Izolacja peroksysomów z mózgu myszy przy użyciu ciągłego gradientu Nycodenz

W ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) peroksysomy są obecne we wszystkich typach komórek, a mianowicie w neuronach, oligodendrocytach, astrocytach, mikrogleju i komórkach śródbłonka. Peroksysomy mózgu są mniejsze w porównaniu do peroksysomów z innych tkanek i dlatego są określane jako mikroperoksysomów. Opracowaliśmy procedurę oczyszczania w celu wyizolowania wysoko oczyszczonych peroksysomów z ośrodkowego układu nerwowego, które są dobrze oddzielone od retikulum endoplazmatycznego i mitochondriów i są wolne od zanieczyszczenia mieliną.

Główną trudnością w oczyszczaniu peroksysomów mózgu w porównaniu z peroksysomami z wątroby lub nerek jest obecność dużych ilości mieliny w OUN, co powoduje zanieczyszczenie frakcji subkomórkowych. Stąd kluczowym etapem procedury izolacji jest eliminacja mieliny przez zastosowanie gradientu sacharozy, ponieważ bez eliminacji mieliny nie można osiągnąć znaczącego wzbogacenia oczyszczonych peroksysomów. Inną trudnością jest to, że w tkance mózgowej obfitość peroksysomów znacznie spada podczas rozwoju poporodowego. Zapewniamy szczegółowy protokół izolacji peroksysomów z ośrodkowego układu nerwowego myszy, a także protokół izolacji peroksysomów z wątroby i nerek przy użyciu ciągłego gradientu Nycodenz.

Gonocyty są jedynym rodzajem komórek zarodkowych obecnych w jądrach poporodowych i dają początek komórkom macierzystym spermatogoniów.

 • Oczyszczanie gonocytów ma ważne implikacje dla badań i manipulacji tymi komórkami i może dostarczyć wglądu w trwające badania nad komórkami macierzystymi męskiej linii germinalnej.
 • Aby uzyskać czystą populację gonocytów z komórek jąder prosiąt, zbadano szeroki zakres stężeń Nycodenza pod kątem wirowania w gradiencie gęstości .
 • Zbadaliśmy również różnicowe posiewy komórek jąder dla różnych czasów trwania hodowli z różnymi składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) (fibronektyna, poli-d-lizyna, poli-L-lizyna, laminina i kolagen typu I i IV).Gonocyty były wysoce wzbogacone w osady komórek jąder po zastosowaniu 17% wirowania Nycodenz do czystości 81±9%. Po hodowaniu komórek jąder na płytkach wstępnie pokrytych różnymi składnikami ECM przez 120 min, udział gonocytów wzrósł wśród komórek nieprzylegających (zawieszonych w pożywce), przy czym największy (do 85%) był fibronektyna lub poli-D-lizyna a laminina w najniższej (54%) proporcji gonocytów. Połączenie najbardziej obiecujących powłok ECM (fibronektyny i poli-d-lizyny) oraz dalsze wydłużenie czasu ich hodowli do 240 minut nie poprawiło końcowej czystości gonocytów. Jednak wirowanie z 17% Nycodenz, a następnie powlekanie różnicowe z fibronektyną i powlekaniem poli-d-lizyną dodatkowo oczyściło gonocyty wśród zebranych komórek do >90%.
 • Wyniki te zapewniają proste, szybkie i wydajne podejście do uzyskiwania wysoce wzbogaconych populacji gonocytów prosiąt do wykorzystania w badaniu i manipulacji tymi komórkami macierzystymi linii germinalnej.
 • Badano rozdzielanie i oznaczanie nykodenzu (nowego odczynnika radiograficznego) i jego zanieczyszczeń metodą elektroforezy kapilarnej. Ponieważ analitami były poliole, jako układ buforowy wybrano Na2B4O7-H3BO3. Anality zostały naładowane ujemnie przez kompleksowanie boranem.
 • Następnie do odwrócenia ruchliwości elektroosmotycznej w celu skrócenia czasu analizy zastosowano bromek cetylotrimetyloamoniowy. Dodano 2-propanol w celu dalszej optymalizacji rozdziału . Uzyskano akceptowalne wyniki liniowości, precyzji skorygowanej powierzchni piku i czasu migracji. RSD(n = 6) skorygowanej powierzchni piku i czasu migracji wyniosły odpowiednio 0,73% i 1,4%. Wyniki uzyskane przez CE zostały bezpośrednio porównane z wynikami uzyskanymi przez wysokosprawną chromatografię cieczową.

Pierwotne komórki rozrodcze są ważnymi komórkami do badania linii komórek rozrodczych. Okazało się, że trudno jest uzyskać wysoce oczyszczone pierwotne komórki rozrodcze do przygotowania specyficznego przeciwciała.

