DDK-tagged) - Mouse optineurin (Optn)

MR209132 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Optineurin antibody

70R-2621 Fitzgerald 50 ug 560.4 EUR

Opticlear Sample Kit I 4x1L

NAT1494 Scientific Laboratory Supplies 1L 199.2 EUR

Goat Optineurin ELISA kit

E06O0025-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Optineurin ELISA kit

E06O0025-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Optineurin ELISA kit

E06O0025-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Nieoczekiwanym odkryciem tego badania było wysokie nakładanie się składu korony białkowej z agregatami białek osocza krwi. Wyjaśnia to nasze odkrycie, że oprócz rozproszonej, niejednolitej korony białkowej, duże agregaty białkowe również wiążą się z powierzchnią pojazdów elektrycznych. Jednakże, podczas gdy EV z zewnętrznym ładunkiem białek osocza indukowały zwiększoną ekspresję TNF-α, IL-6, CD83, CD86 i HLA-DR ludzkich komórek dendrytycznych pochodzących z monocytów, agregaty białkowe wolne od EV nie miały wpływu. Podsumowując, nasze dane mogą rzucić nowe światło na pochodzenie powszechnie zgłaszanego „zanieczyszczenia” preparatów EV białkami osocza i mogą dodać nową perspektywę do badań nad EV.