Analiza proteomiczna fagolizosomu Trichomonas vaginalis, celowanie lizosomalne i niekonwencjonalne wydzielanie peptydaz cysteinowych

Lizosom stanowi centralny przedział degradacyjny komórek eukariotycznych, jednak niewiele wiadomo na temat biogenezy i funkcji tych organelli u pasożytniczych protistów. Podczas gdy układ zależny od mannozy-6-fosforanu (M6P) dominuje w celowaniu lizosomalnym u metazoanów, u innych eukariontów donoszono o sortowaniu niezależnym od oligosacharydów. W tym badaniu zbadaliśmy proteom fagolizosomalny ludzkiego pasożyta Trichomonas vaginalis, jego ukierunkowanie na białka i udział lizosomów w wydzielaniu hydrolazy. Organelle oczyszczono za pomocą wirowania gradientowego Percoll i  OptiPrep  oraz nowego protokołu oczyszczania opartego na fagocytozie nanocząstek magnetycznych pokrytych laktoferyną.

Analiza dała proteom lizosomalny składający się z 462 białek, które podzielono na 21 klas. Hydrolazy reprezentowały największą klasę funkcjonalną i obejmowały proteazy, lipazy, fosfatazy i glikozydazy. Identyfikacja dużego zestawu białek zaangażowanych w ruch pęcherzykowy (80) i obrót rearanżacji cytoszkieletu aktynowego (29) wskazuje na dynamiczny przedział fagolizosomalny. Wykazano wcześniej, że kilka proteaz cysteinowych, takich jak TvCP2, jest wydzielanych. Nasze eksperymenty wykazały, że wydzielanie TvCP2 było silnie hamowane przez chlorochinę, która zwiększa wewnątrzlizosomalne pH, wskazując tym samym, że wydzielanie TvCP2 zachodzi raczej przez lizosomy niż przez klasyczny szlak sekrecyjny.

Nieoczekiwanie zidentyfikowaliśmy rozbieżne homologi receptora M6P TvMPR w proteomie fagolizosomalnym, chociaż T. vaginalis nie ma enzymów do tworzenia M6P.

 • Aby sprawdzić, czy oligosacharydy są zaangażowane w kierowanie lizosomów, wybraliśmy rezydującą w lizosomach proteazę cysteinową CLCP, która posiada dwa miejsca glikozylacji. Mutacja któregokolwiek z miejsc przekierowała CLCP na szlak sekrecyjny.
 • Podobnie wprowadzenie miejsc glikozylacji do wydzielanej β-amylazy przekierowało to białko do lizosomów. Tak więc, w przeciwieństwie do innych pasożytniczych protists, T. vaginalis wydaje się wykorzystywać glikozylację jako marker rozpoznawania hydrolaz lizosomalnych. Nasze odkrycia dostarczają pierwszego wglądu w złożoność fagolizosomów T. vaginalis, ich biogenezę i rolę w niekonwencjonalnym wydzielaniu peptydaz cysteinowych.
 • Do niepowodzenia wczesnej ciąży dochodzi, gdy dojrzały zarodek przyczepia się do niereceptywnego endometrium. Podczas tworzenia receptywnego endometrium pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EV) płynów macicznych (UF) dostarczają cząsteczki regulatorowe, takie jak małe RNA, aby pośredniczyć w komunikacji wewnątrzmacicznej między zarodkiem a endometrium. Nie przeprowadzono jednak profilowania małych RNA w EV kozich ultrafiltracji podczas rozpoznawania ciąży (dzień 16). W tym badaniu EV izolowano z UF w 16 dniu cyklu rujowego lub ciąży. Zostały one wyizolowane za pomocą Optiprep  Density Gradient (ODG) i zweryfikowane za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), analizy śledzenia nanocząstek (NTA) i Western blot.
 • Immunobarwienie wykazało, że CD63 był obecny zarówno w nabłonku endometrium, jak i nabłonku gruczołowym, a intensywność zabarwienia była większa w endometrium ciężarnej w porównaniu z endometrium nieciężarnym. Sekwencjonowanie małych RNA ujawniło, że EV UF zawierały liczne rodziny sRNA i łącznie 106 miRNA o zróżnicowanej ekspresji (DEM). Dodatkowo uzyskano 1867 genów docelowych DEM i skonstruowano sieci interakcji miRNA-mRNA. Analiza GO i KEGG wykazała, że ​​miRNA były istotnie związane z powstawaniem receptywnego endometrium i implantacją zarodka.
 • Ponadto, test hybrydyzacji fluorescencji in situ (FISH) wykazał, że chi-miR-451-5p ulegał ekspresji głównie w komórkach zrębu endometrium, a wyższy poziom wykryto w nabłonku światła endometrium w stanach ciąży. Co więcej, test z podwójnym reporterem lucyferazy wykazał, że chi-miR-451-5p bezpośrednio wiąże się z PSMB8 i może odgrywać ważną rolę w tworzeniu receptywnego endometrium i implantacji zarodka. Podsumowując, wyniki te pokazują, że EV pojazdów ultrafioletowych zawierają różne małe RNA, które mogą być niezbędne do tworzenia receptywnego endometrium i implantacji zarodka.