W niniejszym badaniu opracowano nową metodę oczyszczania pierwotnych komórek rozrodczych myszy przy użyciu gradientu Nycodenza. Ponadto przygotowano poliklonalne anty-mysie pierwotne komórki zarodkowe IgG pochodzące z mysich pierwotnych komórek zarodkowych. Ponieważ ta IgG reagowała tylko z pierwotnymi komórkami zarodkowymi uzyskanymi w dniu 12.5 po kojarzeniu, to przeciwciało wydawało się rozpoznawać antygen specyficzny dla stadium pierwotnych komórek zarodkowych.

Jednym z powodów, dla których nie uzyskano ciągłego markera pierwotnych komórek zarodkowych, jest to, że czystość użytych pierwotnych komórek zarodkowych była zbyt niska do przygotowania przeciwciała. Ta nowa metoda stanowi znaczące ulepszenie w oczyszczaniu pierwotnych komórek rozrodczych; jest prostszy niż poprzednie metody i wytwarza mysie pierwotne komórki rozrodcze o czystości ponad 95%. Ponadto odczynnik do rozdzielania Nycodenz jest nietoksyczny i pozwala na oddzielenie pierwotnych komórek zarodkowych bez przyłączania przeciwciał przeciwko powierzchni błony pierwotnych komórek zarodkowych. Ta nowa metoda oczyszczania i przeciwciało specyficzne dla danego stadium będą przydatne do analizy mechanizmów migracji pierwotnych komórek rozrodczych .

W niniejszej pracy opisujemy nową procedurę z zastosowaniem roztworu Nycodenza do jednoetapowego oddzielenia organelli z wątroby szczura, a następnie analizy proteomu frakcji subkomórkowych. Aby przygotować dwuwymiarowe profile elektroforezy (2-D PAGE) organelli tkankowych, przeprowadziliśmy jednoetapowe subkomórkowe frakcjonowanie homogenatu wątroby szczura z zastosowaniem gradientu gęstości roztworu Nycodenza, co skutkowało oddzieleniem frakcji cytozolowej od supernatantu pozajądrowego.

Gradient gęstości Nycodenza przygotowano z 20% roztworu w probówce wirówkowej przez zamrażanie-rozmrażanie przez noc w -20 stopniach C iw temperaturze pokojowej przez kilka godzin bez wstępnej procedury wirowania.

Kształt krzywej gęstości gradientu był zależny od stężenia Nycodenza i rozmiaru probówki. Po frakcjonowaniu profile białek badano przy użyciu jednowymiarowego dodecylosiarczanu sodu (SDS)-PAGE. Organelle potwierdzono metodą Western blot. Nasze wyniki wskazują, że nasza procedura zapewnia prostą metodę oddzielania frakcji organelli z tkanki wątroby szczura .

Pierwotne komórki rozrodcze (PGC) są komórkami progenitorowymi gamet. U ptaków PGCs wykazują unikalną ścieżkę migracji, to znaczy czasowo krążą w krwiobiegu podczas wczesnego rozwoju. 2. W tym badaniu opracowaliśmy metodę oczyszczania krążących pierwotnych komórek rozrodczych (cPGC) u przepiórek i kurcząt przez wirowanie w gradiencie gęstości Nycodenza. 3. Proces składał się z oczyszczania pierwotnego i wtórnego.

antibody

Omnimabs 100ul 150 EUR

Stepped Micro Tip (includes Interface Washers)

0-120-0005 Biologics 4 mm 483 EUR

Tapered Micro Tips

0-120-0007 Biologics 3 mm 344 EUR

Tapered Micro Tips 5 mm Diameter Tapered Titanium Micro Tip

0-120-0008 Biologics 5 mm 358 EUR

10 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0009 Biologics 10 mm 504 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0010 Biologics 13 mm 595 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0011 Biologics 13 mm 533 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0012 Biologics 19 mm 639 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0013 Biologics 19 mm 570 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0014 Biologics 25 mm 682 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0015 Biologics 25 mm 614 EUR

Flat Replaceable Tips 13 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0016 Biologics 13 mm 86 EUR

Flat Replaceable Tips 19 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0017 Biologics 19 mm 92 EUR

Flat Replaceable Tips 25 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0018 Biologics 25 mm 100 EUR

Titanium Cup Tip, 250 ml

0-120-0019 Biologics 250 ml 1377 EUR

Microtube Tray, 8 Position (for 250 ml Cup Tip)

0-120-0021 Biologics each 113 EUR

Continuous Flow Chamber

0-120-0026 Biologics each 774 EUR

Interface Washers 1.5” Diameter, 5/Pkg

0-120-003 Biologics 1.5'' Diameter 31 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0032 Biologics 13 mm 301 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0033 Biologics 13 mm 362 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0034 Biologics 19 mm 315 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0035 Biologics 19 mm 375 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0036 Biologics 25 mm 328 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0037 Biologics 25 mm 389 EUR

KoldPod, 1.5ml Micro Tube

0-120-0038 Biologics 1.5 ml 152 EUR

KoldPod, 15ml Conical Tube

0-120-0039 Biologics 15 ml 275 EUR

KoldPod, 50ml Conical Tube

0-120-0040 Biologics 50 ml 290 EUR

Model 150 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-121-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 2920 EUR

Model 300 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-122-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 3520 EUR

SONABOZ Sound Abating Chamber

0-125-0001 Biologics each 1020 EUR

Model 3000 Ultrasonic Homogenizer

0-127-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4120 EUR

Model 3000MP Ultrasonic Homogenizer

0-128-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4720 EUR

OMNICON® Zone Reader, 210-240V/50-60Hz

0-131-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 35200 EUR

OMNI-Noculator Peni Cylinder Filler, 210-240V/50-60Hz

0-134-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 32200 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Manual Hopper

0-144-0002 Biologics each 5406 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Motorized Hopper, 100-240V/50-60Hz

0-144-0003 Biologics 100-240V/50-60Hz 6254 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Flat Face

0-144-0005 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 399 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Chamfered Face

0-144-0006 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 412 EUR

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom 602 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002 Biotium 1UG 527 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 594 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug

00002-100ug Biotium 100uG 132 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

00003-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

00004-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

00005-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

00006-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

00007-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®594 100ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

00009-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®633 100ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

SARS-CoV-2 Indicator Cell Line for RNA Replication - GFP Reporter only

0001-PP-001 IBT Bioservices 1 cell line (can order x amount) 12000 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1 Biotium 1MG 193 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1-1 Biotium EA 193 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011 Biotium 500uG 376 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011-1 Biotium EA 376 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012 Biotium 500uG 394 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012-1 Biotium EA 394 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013 Biotium 10ST 436 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013-1 Biotium EA 436 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014 Biotium 10ST 494 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015 Biotium 500uG 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016 Biotium 10ST 560 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016-1 Biotium EA 560 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017 Biotium 500uG 455 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017-1 Biotium EA 455 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

00018-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555 100ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-100 Polysciences Europe GmbH 100g 101.52 EUR

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-500 Polysciences Europe GmbH 500g 270 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020 Biotium 1MG 298 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020-1 Biotium 20ST 298 EUR

Biotin-cAMP, 50 ug

00020-1-1 Biotium EA 414 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021 Biotium 1MG 331 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021-1 Biotium 20ST 331 EUR

Biotin-cGMP, 20x50 ug

00021-1-1 Biotium EA 447 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022 Biotium 1MG 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022-1 Biotium 20ST 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 20x50 ug

00022-1-1 Biotium EA 647 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023 Biotium 1MG 285 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023-1 Biotium EA 285 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 100 EUR

Staurosporine

00025-1 Biotium EA 100 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026 Biotium 500uG 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 100 ug

00026-100ug Biotium 1UG 132 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027 Biotium 300 364 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027-1 Biotium EA 364 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028 Biotium 100U 466 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028-1 Biotium EA 466 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030 Biotium 300U 364 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030-1 Biotium EA 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032 Biotium 300ST 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032-1 Biotium EA 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033-1 Biotium EA 364 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T-1 Biotium EA 101 EUR

CF®488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 136 EUR

CF®488A-cAMP

00036-1 Biotium EA 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037-1 Biotium EA 136 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T Biotium 50U 118 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T-1 Biotium EA 118 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064 Biotium 1U 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T Biotium 1U 108 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T-1 Biotium EA 108 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068-1 Biotium EA 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069-1 Biotium EA 236 EUR

Sox2 Adenovirus (Human)

000691A ABM 750 μl 375 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079 Biotium 100ug 280 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079-1 Biotium EA 280 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083-1 Biotium EA 111 EUR

EOS-C (3+)-EiP Adenovirus

000834A ABM 1.0 ml 375 EUR

EOS-S (4+)-EiP Adenovirus

000835A ABM 1.0 ml 375 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087 Biotium 1mg 119 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087-1 Biotium EA 119 EUR

Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 200)

00096-100 Polysciences Europe GmbH 100g 139.32 EUR

ACTH (Human)

001-01 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 86.4 EUR

[D-Arg8]-ACTH (4-10) (Human)

001-03 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 129.6 EUR

ACTH (1-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine)

001-06 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 36.72 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (17-34) (Human)

001-08 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 206.28 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (84-110) (Human)

001-09 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 280.8 EUR

Survivin 2B (80-88) (Human)

001-11 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 189 EUR

ACTH (7-38) / Corticotropin Inhibiting Peptide (CIP) (Human)

001-12 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

W pierwotnym oczyszczaniu cPGCs wzbogacono na granicy faz 8 i 12% frakcji Nycodenz. Podczas wtórnego oczyszczania cPGC zebrano z 8% frakcji Nycodenz o czystości 90% iz 10% frakcji Nycodenz o czystości 70%. Odsetek odzysku cPGC wyniósł ponad 70%. 4. Metoda ta ułatwiłaby badania nad hodowlą cPGC i produkcją ptaków transgenicznych przy użyciu cPGC.