Ostatnie postępy w technologiach sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq) zapewniają bezprecedensowe możliwości identyfikacji nowych typów komórek i scharakteryzowania ich stanów.

Jednym z najważniejszych wymagań przy wykonywaniu sekwencji scRNA jest uzyskanie wysokiej jakości pojedynczych komórek w zawiesinie. Ostatnio zastosowaliśmy to podejście do scharakteryzowania   komórek krwi Drosophila (hemocytów). W tym miejscu przedstawiamy szczegółowy protokół uzyskiwania pojedynczych hemocytów w zawiesinie, który można wykorzystać na platformach scRNA-seq opartych na mikroprzepływach. Protokół ten obejmuje proste krwawienie larw w trzecim stadium larwalnym, a następnie oczyszczanie hemolimfy przy użyciu  wirowania w gradiencie opartego na Optiprep lub tradycyjnych metod wirowania w celu uzyskania pojedynczych hemocytów o wysokiej jakości dla sekwencji scRNA.

Co ważne, ta metoda przygotowania pojedynczych hemocytów jest prosta i powtarzalna, z nieistotnymi problemami związanymi z żywotnością komórek, ponieważ cała procedura nie obejmuje dysocjacji enzymatycznej. Streszczenie graficzne: Procedura przygotowania   larwalnych krwinek muszki Drosophila w zawiesinie. Hemocyty (komórki krwi) przedziałów siedzących i krążących larw uzyskuje się przez proste krwawienie i oczyszczanie za pomocą wirowania w gradiencie. Komórki krwi są liczone, a następnie kapsułkowane przez platformy scRNA-seq oparte na mikroprzepływach. Komórki krwi przedstawione na schemacie pochodzą z larw trzeciego stadium larwalnego genotypu  Hemolectin-GAL4.Delta, UAS-2xEGFP  (zapas BDSC nr 30140).

W tym badaniu sprawdziliśmy, czy wokół pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV) w osoczu krwi tworzy się korona białkowa. Wyizolowaliśmy średniej wielkości powstające EV komórek THP1 oraz  płytek krwi oczyszczonych za pomocą Optiprep i inkubowaliśmy je w osoczu krwi zubożonym w EV od osób zdrowych i pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. EV poddano wirowaniu różnicowemu, chromatografii wykluczania wielkości lub ultrawirowaniu w gradiencie gęstości, a następnie spektrometrii masowej.

Pojazdy elektryczne pokryte białkiem osocza miały większą gęstość w porównaniu do powstających i zawierały liczne nowo powiązane białka. Interakcje między białkami osocza a EV potwierdzono za pomocą mikroskopii konfokalnej, testu immunologicznego typu Western, immunomikroskopii elektronowej i cytometrii przepływowej. Zidentyfikowaliśmy dziewięć wspólnych białek koronowych EV (ApoA1, ApoB, ApoC3, ApoE, czynniki 3 i 4B dopełniacza, łańcuch α fibrynogenu, łańcuchy ciężkiej stałej immunoglobuliny γ2 i γ4), które wydają się być powszechnymi białkami koronowymi wśród EV, wirusów i sztucznych nanocząstek w osoczu krwi.

OptiPrep? Density Gradient Medium

M1248-100 Biovision each 301.2 EUR

OptiPrep? Density Gradient Medium

M1248-250 Biovision each 405.6 EUR

Opti-Protein Marker

E36G252 EnoGene 500 μl/100 loads 128.57 EUR

Opti-Protein XL Marker

E36G266 EnoGene 500 μl/100 loads 150 EUR

Opti-Protein Marker

G252 Applied Biological Materials France 500 μl/100 loads 105 EUR

Opti-Protein XL Marker

G266 ABM 500 μl/100 loads 125 EUR

Opti-Protein XL Marker

MBS8580106-05mL MyBiosource 0.5mL 240 EUR

Opti-Protein XL Marker

MBS8580106-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 925 EUR

Opti-Protein Marker

MBS8580107-05mL MyBiosource 0.5mL 220 EUR

Opti-Protein Marker

MBS8580107-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 830 EUR

Opti-Protein Ultra Marker

G623 Applied Biological Materials France 500 μl/100 loads 85 EUR

Opti-Protein Express Marker

E36G494 EnoGene 500 μl/100 loads 57.14 EUR

Opti-Protein Express Marker

MBS8580110-05mL MyBiosource 0.5mL 155 EUR

Opti-Protein Express Marker

MBS8580110-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 545 EUR

Opti-Protein Precision Marker

E36G622 EnoGene 500 μl/100 loads 100 EUR

Opti-Protein Precision Marker

MBS8580108-05mL MyBiosource 0.5mL 190 EUR

Opti-Protein Precision Marker

MBS8580108-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 710 EUR

Opa1 (Optic Atrophy 1, Optic Atrophy 1 Gene Protein, Optic Atrophy Protein 1, Dynamin-like 120kD Protein)

MBS616469-01mL MyBiosource 0.1mL 680 EUR

Opa1 (Optic Atrophy 1, Optic Atrophy 1 Gene Protein, Optic Atrophy Protein 1, Dynamin-like 120kD Protein)

MBS616469-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2910 EUR

Recombinant Drosophila melanogaster Protein Optix (Optix)

MBS1400883-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1355 EUR

Recombinant Drosophila melanogaster Protein Optix (Optix)

MBS1400883-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1050 EUR

Recombinant Drosophila melanogaster Protein Optix (Optix)

MBS1400883-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Drosophila melanogaster Protein Optix (Optix)

MBS1400883-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1230 EUR

Recombinant Drosophila melanogaster Protein Optix (Optix)

MBS1400883-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1305 EUR

Opticin

AP86151 SAB 1mg 2640 EUR

Opticin

AP86201 SAB 1mg 2640 EUR

Opticin

AP86312 SAB 1mg 2640 EUR

Opticin

AP86677 SAB 1mg 2640 EUR

FGF23 (188-199 )optimized peptide 10 (Human)

073-88 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 258.12 EUR

Cow Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx516927-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Dog Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx516928-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Dog OPTC / Opticin ELISA Kit

E1440d EIAab 96T 900 EUR

Opticlear R

NAT1468 Scientific Laboratory Supplies EACH 439.68 EUR

Opticlear E

NAT1474 Scientific Laboratory Supplies EACH 486.72 EUR

Opticlear S

NAT1480 Scientific Laboratory Supplies EACH 468.48 EUR

Opticlear W

NAT1486 Scientific Laboratory Supplies EACH 622.08 EUR

Opticlear S2

NAT1492 Scientific Laboratory Supplies EACH 536.64 EUR

Optc (untagged ORF) - Rat opticin (Optc), (10 ug)

RN208997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx114271 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx008206 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Opticin (OPTC) Antibody

abx235998-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Human Opticin (OPTC) CLIA Kit

20-abx493844 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx173893 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx217506 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Opticin (OPTC) Antibody

20-abx177862 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Human Optineurin (OPTN)

1-CSB-YP016363HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Optineurin (OPTN)

1-CSB-BP016363HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Optineurin (OPTN)

1-CSB-EP016363HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Opticin (OPTC) Antibody

abx114271-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Opticin (OPTC) Antibody

abx235998-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Opticin (OPTC) Antibody

abx344012-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Opticin (OPTC) Antibody

abx344012-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

OPTC (untagged)-Human opticin (OPTC)

SC304087 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Optineurin

E8ER1914-40 EnoGene 100ul 275 EUR

Optineurin

MBS8578126-01mL MyBiosource 0.1mL 345 EUR

Optineurin

MBS8578126-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Optineurin

MBS8578126-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Optineurin

MBS8578126-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Optineurin

MBS8578126-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

20-abx152592 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx250896-96tests Abbexa 96 tests 895.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx572792-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Opticin (OPTC) ELISA Kit

abx516930-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DLR-OPTC-Hu DL Develop 96T 463 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DLR-OPTC-Hu-48T DL Develop 48T 620.4 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DLR-OPTC-Hu-96T DL Develop 96T 807.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

DL-OPTC-Hu DL Develop 96T 441 EUR

Human OPTC/ Opticin ELISA Kit

E1834Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human OPTC(Opticin) ELISA Kit

EH1604 FN Test 96T 681.12 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKN47505-48T Biomatik Corporation 48T 378.7 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKN47505-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2569.75 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKN47505-96T Biomatik Corporation 96T 541 EUR

Human OPTC(Opticin) ELISA Kit

ELK4060-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human OPTC(Opticin) ELISA Kit

ELK4060-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EK15911 SAB 96Т 768 EUR

Human Opticin, OPTC ELISA KIT

ELI-04700h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Mouse Opticin, Optc ELISA KIT

ELI-04702m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Human Opticin,OPTC ELISA KIT

E6645Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human Opticin,OPTC ELISA KIT

E6645Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human Opticin,OPTC ELISA KIT

E6645Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human Opticin,OPTC ELISA KIT

E6645Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKU06394-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKU06394-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

EKU06394-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RK08137 Abclonal 96T 280 EUR

Mouse Opticin (OPTC) ELISA Kit

RK08138 Abclonal 96T 280 EUR

Human Opticin(OPTC)ELISA Kit

QY-E00740 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-48T Reddot Biotech 48T 475.34 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 652.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-96T Reddot Biotech 96T 679.04 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RDR-OPTC-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 907.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-48T Reddot Biotech 48T 452.7 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 625.2 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-96T Reddot Biotech 96T 646.7 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

RD-OPTC-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 867.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

SEC692Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

4-SEC692Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Opticin (OPTC) Antibody (HRP)

abx344013-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Opticin (OPTC) Antibody (HRP)

abx344013-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Human OPTC / Opticin ELISA Kit

E1440h EIAab 96T 736 EUR

Mouse Optc / Opticin ELISA Kit

E1440m EIAab 96T 776 EUR

Plant Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS9371338-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Human OPTC (Opticin) ELISA Kit

MBS8803060-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Human OPTC (Opticin) ELISA Kit

MBS8803060-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Human OPTC (Opticin) ELISA Kit

MBS8803060-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

Human OPTC (Opticin) ELISA Kit

MBS8803060-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 445 EUR

Human Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS1603927-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS1603927-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS1603927-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS1603927-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2024422-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5320 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2024422-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 360 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2024422-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 545 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2024422-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2915 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2024422-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 720 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS4501587-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 5260 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS4501587-48Tests MyBiosource 48Tests 460 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS4501587-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2700 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS4501587-96Test MyBiosource 96Test 605 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS452556-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5050 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS452556-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 440 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS452556-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2590 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS452556-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 585 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2704621-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2704621-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 255 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2704621-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 330 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2704621-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1630 EUR

Human Opticin (OPTC) ELISA Kit

MBS2704621-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 420 EUR

OPTC (GFP-tagged) - Human opticin (OPTC)

RG210384 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

abx391748-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Ra DL Develop 96T 499 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Ra-48T DL Develop 48T 658.8 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DLR-OPTN-Ra-96T DL Develop 96T 861.6 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

DL-OPTN-Ra DL Develop 96T 475 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

EK17515 SAB 96Т 768 EUR

ELISA kit for Human OPTC (Opticin)

ELK4060 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Human Opticin (OPTC) Protein

20-abx654608 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Bovine Opticin, OPTC ELISA KIT

ELI-04703b Nova Lifetech 96tests 796 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-48T Reddot Biotech 48T 512.09 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 699.6 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-96T Reddot Biotech 96T 731.54 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RDR-OPTN-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 973.2 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-48T Reddot Biotech 48T 487.7 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-96T Reddot Biotech 96T 696.7 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

RD-OPTN-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 930 EUR

ELISA Kit for Optineurin (OPTN)

SEC702Hu Cloud-Clone 96Т 700 EUR

ELISA Kit for Optineurin (OPTN)

SEC702Mu Cloud-Clone 96Т 720 EUR

Human Opticin (OPTC) Protein

abx654608-20g Abbexa 20 µg 4525 EUR

Human Opticin (OPTC) Protein

abx654608-5g Abbexa 5 µg 1800 EUR

Human Opticin (OPTC) Protein

abx680246-50g Abbexa 50 µg 225 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

abx391748-100tests Abbexa 100 tests 687.5 EUR

Opticin (OPTC) Antibody (FITC)

abx344014-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Opticin (OPTC) Antibody (FITC)

abx344014-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Pig OPTN / Optineurin ELISA Kit

E15443p EIAab 96T 900 EUR

Rat Optn / Optineurin ELISA Kit

E15443r EIAab 96T 796 EUR

Bovine OPTC / Opticin ELISA Kit

E1440b EIAab 96T 900 EUR

Bovine Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS9337877-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Bovine Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS9337877-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Bovine Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS9337877-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Bovine Opticin, OPTC ELISA Kit

MBS9337877-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Pig Optineurin, OPTN ELISA Kit

MBS9323184-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Pig Optineurin, OPTN ELISA Kit

MBS9323184-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Pig Optineurin, OPTN ELISA Kit

MBS9323184-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Pig Optineurin, OPTN ELISA Kit

MBS9323184-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS4503596-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 5615 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS4503596-48Tests MyBiosource 48Tests 485 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS4503596-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2875 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS4503596-96Test MyBiosource 96Test 645 EUR

Pig OPTN/Optineurin ELISA Kit

MBS2904559-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4630 EUR

Pig OPTN/Optineurin ELISA Kit

MBS2904559-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 440 EUR

Pig OPTN/Optineurin ELISA Kit

MBS2904559-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2480 EUR

Pig OPTN/Optineurin ELISA Kit

MBS2904559-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 580 EUR

Rat Optn/Optineurin ELISA Kit

MBS2904560-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Rat Optn/Optineurin ELISA Kit

MBS2904560-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Rat Optn/Optineurin ELISA Kit

MBS2904560-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Rat Optn/Optineurin ELISA Kit

MBS2904560-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS457112-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5375 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS457112-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 470 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS457112-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2760 EUR

Rat Optineurin (OPTN) ELISA Kit

MBS457112-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 620 EUR

Optimized DMEM

C0003-02 Addexbio RT 500 mL Bottle 23.99 EUR

OptiClear - EACH

NAT1462 Scientific Laboratory Supplies EACH 1297.35 EUR

Opticlear R - EACH

NAT1466 Scientific Laboratory Supplies EACH 136.35 EUR

Opticlear E - EACH

NAT1472 Scientific Laboratory Supplies EACH 148.5 EUR

Opticlear S - EACH

NAT1478 Scientific Laboratory Supplies EACH 141.75 EUR

Opticlear W - EACH

NAT1484 Scientific Laboratory Supplies EACH 214.65 EUR

Opticlear S2 - EACH

NAT1490 Scientific Laboratory Supplies EACH 170.1 EUR

ROS Briteâ„¢ 700 *Optimized for in Vivo Imaging*

16004-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

Optn (untagged ORF) - Rat optineurin (Optn), (10 ug)

RN213190 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx129480 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Optineurin (OPTN) Antibody

abx146015-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx141635 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx114272 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

abx029929-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx029929-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx001525 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Human Opticin (OPTC) Antibody

32101-05111 AssayPro 150 ug 215 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx235999-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx236000-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Human Optineurin (OPTN) CLIA Kit

20-abx493846 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Optineurin (OPTN) CLIA Kit

20-abx493847 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx213783 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx213784 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Optineurin (OPTN) Antibody

20-abx177863 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Optineurin (OPTN) Antibody

abx114272-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx129480-100l Abbexa 100 µl 275 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx129480-1ml Abbexa 1 ml 775 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx129480-200l Abbexa 200 µl 350 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx213783-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx213784-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx029929-200l Abbexa 200 µl 518.75 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx029929-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx235999-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx236000-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx146015-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Optineurin (OPTN) Antibody

abx146015-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Optineurin (OPTN) Antibody

abx146015-96tests Abbexa 96 tests 337.5 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx001525-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx001525-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

Optineurin (OPTN) Antibody

abx001525-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

1kb Opti-DNA Marker

E36G106 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

Optic Nerve Lysate

XBL-10140 ProSci 0.1 mg 663.9 EUR

Rat Opticin ELISA Kit

MBS097617-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat Opticin ELISA Kit

MBS097617-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat Opticin ELISA Kit

MBS097617-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat Opticin ELISA Kit

MBS097617-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Cat Opticin ELISA Kit

MBS099195-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

1kb Opti-DNA Marker

G106 Applied Biological Materials France 500 μl/100 loads 45 EUR

Nieoczekiwanym odkryciem tego badania było wysokie nakładanie się składu korony białkowej z agregatami białek osocza krwi. Wyjaśnia to nasze odkrycie, że oprócz rozproszonej, niejednolitej korony białkowej, duże agregaty białkowe również wiążą się z powierzchnią pojazdów elektrycznych. Jednakże, podczas gdy EV z zewnętrznym ładunkiem białek osocza indukowały zwiększoną ekspresję TNF-α, IL-6, CD83, CD86 i HLA-DR ludzkich komórek dendrytycznych pochodzących z monocytów, agregaty białkowe wolne od EV nie miały wpływu. Podsumowując, nasze dane mogą rzucić nowe światło na pochodzenie powszechnie zgłaszanego „zanieczyszczenia” preparatów EV białkami osocza i mogą dodać nową perspektywę do badań nad EV.